Anmälan om misstänkt missbruk (whistleblowing)

Med hjälp av de anmälningar som vi tar emot via Whistleblowing-kanalen (”rapporteringskanalen”) strävar vi efter att upprätthålla och främja en atmosfär av transparens och hög etik i Mandatum-koncernens (”Mandatum”) affärsverksamhet. Du spelar en viktig roll i våra framgångar. Vi tar samtliga misstankar om missbruk och brott på stort allvar, och vi vill erbjuda en smidig och konfidentiell kanal för att anmäla dem, så att vi kan vidta åtgärder mot förbjudna eller på annat sätt skadliga verksamhetsmetoder.

Hurdana saker kan jag anmäla?

Du kan göra en anmälan vid misstanke om missbruk, brott eller oetiska aktiviteter i Mandatums eller dess koncernbolags verksamhet.

Vi uppmuntrar vår personal och externa intressenter att använda rapporteringskanalen om de får kännedom om överträdelser i arbetet eller i samband med arbetet. Om misstanken är grundad och anmälan har gjorts i god tro leder anmälan inte till några negativa konsekvenser för den rapporterande personen.

Observera att Mandatums rapporteringskanal inte är avsedd för att behandla kundrespons, reklamationer eller privata konflikter. Ifall en anmälan inkommer till rapporteringskanalen som inte kan behandlas via kanalen försöker vi dock i möjligaste mån vidarebefordra den till rätt behandlingsprocess.

Du kan ge kundrespons och lämna en kontaktförfrågan via följande länk: 
Respons – Mandatum Life

Hur gör jag en anmälan?

Vi uppmuntrar dig att rapportera öppet och om du så önskar, meddela oss ditt namn och dina kontaktuppgifter. Anmälan är konfidentiell även när den rapporterande personen uppger sin identitet. Du kan också göra en anonym anmälan. Vår rapporteringskanal administreras av en extern samarbetspartner. Du kan även spara dokument i visselblåsarsystemet som underlag för din anmälan. Systemet är inte anslutet till Mandatum-koncernens IT-system och lagrar inte IP-adresser eller annan information som skulle kunna användas för att identifiera personen som skickat meddelandet.

Du kan göra en anmälan om misstänkt missbruk via följande länk:

Länk till https://report.whistleb.com/sv/mandatum

Visselblåsarlagstiftningen

Den rapporterande personen har också lagstadgat skydd i de situationer som omfattas av visselblåsarlagen (1171/2022) och som i övrigt uppfyller lagens förutsättningar. Det finns tre förutsättningar för att en rapporterande person ska få skydd av lagen: (i) grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt vid tidpunkten för rapporteringen, (ii) informationen om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde och (iii) den rapporterande personen har upptäckt oegentligheterna i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Visselblåsarlagen omfattar bland annat följande tillämpningsområden:

  • finansiella tjänster, produkter och marknader
  • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
  • konsumentskydd
  • skydd av privatliv och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Observera att justitiekanslersämbetet också har en egen centraliserad rapporteringskanal som kan användas om:

  • den rapporterande personen inte har möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom tidsfristen
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av den interna rapporten
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.