Kundkontroll

Kundkontroll

Mandatum har lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder och ha kännedom om dem. Alla uppgifter som du lämnar behandlas strikt konfidentiellt.

Kundkontroll och kundidentifiering – varför frågar vi?

I egenskap av en aktör inom finansbranschen har Mandatum Life lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder och ha kännedom om dem. Förutom aktuella personuppgifter ska bolaget också ha tillräckliga uppgifter om bl.a. kundens verksamhet, ekonomiska ställning, syftet med användningen av tjänsterna och medlens ursprung. Dessutom ska Mandatum veta i vilket land eller vilka länder kunden är allmänt skattskyldig.

Mandatum ska också ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan person.

Dessa skyldigheter baserar sig på lagstiftningen, varmed man bland annat strävar efter att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vi begär dina kunduppgifter både när kundförhållandet etableras och regelbundet under kundförhållandet. När du ger oss de uppgifter som vi begär stöder du vårt brottsförebyggande arbete och tar ditt samhällsansvar.

Alla uppgifter som du lämnat behandlas konfidentiellt med iakttagande av försäkringshemligheten. Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos Mandatum här.


Blanketter

Vi rekommenderar att använda webbläsaren Firefox för att fylla i formuläret.


Varför begär bolaget mina personuppgifter, såsom födelseort eller medborgarskap?

Mandatum är alltid skyldigt att ha kännedom om sina kunder. Vi ställer en rad frågor för att kunna betjäna dig bättre, men genom att ha kännedom om våra kunder uppfyller vi också våra lagstadgade skyldigheter. Vi är skyldiga att begära uppgifter om exempelvis kundens namn, födelsetid, personbeteckning, adress och andra kontaktuppgifter.

Varför har medlens ursprung betydelse?

Genom lagstiftningen strävar man efter att säkerställa att medel med brottsligt ursprung inte kan omvandlas (”tvättas”) så att det ser ut som om de erhållits på laglig väg, t.ex. genom placeringsverksamhet. Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter att vi känner till varifrån kundens medel härrör.

Varför ställer bolaget frågor om beskattningsland?

Enligt internationell lagstiftning som binder Finland (FATCA, CRS och DAC2) ska Mandatum ha kännedom om i vilket eller vilka länder kunden är allmänt skattskyldig, dvs. kundens skattemässiga hemviststat. Den allmänna skattskyldigheten för en person bestäms i allmänhet på basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. Skyldigheten att utreda skattskyldigheten baserar sig på internationell skattelagstiftning.

Varför har politiskt utsatt ställning betydelse?

Mandatum är skyldig att ta reda på om en kund är en person i politiskt utsatt ställning. En person i en sådan ställning har ur lagstiftarens synvinkel en exceptionell möjlighet att till exempel ta emot mutor. Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har (eller har haft) betydande offentliga uppdrag i Finland eller utomlands. Även personer i en sådan persons närmaste krets (t.ex. make eller maka, barn, föräldrar, medarbetare) betraktas som personer i politiskt utsatt ställning.

Betydande offentliga uppdrag är t.ex.

 • Statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister, uppdraget som statssekreterare, uppdragen som medlem av Ålands landskapsregering och som landshövding på Åland
 • Riksdagsledamot eller ledamot av motsvarande parlament
 • Medlem eller suppleant av ett politiskt partis förvaltningsorgan
 • Ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan
 • Ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk
 • Ledamot i direktionen för en centralbank
 • Minst sådan officer som hör till generalitetet i Försvarsmakten
 • Medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt eller majoritetsägt av staten (ej börsbolag), eller i ett statligt affärsverk
 • Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot och innehavare av liknande poster i en internationell organisation eller vid en internationell organisations verksamhetsställe
 • Ambassadör eller chargé d'affaires


Varför måste jag lämna in en kopia av mitt körkort eller pass?

För att kunna säkerställa att du kan sköta dina ärenden tryggt, verifierar vi kundens identitet under kundförhållandet i samband med olika kundbetjäningssituationer. När vi behandlar kundens uppgifter säkerställer vi alltid att de uppgifter som kunden lämnar behandlas tryggt och på vederbörligt sätt och att de inte kommer till utomståendes kännedom.

Kundens identitet verifieras med hjälp av en officiell identitetshandling. Vi godkänner följande identitetshandlingar:

 • Pass
 • Identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland
 • Körkort som beviljats efter 1.10.1990.

