Skälighetsprincipen

Mandatum Life har som mål att på lång sikt, före kostnader och skatter, ge de försäkringsbesparingar som är berättigade till vinstutdelning en totalåterbäring, som är minst lika stor som räntenivån för de långa ränteplaceringar som vid var tid anses ha den lägsta risken. I enlighet med den nuvarande tolkningen ligger tyska statens masskuldebrevslån närmast en riskfri lång ränteplacering.

Tills vidare är Mandatum Lifes målsatta nivå emellertid en avkastning som i fråga om sparförsäkringar motsvarar räntenivån för finska statens masskuldebrevslån med en löptid på 5 år och i fråga om pensionsförsäkringar räntenivån för finska statens masskuldebrevslån med en löptid på 10 år. Den totala återbäringen består av en beräkningsränta och de tilläggsförmåner som fastställs årligen.

Styrelsen för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag fattar årligen beslut om tilläggsförmånerna. Förmånsbeloppet påverkas bl.a. av den allmänna räntenivån, hur bolaget har lyckats i sin placeringsverksamhet på lång sikt, nivån på försäkringens beräkningsränta samt bolagets solvens. Tilläggsförmånernas nivå påverkas också av huruvida bolaget för det ifrågavarande försäkringsslagets del i framtiden måste förbereda sig för högre skadekostnader än väntat på grund av bl.a. betydande förändringar i de försäkrades dödlighet.

I riskförsäkringarna tillämpas skälighetsprincipen för dödsfallsskyddens del i form av höjda ersättningssummor eller premierabatter.

Mandatum Life eftersträvar kontinuitet i fråga om tilläggsförmånerna.

Målen gäller tills vidare. Mandatum Livförsäkringsaktiebolagets styrelse har rätt att ändra målen och principerna inom ramen för den lagstiftning som reglerar försäkringsbolag. De publicerade grunderna för utdelning av tilläggsförmåner och tillämpningen av skälighetsprincipen utgör inte en del av försäkringsavtalet.

Läs mer (endast på finska)