Om bolaget

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv.

Om bolaget

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv.

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande och investering, belöning och engagemang, beredskap inför pensionstiden och personförsäkring. Mandatum tillhandahåller tjänster för såväl företagskunder och privatkunder som institutionella kunder och kapitalförvaltningskunder.

Kärnan i Mandatums framgångsrika affärsverksamhet är en kompetent personal, ett starkt varumärke och en lyckad investeringsverksamhet. En viktig framgångsfaktor består dessutom i att noggrant inrikta bolagets mångsidiga tjänsteutbud med fokus på olika kundsegments situationer och behov. Denna verksamhetsmodell skapar mervärde för både kunderna och bolagets affärsverksamhet.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 2022

Resultat före skatt 202 miljoner euro (247)

Förvaltade kundtillgångar 10,3 miljarder euro (11,1)

Solvensgrad 266 % (192)

Personal i genomsnitt 663 (638)

Privatkunder 330 000

Företags- och institutionskunder 20 000

 

Mandatums strategiska utvärdering: styrelsen för Sampo Abp föreslår en delning

Styrelsen för Sampo Abp tillkännagav den 7 december 2022 en strategisk utvärdering av Mandatums roll inom koncernen. Efter en bedömning av alternativen har styrelsen beslutat att föreslå en partiell delning av Sampo Abp för att separera Mandatum från Sampokoncernen.

Sampo Abp pressmeddelande: Mandatums strategiska utvärdering: Styrelsen för Sampo Abp föreslår en delning | Sampo.com 

 

Mandatumkoncernens organisationsstruktur

Mandatum är ett holdingbolag som bedriver sin affärsverksamhet genom sina dotterbolag. Mandatumkoncernen omfattar två affärsområden, livförsäkring och kapitalförvaltning. Mandatum Life (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, beredskap inför pensioneringen och personförsäkring. Mandatum Asset Management är ett värdepappersföretag som kombinerar fondaffärsverksamhet, tjänster inom diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen.

Mandatum organisaatiokaavio sv.png

Läs mer om Mandatumkoncernens dotterbolag »

Läs mer om Sampokoncernens organisation »


Ekonomiska uppgifter om Sampokoncernen

Mandatumkoncernens moderbolag är Mandatum Holding Ab, som är ett helägt dotterbolag till Sampo Abp. Sampo Abp är noterat på Nasdaq Helsinki och utgör moderbolag för Sampokoncernen.

Sampokoncernens ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Sampos webbplats. Sampo ger årligen ut två delårsrapporter, en halvårsrapport och en bokslutskommuniké. Dessutom publicerar Sampo andra årliga rapporter i enlighet med finska lagar och förordningar

Läs mer på Sampos webbplats (på engelska):

Sampokoncernen 

Ekonomiska rapporter 
Årsrapporter för 2022
Arkiv över Sampos årsberättelser 

Mandatums rapporter

Mandatumkoncernens årsberättelse 2022
Mandatum Asset Managements årsberättelse 2022
Mandatum Lifes årsberättelse 2022

Rapporter om bolagets solvens och ekonomiska ställning:

2022 »

2021 »
2020 »
2019 »
2018 »

Vision och värderingar

Mandatum är en expertkoncern inom finansbranschen som är mer än summan av sina delar.

Mandatumkoncernens uppdrag är att skapa mervärde för sina intressenter genom att kombinera specialistkunskap inom placeringar och livförsäkringar.

Bolagets värderingar:

  • Nytta för kunden
  • I samlad trupp
  • Överlägset aktivast
  • Modigt annorlunda
  • Rättframhet
  • Segervilja

Vi agerar även i enlighet med Sampokoncernens värderingar: etik, lojalitet, öppenhet och företagsamhet. 

Förvaltning

Mandatum följer god förvaltningssed i enlighet med lagstiftningen som rör försäkrings- och finansbranschen samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Som en del av Sampokoncernen följer vi till tillämpliga delar även den finska koden för bolagsstyrning som tagits fram av Värdepappersmarknadsföreningen.

Läs mer om bolagsstyrning inom Sampokoncernen »

Ledning och styrelse

Riskhantering på Mandatum

Mandatums principer för riskhantering tar hänsyn till varje koncernbolags verksamhet och regleringen de är föremål för. Mandatum iakttar dessutom Sampokoncernens riskhanteringsprinciper, där de särdrag hos livförsäkringsbolag som också gäller Mandatum har beaktats.