Identitetshandlingen ska vara i kraft och hel.

Du kan också sköta dina ärenden tryggt genom att logga in på vår webbtjänst med dina bankkoder. Via webbtjänsten kan du bl.a. skicka meddelanden till oss på sidan Meddelanden eller uppdatera dina uppgifter på sidan Egna uppgifter. Om dina uppgifter behöver uppdateras, öppnas i samband med inloggningen en kort förfrågan om kunduppgifter. Efter att du fyllt i förfrågan kan du fortsätta vidare för att sköta dina ärenden i vår webbtjänst. Vår webbtjänst fungerar med alla bankers bankkoder.

Vad avses med skattenummer, måste jag uppge det?

Varje land har sin egen skattenummerpraxis varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. I Finland fungerar personbeteckningen som skattenummer för privatpersoner. De flesta länder har ett separat skattenummer, men en del länder kan använda en kombination av flera koder för att identifiera en skattskyldig (t.ex. Frankrike). Om kunden är allmänt skattskyldig i ett annat land och kunden har ett skattenummer i ifrågavarande stat, ska det uppges till Mandatum. Uppgift om skattenummer fås från skattemyndigheten i respektive land.

Var får jag mer information?

Om du har frågor i anslutning till kundkontroll lönar det sig att läsa avsnittet med vanliga frågor och svar nedan eller kontakta Mandatums kundtjänst på numret 0200 31120.

Mandatum kan inte ge skatterådgivning. Om du inte vet i vilken stat du är allmänt skattskyldig eller om du har frågor i anslutning till beskattningen, kontakta en skatteexpert eller sök information på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi (skriv som sökord FATCA, CRS eller DAC2) eller på de amerikanska skattemyndigheternas webbsidor www.irs.gov.

Mer information om kundkontroll: Finansinspektionen.

Kundkontroll – Företag eller organisationer

Identifiering

Företags- och organisationskunder identifieras utifrån en handling från en tillförlitlig källa, t.ex. ett handelsregisterutdrag. Dessutom verifierar vi identiteten hos företagets representant/representanter. De identitetshandlingar som vi godkänner är pass, identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland samt körkort som beviljats efter 1.10.1990.

Skattskyldighet

På grund lagstiftningen om skatterapportering ställer vi frågor om företagets skattskyldighet utomlands (skattemässig hemviststat) och eventuellt utländskt skattenummer, om landet är något annat än Finland. För företag i Finland fungerar FO-numret som skattenummer. Om det är oklart i vilket land företaget är skattskyldigt kan du vända dig till Skatteförvaltningen eller en skattekonsult.

Ägo och verkliga förmånstagare

Mandatum ska ha tillräckliga uppgifter bl.a. om företagets ägare, affärsverksamhetens art och omfattning.

Dessutom ska Mandatum ha kännedom om företagskundernas verkliga förmånstagare, dvs. de privatpersoner som äger över 25 % av företaget eller i övrigt utövar bestämmande inflytande i företaget.

Vi behöver samma uppgifter om verkliga förmånstagare som om privatkunder (exkl. medlens ursprung). Lagstiftningen förutsätter att finansinstituten tar reda på om den verkliga förmånstagaren är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan person.

Om Mandatum inte får alla nödvändiga eller tillräckliga uppgifter som stöd för att etablera ett kundförhållande eller utföra en transaktion, ska bolaget enligt lag vägra att etablera kundförhållandet eller utföra transaktionen.

Alla uppgifter och handlingar som kunden lämnat behandlas konfidentiellt med iakttagande av försäkringshemligheten och lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

Var får jag mer information?

Om du har frågor i anslutning till kundkontroll lönar det sig att läsa avsnittet med vanliga frågor och svar nedan eller kontakta Mandatums kundtjänst på numret 0200 31120.

Mandatum kan inte ge skatterådgivning. Om du inte vet i vilken stat du är allmänt skattskyldig eller om du har frågor i anslutning till beskattningen, kontakta en skatteexpert eller sök information på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi (skriv som sökord FATCA, CRS eller DAC2) eller på de amerikanska skattemyndigheternas webbsidor www.irs.gov.

Mer information om kundkontroll: Finansinspektionen.

Kundkontroll