Ansvarsfulla investeringar

Investera i en bättre morgondag

Ansvarsfulla investeringar

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de agerar ansvarsfullt. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling. Läs mer om Mandatums tjänster för ansvarsfull investeringar.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors (English)

Mandatum's policies on sustainability risks (in English)

Summary of PAI statement (Swedish)

Hitta ett lämpligt sätt att investera ansvarsfullt

Principer för ansvarsfulla investeringar

När du investerar som kund hos Mandatum, kan du lita på att dina tillgångar hanteras enligt hållbara kriterier. Hållbarhet är en central del av Mandatums riskhanteringsprocess och vi har förbundit oss att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
I sina investeringsbeslut tar Mandatum hänsyn till faktorer i anslutning till hållbar utveckling: risker, möjligheter och konsekvenser för samhället. Hållbarhetsanalysen har integrerats i analysen av investeringsobjekten inom varje tillgångsklass.

Policy för ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhet är konkreta gärningar

Som ett led i utfästelsen att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar rapporterar Mandatum årligen om de metoder för ansvarsfulla investeringar som tillämpats och hur vi främjat genomförandet av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Beaktandet av klimatförändringarna och en effektiv hantering av klimatrisker är ett av insatsområdena i Mandatums investeringsverksamhet. Som en del av Sampokoncernen stöder Mandatum klimatavtalet från Paris och verksamhet som strider mot avtalet övervakas inom ramen för den normbaserade gallringen av Mandatums investeringar.

I och med undertecknandet av FN:s initiativ Montréal Pledge mäter och publicerar vi årligen koldioxidavtrycket i våra investeringar. År 2021 var investeringarnas genomsnittliga kolintensitet 49 % lägre än marknadsindexen. Den jämförbara kolintensiteten för kundtillgångarna i Mandatums fondanknutna försäkringar har minskat med cirka 50 % från 2017. Minskningen i utsläppen kan till stor del tillskrivas de aktiva åtgärder som vidtagits i portföljerna.

Mandatum ingår i den internationella investerarkoalitionen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) och har förbundit sig att minska investeringarnas utsläpp över tid. PDC-koalitionen har som globalt mål att styra tillgångar till klimatsmarta företag och utveckla metoder för att minska koldioxidavtrycket. Mandatum anslöt sig som första finländska medlem till koalitionen år 2015.

Mandatum strävar efter att främja hållbar utveckling och införandet av PRI-principerna inom investeringsbranschen också genom organisations- och stiftelsepartnerskap, till vilka bl.a. hör Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum), Pääomasijoittajat ry, Finans Finland (FA) och GRESB.

Vi rapporterar om ansvarsfulla investeringar som en del av Sampokoncernens företagsansvarsrapport (på finska).

Läs mer om Mandatumkoncernens företagsansvar.

Läs Mandatums företagsansvarsrapport (på finska).