Konsulttjänster och rapportering i anslutning till pensionsärenden

TA KONTAKT

Konsulttjänster och rapportering i anslutning till pensionsärenden

Vi betjänar ditt företag vid konsultation, redovisning och rapportering i anslutning till pensionsärenden. Vi erbjuder även kapitalförvaltning och riskhantering relaterat till pensionsfrågor. Vi sköter rapporteringen om anställningsförmåner i enlighet med internationella redovisningsstandarder för cirka 100 företag.

KALKYLERING OCH RAPPORTERING AV ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER ENLIGT IFRS OCH US GAAP

Vi erbjuder för företagets bokslut kalkyler och rapporter enligt internationella redovisningsstandarder (IAS 19 och ASC 715) om förmåner efter anställningens slut och tjänsteårsbaserade premiesystem.

Vi hjälper ditt företag vid den bokföringsmässiga hanteringen av pensionsförmåner i samband med olika företagsomstruktureringar och utreder rapporteringsbehovet med avseende på företagets pensionsförmåner. Vi sköter också samordningen av IAS 19-kalkyler som gäller internationella företags utländska pensionsarrangemang och sammanställandet av poster i IFRS-bokslutet och uppgifter i noterna.

Utöver kalkyler och rapporter omfattar våra tjänster bl.a. fastställande av den diskontoränta och de parametrar för bortfall (avgång, invaliditet) som används vid kalkyleringen.

I våra tjänster ingår också olika utbildningspaket, som vid behov skräddarsys i enlighet med kundens behov.

BILDANDE OCH FÖRVALTNING AV PREMIEBASERAD PENSIONSFOND

Lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor ger arbetsgivaren möjlighet till ett belöningsalternativ som kompletterar det övriga pensionsskyddet och som kan ordnas kostnadseffektivt i en egen premiebaserad pensionsstiftelse eller pensionskassa.

Till skillnad från förmånsbaserade tilläggspensionsarrangemang, bestäms pensionsskyddets nivå inte på förhand i premiebaserade tilläggspensionsarrangemang. I premiebaserade tilläggspensionsarrangemang bestäms pensionsskyddets nivå på grundval av betalda försäkringspremier och de investeringsintäkter som influtit på dem med avdrag för förvaltningskostnaderna.

Enligt arbetsgivarens behov kan man bl.a. fastställa vilka personalgrupper som omfattas av arrangemanget samt förmåner, premienivåer och pensionsåldern. Vi står gärna till tjänst med mer detaljerad information om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang och andra aspekter som bör beaktas.


VÅRA TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL PREMIEBASERADE TILLÄGGSPENSIONSARRANGEMANG
 • Planering
 • Upprättande av handlingar och bildande
 • Löpande förvaltning

BILDANDE AV PENSIONSSTIFTELSE ELLER PENSIONSKASSA

Arbetsgivaren kan ordna pensionsskyddet för sina anställda genom att försäkra arbetstagarna i ett försäkringsbolag eller i en egen pensionsstiftelse eller pensionskassa. En egen pensionsstiftelse eller pensionskassa kan vara det förmånligaste sättet för ditt företag att ordna de anställdas pensionsskydd.

Som stöd för beslutsfattandet gör vi upp företagsspecifika utredningar och kalkyler för att kunna bedöma och planera verksamhetsförutsättningarna för en ny pensionsstiftelse eller pensionskassa.

Vi hjälper till med att bilda pensionsstiftelsen eller pensionskassan. Vi upprättar nödvändiga handlingar, ansökningar och stadgar och sköter kontakten med myndigheterna.

KONSULTTJÄNSTER

Intresserad?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter

  Vi kontaktar dig snarast möjligt. I fältet för tilläggsinformation kan du till exempel skriva vilka tider som passar dig bäst.

 2. Vi kartlägger dina behov

  Vi går tillsammans igenom din situation och särskilt dina behov av kompletterande pensionsskydd.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi beräknar ett försäkringsskydd som passar dina behov och ger dig en offert på Tilläggspension för företagare antingen av vår expert eller direkt i nättjänsten.