Om bolaget

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv.

Om bolaget

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv.

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv.

Mandatum erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande och investering, belöning och engagemang, beredskap inför pensionstiden och personförsäkring. Mandatum tillhandahåller tjänster för såväl företagskunder och privatkunder som institutionella kunder och kapitalförvaltningskunder.

En kunnig personal, ett starkt varumärke och en lyckad investeringsverksamhet utgör kärnan i Mandatums framgångsrika affärsverksamhet. En viktig framgångsfaktor består också i att noggrant inrikta bolagets mångsidiga tjänsteutbud  med fokus på olika kundsegments situationer och behov. Denna verksamhetsmodell skapar mervärde för både kunderna och bolagets affärsverksamhet.

Mandatum är en expertkoncern inom finansbranschen som är mer än summan av sina delar. Mandatumkoncernens uppdrag är att skapa mervärde för sina intressenter genom att kombinera specialistkunskap inom placeringar och livförsäkringar.

MANDATUMKONCERNENS NYCKELTAL 2022

Resultat före skatt 202 miljoner euro (247)

Förvaltade kundtillgångar 10,3 miljarder euro (11,1)

Solvensgrad 266 % (192)

Personal i genomsnitt 663 (638)

Privatkunder 330 000

Företags- och institutionskunder 20 000

MANDATUMKONCERNENS NYCKELTAL 2022

Resultat före skatt 202 miljoner euro (247)

Förvaltade kundtillgångar 10,3 miljarder euro (11,1)

Solvensgrad 266 % (192)

Personal i genomsnitt 663 (638)

Privatkunder 330 000

Företags- och institutionskunder 20 000

VÄRDERINGAR

 • Nytta för kunden
 • I samlad trupp
 • Överlägset aktivast
 • Modigt annorlunda
 • Rättframhet
 • Segervilja

VÄRDERINGAR

 • Nytta för kunden
 • I samlad trupp
 • Överlägset aktivast
 • Modigt annorlunda
 • Rättframhet
 • Segervilja

Delningen av Sampo Abp

Sampos ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2023 godkände styrelsens förslag om separation av Mandatum från Sampokoncernen genom en partiell  delning.

Enligt planen fick Sampos aktieägare i delningsvederlag en ny aktie i Mandatum Abp mot varje A- eller B-aktie som de innehar i Sampo Abp. Mandatum Abp grundades på den 1 oktober 2023. Mandatum har endast en aktieserie. Mandatums aktier togs upp till handel på Nasdaq Helsingfors börslista. Delningsvederlaget delades ut via värdeandelssystemet och förutsatte inga separata åtgärder av Sampo Abp:s aktieägare.

Mandatums delningsprospekt publicerades den 10 maj 2023. Publicerat material i anslutning till delningen finns på Sampos webbplats. Också kommande material läggs ut i fortsättningen på ovannämnda adress.

Meritförteckningarna för Mandatums styrelse finns här (på engelska).


Riskhantering

Mandatum Abp:s styrelse ansvarar för att riskhanteringen och riskkontrollen i koncernen är ändamålsenligt ordnad. Styrelsen fastställer riskhanteringspolicyn på koncernnivå och därmed fast relaterade principer för ersättning och belöning samt ansvarar för att affärsområdena ges anvisningar i anslutning till riskhantering och intern kontroll. Dotterbolagen ordnar inom ramen för dessa principer och anvisningar sin riskhantering med beaktande av särdragen i respektive affärsverksamhet. Styrelsen fattar beslut om strategin, avkastningsmålen samt de allmänna principerna i samband med risk- och kapitalhantering.

