Uppdatering av faktablad

Uppdatering av faktablad

Faktabladen för Mandatums placeringskorgar har uppdaterats i fråga om avkastningsscenariernas pressade scenario

Denna sida innehåller faktablad för placeringskorgar som tillhandahålls av Mandatum enbart för att stödja kommunikation relaterad till de uppdateringar som gjorts i faktabladen den 13 december 2021. Faktabladen på denna sida är endast tillgängliga för detta specifika ändamål och faktabladen uppdateras nödvändigtvis inte längre. Uppdaterade faktablad, stadgor, prospekter och annat material för de placeringsobjekt som är till salu finns på Mandatums webbplats under sidan Placeringsobjekt.

Du kan kontrollera det nuvarande värdet på din placeringskorg genom att logga in på Mandatums webbplats med dina nätbankskoder.

Logga in på webbtjänsten

Placeringskorgarnas faktablad, uppdaterad 13 december 2021

Mandatum Allokering 25
Mandatum Allokering 50
Mandatum Allokering 80
Mandatum Allokering Aktie+
Mandatum Allokering Ränta
Mandatum Allokering Trygg

Mandatum Pension
Mandatum Pension+
Mandatum Pension Trygg

Mandatum AM European Small & Mid Cap
Mandatum AM Fastigheter II (på finska)
Mandatum Global Klimat Index
Mandatum AM Global Sustainable Equity
Mandatum Guld Index
Mandatum AM Managed Futures
Mandatum AM Ränteportfölj
Mandatum Tillväxtmarknader Ränta Index
Mandatum Tillväxtmarknader Index

Mandatum Mandat 25 Brett
Mandatum Mandat 25 Begränsat
Mandatum Mandat 50 Brett
Mandatum Mandat 50 Begränsat
Mandatum Mandat 80 Brett
Mandatum Mandat 80 Begränsat
Mandatum Mandat Aktie Brett
Mandatum Mandat Aktie Begränsat
Mandatum Mandat Ränta

Mandatum Bonus 25
Mandatum Bonus 25 B
Mandatum Bonus 50
Mandatum Bonus 50 B
Mandatum Bonus 80
Mandatum Bonus 80 B

Mandatum Nordisk Aktie
Mandatum Penningportfölj
Mandatum AM Ränta Abs

Mandatum Finland Index
Mandatum AM Senior Loan Strategy
Mandatum AM Senior Loan Strategy Avkastning
Mandatum AM Slim Tail World Equity
Mandatum AM Stamina Aktie
Mandatum USA Index

Mandatum Alternativmandat 2017 
Mandatum Alternativmandat 2018 
Mandatum Alternativmandat 2019 
Mandatum Europeiska Fastigheter II Plus 
Mandatum Kuponkikori II (på finska)
Mandatum Kuponkikori III (på finska)
Mandatum Kuponkikori IV (på finska)
Mandatum Listaamatomat Sijoitukset I (på finska)
Mandatum Pohjoisen Kasvuyhtiöt (på finska)
Mandatum Private Debt III Plus 
Mandatum Private Debt IV Plus (på finska)
Mandatum Private Equity Opportunities I Plus (på finska)

Kontaktbegäran

Om du vill diskutera om placeringsobjekt i ditt avtal, lämna kontaktbegäran på blanketten nedan. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

Ansvarsfrihetsvillkor

Placeringskorgarna förvaltas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Försäkringstagaren beslutar självständigt om val av placeringsobjekt för den fondanknutna försäkringen eller kapitaliseringsavtalet och bär risken för att försäkringsbesparingarnas värde kan minska eller försäkringsbesparingarna kan gå förlorade. Placeringskorgens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. Placeringskorgens värde kan öka eller minska, och således kan placerare förlora de medel de har placerat i korgen.

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag eller dess representanter, svarar inte för placeringskorgarnas värdeutveckling. Även om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och dess partners strävar att ge tillförlitlig information, garanterar inte försäkringsbolaget eller någon annan part fullständigheten eller korrektheten av informationen presenterad i denna webbtjänst och ansvarar heller inte för möjliga fel eller brister i informationen som förekommer i tjänsten. Uppgifterna om placeringsobjekt och placeringar har getts endast i informationssyfte och således kan inte dessa uppgifter betraktas som en rekommendation att teckna, behålla eller byta ut vissa placeringsobjekt. Kunden skall omsorgsfullt bekanta sig med placeringskorgarnas stadgar och broschyrer före placeringsbeslut.

De marknadspriserna som presenteras i månadsrapporter och andra kundmaterial är endast avsedda för Kundens eget bruk som värdeutvecklingsinformation för försäkringsavtal och de får inte heller överföras till tredje part eller användas i samband med andra investeringar. Kunden är medveten att de serviceleverantör som Mandatum Life använder i detta sammanhang är tredje parter som inte under några omständigheter har något ansvar eller ersättningsskyldighet mot Kunden.

Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland; FO-nummer 0641130-2.