Målet med Mandatums och dotterbolagens riskhantering är att säkerställa en stabil och etablerad riskhanteringskultur i varje bolag samt att säkerställa att riskerna identifieras, bedöms, hanteras, följs upp och rapporteras och att åtgärderna står i rätt proportion till riskernas inverkan på det ekonomiska utfallet på kort och lång sikt. Syftet med strategin är dessutom att säkerställa att företagen har tillräckliga buffertar med tanke på lagstadgade kapitalkrav och att de upprätthåller en operativ beredskap också med tanke på omvälvningar i ekonomin. En lyckad riskhantering borgar för en allmänt effektiv, trygg och kontinuerlig verksamhet, tryggar Mandatums anseende och säkerställer att kunderna och övriga intressentgrupper litar på Mandatum. Sammanfattningsvis kan man konstatera att riskhanteringens huvudsakliga mål i Mandatum är att skapa värde och bevara redan uppnått värde.

Mandatums koncernbolag följer de riskhanteringsprinciper som fastställs i Sampos riskhanteringsramar. Efter delningen fastställer Mandatum och dess dotterbolag sin egen riskhanteringspolicy och Mandatums rikshanteringsram. Varje koncessionsbolag har sin egen riskhanteringspolicy.

Läs mer om Mandatum Lifes riskhantering i vår årsberättelse »

Compliance

Den oberoende, till andra linjen tillhörande, Compliance-funktionen ingår i Mandatums förvaltnings- och riskhanteringssystem, samt är en del av bolagets interna kontroll. Compliance-enheten arbetar för att stödja styrelse och ledningsgrupp samt för att säkerställa att bolagen i Mandatum-koncernen har nödvändiga interna instruktioner, processer, resurser och verktyg för att följa gällande lagar, förordningar och instruktioner. Dessutom deltar Compliance-funktionen i att identifiera bolagets risker genom att utvärdera Compliance-risker.

Intern revision

Mandatums interna revision är en funktion som är oberoende av den egentliga affärsverksamheten och som har i uppgift att objektivt utvärdera och säkerställa organisationens verksamhet. Målet med den interna revisionen är att skapa mervärde för organisationen samt att effektivera dess verksamhet. Mandatums styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Mandatums interna revision är en del av Sampokoncernens interna revision. Sampokoncernens interna revision leds av en revisionsdirektör som rapporterar till koncernchefen, koncernens ledningsgrupp samt styrelsens revisionsutskott.

Sampokoncernens interna revision »

Principer för påverkan

Mandatum Life har lagt ut administreringen av sin investeringsverksamhet till MAM, som fattar Mandatum Lifes dagliga investeringsbeslut i enlighet med de principer och befogenheter som fastställs i investeringspolicyn. MAM tillhandahåller Mandatum Life kapitalförvaltningstjänster i enlighet med 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster. Alla betydande investeringsbeslut – väsentliga justeringar av allokeringen och beslut i anslutning till investeringar som överskrider investeringsenhetens befogenheter – fattas emellertid av Mandatum Lifes styrelse. Mandatum Asset Management publicerar principerna för påverkan (på engelska) på sin hemsida, vilka även tillämpas vid förvaltning av Mandatum Lifes tillgångar.

Du kan också hitta den senast publicerade röstningsinformationen på Mandatum Asset Managements hemsida »

 

Hantering av intressekonflikter 

Mandatumkoncernen har riktlinjer på plats för att förebygga och hantera intressekonflikter. Med intressekonflikt avses en exceptionell situation relaterad till tillhandahållandet av försäkrings-, investerings- eller sidotjänster som uppstår till exempel mellan en kund och en tjänsteleverantör och som kan medföra en risk för kundens intressen.

Läs mer om hantering av intressekonflikter i Mandatumkoncernen »


Mandatum Asset Management Ab fungerar därtill som distributör för sina dotterbolags och vissa samarbetspartners placeringsfonder. Dessa placeringsfonder är huvudsakligen öppna för professionella investerare.

Företagsansvar

Mandatums företagsansvar vilar på hörnstenarna i dess verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Läs mer om företagsansvar

Affärspartner

Utöver sin egen kundservice betjänar Mandatum sina kunder via If, Danske Bank och Korkia. De försäkringar som säljs till Mandatums privatkunder distribueras huvudsakligen genom avtal om kompanjonskap med Danske Bank och If, eftersom de effektivt kan nå en stor grupp kunder inom målgruppen. Danske Bank säljer Mandatums riskförsäkrings- och sparprodukter till alla privatkundssegment, också enskilda bankkunder, medan samarbetet med If fokuserar på distribuering av livförsäkringar. Korkia förvaltar en liten del av Mandatums privatkundsportfölj, som huvudsakligen består av individuella pensionsförsäkringar.

Mandatum har också ett nära samarbete med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Kalevas gruppliv- och olycksfallsförsäkringar säljs via If till medlemmarna i de fackorganisationer som ingått samarbetsavtal. Mandatum fungerar som enda anknutna ombud för Saxo Bank i Finland och erbjuder sina kunder tillgång till Saxo Banks handelsplattform via tjänsten Mandatum Trader.

Ledning och styrelse