Målet med Mandatum Abp:s och dotterbolagens riskhantering är att säkra en stabil och etablerad riskhanteringskultur i varje bolag samt att säkerställa att riskerna identifieras, bedöms, hanteras, övervakas och rapporteras och att åtgärderna står i rätt proportion till riskernas inverkan på det ekonomiska utfallet på kort och lång sikt. Syftet med strategin är dessutom att säkerställa att koncernbolagen har tillräckliga buffertar för lagstadgade kapitalkrav och att de upprätthåller en operativ beredskap också med tanke på omvälvningar i ekonomin. En lyckad riskhantering stöder allmänt en effektiv, trygg och kontinuerlig verksamhet samt säkerställer Mandatums anseende och tillförlitlighet bland kunder och intressentgrupper.

Läs mer i Mandatumkoncernens riskhanteringspolicy (på engelska).

Compliance

Den oberoende Compliance-funktionen i den andra linjen ingår i Mandatums förvaltnings- och riskhanteringssystem och är en del av bolagets interna kontroll. Compliance-enheten fungerar som ett stöd för styrelserna och ledningen och säkerställer att Mandatumkoncernens bolag har nödvändiga interna instruktioner, processer, resurser och verktyg för att följa gällande lagar, förordningar och anvisningar. Dessutom deltar Compliance-funktionen i att identifiera de risker som organisationen är exponerad för genom att utvärdera Compliance-risker.

Intern revision

Mandatums interna revision är en funktion som är oberoende av den egentliga affärsverksamheten och som har i uppgift att objektivt utvärdera och säkerställa organisationens verksamhet. Målet med den interna revisionen är att skapa mervärde för organisationen samt att effektivisera dess verksamhet. Mandatums styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Principer för påverkan

Mandatum Life har lagt ut administreringen av sin investeringsverksamhet till MAM, som fattar Mandatum Lifes dagliga investeringsbeslut i enlighet med de principer och befogenheter som fastställs i investeringspolicyn. MAM tillhandahåller Mandatum Life kapitalförvaltningstjänster i enlighet med 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster. Alla betydande investeringsbeslut – väsentliga justeringar av allokeringen och beslut i anslutning till investeringar som överskrider investeringsenhetens befogenheter – fattas emellertid av Mandatum Lifes styrelse. Mandatum Asset Management publicerar på sin webbplats principerna för påverkan (på engelska), som även tillämpas vid förvaltningen av Mandatum Lifes tillgångar.

Hantering av intressekonflikter

Mandatumkoncernen har riktlinjer för att förebygga och hantera intressekonflikter. Med intressekonflikt avses en exceptionell situation relaterad till tillhandahållandet av försäkrings-, investerings- eller sidotjänster som uppstår till exempel mellan en kund och en tjänsteleverantör och som kan medföra en risk för kundens intressen.


Affärspartner

Utöver sin egen kundservice betjänar Mandatum sina kunder via If, Danske Bank och Korkia. De försäkringar som säljs till Mandatums privatkunder distribueras huvudsakligen genom avtal om kompanjonskap med Danske Bank och If, eftersom de effektivt kan nå en stor grupp kunder inom målgruppen. Danske Bank säljer Mandatums riskförsäkrings- och sparprodukter till alla privatkundssegment, också enskilda bankkunder, medan samarbetet med If fokuserar på distribuering av livförsäkringar. Korkia förvaltar en liten del av Mandatums privatkundsportfölj, som huvudsakligen består av individuella pensionsförsäkringar.

Mandatum har också ett nära samarbete med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Kalevas gruppliv- och olycksfallsförsäkringar säljs via If till medlemmarna i de fackorganisationer som ingått samarbetsavtal. Mandatum fungerar som enda anknutna ombud för Saxo Bank i Finland och erbjuder sina kunder tillgång till Saxo Banks handelsplattform via tjänsten Mandatum Trader.

Mandatum Asset Management Ab sköter därtill distributionen av sina dotterbolags och vissa samarbetspartners investeringsfonder. Dessa investeringsfonder är huvudsakligen öppna för professionella investerare.

Företagsansvar

Pengar är en förändringskraft. Tyngdpunkten i Mandatums företagsansvar ligger på ansvarsfulla investeringar och belöning, på att bidra till ekonomisk trygghet och att främja ett gott arbetsliv.

Läs mer om företagsansvar