Över­föring av ägande­rätt

Över­föring av ägande­rätt

Överföring av äganderätt

Avtalets ägare har rätt att i vissa fall överföra äganderätten till avtalet till en annan person eller ett annat företag. Mandatum ska alltid underrättas skriftligen om överföringen av äganderätten.

Det är möjligt att överföra äganderätten exempelvis i följande fall:

  • Optimi Personriskförsäkring överförs till en ny ägare.
  • Ett kapitaliseringsavtal som ägs av en privatperson överförs från dödsboet till en namngiven person.
  • Företaget överför avtalet till den försäkrade eller till ett annat företag.

Äganderätten till pensionsförsäkringar och placeringsförsäkringar kan endast överföras i undantagsfall. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Överföring av Optimi Personriskförsäkring till en ny ägare

Äganderätten kan överföras med ett meddelande via Mandatums webbtjänst. Försäkringens nuvarande ägare och nya ägare ska logga in på webbtjänsten med sina personliga bankkoder och som inloggade skicka egna meddelanden under Meddelanden i webbtjänsten. Den nuvarande ägaren uppger i meddelandet att han eller hon önskar överföra försäkringen till den nya ägaren. Den nya ägaren meddelar att han eller hon samtycker till att överta försäkringen i sitt namn.

Om det inte är möjligt att använda webbtjänsten, kan överföringen av äganderätten också göras med blanketten för överföring av äganderätt. Blanketten finns i slutet av denna sida. Blanketten med bilagor ska lämnas in per post på adressen: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo.

Överföring av ett kapitaliseringsavtal som ägs av en privatperson från dödsboet till en namngiven person

Ett kapitaliseringsavtal i en privatpersons namn överförs automatiskt till dödsboets namn, när Mandatum fått besked om att försäkringstagaren avlidit. Om det i ett testamente stipuleras att avtalet överförs till en namngiven person, ska testamentet levereras till Mandatum för att avtalet ska kunna överföras i den nya ägarens namn.

Testamentet kan lämnas in till Mandatum antingen som bilaga till ett meddelande via Mandatums webbtjänst eller per post på adressen: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo.

Överföring av ett avtal som ägs av ett företag till en ny ägare

Om företaget önskar överföra äganderätten till ett avtal i företagets ägo till den försäkrade eller ett annat företag, ska överföringen göras med blanketten för överföring av äganderätt. Blanketten finns i slutet av denna sida. Blanketten ska undertecknas av både den nuvarande ägaren och den nya ägaren. Med blanketten ska bifogas nödvändiga bilagor, vilka framgår mer ingående på blanketten.

Blanketten ska fyllas i omsorgsfullt och återsändas med bilagor till Mandatum antingen som bilaga till ett meddelande via Mandatums webbtjänst eller per post på adressen: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo.

Blanketter