Ut­rätta ären­den för nå­gon annan

Ut­rätta ären­den för nå­gon annan

Du kan uträtta ärenden för en annan person med fullmakt, i egenskap av vårdnadshavare för ett minderårigt barn eller som intressebevakare.

Uträtta ärenden för någon annan med fullmakt i ärenden som gäller försäkringsavtal

Försäkringens ägare och den person som denna befullmäktigat kan få uppgifter om försäkringsavtalet och göra ändringar i försäkringsavtalet. Om du vill befullmäktiga någon annan person att sköta dina eller ditt företags försäkringsärenden, eller om du själv vill ta hand om t.ex. dina familjemedlemmars försäkringsärenden, ska du fylla i och lämna in en fullmakt.

I fullmakten namnges den person som befullmäktigas och definieras vad fullmakten gäller. Du kan lämna in fullmakten som bilaga till ett meddelande via Mandatums webbtjänst under Meddelanden, om du är kund hos Mandatum, eller per post till den adress som antecknats på blanketten.

Uträtta ärenden för minderårigt barn

Du kan ta fram och se ditt barns uppgifter i Mandatums webbtjänst när du gör en fullmakt för användning av webbtjänsten tillsammans med barnets andra vårdnadshavare. Vårdnadshavaren för ett minderårigt barn kan antingen beviljas rätt att se barnets försäkringsuppgifter eller rätt att både se uppgifter och sköta barnets försäkringsärenden. Fullmaktsblanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Om du är ensamförsörjare, räcker det med din underskrift.

Fullmakten lämnas in per post till den adress som antecknats på blanketten. Om du är kund hos Mandatum, kan du också lämna in fullmakten som bilaga till ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden.

Handläggningen av fullmakten tar cirka en vecka. När fullmakterna har uppdaterats får du en bekräftelse, varefter du kan se barnets uppgifter i Mandatums webbtjänst. När du loggar in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder, kan du se uppgifterna för ditt barn genom att välja det namn som syns i menyn uppe till höger och därefter klicka på Byt kundroll.

Vi rekommenderar att använda webbläsaren Firefox för att fylla i formuläret.

Uträtta ärenden för person som är föremål för intressebevakning

Till intressebevakare kan förordas antingen en privat eller en allmän intressebevakare.

Privat intressebevakare eller fullmäktige

En privatperson som fungerar som intressebevakare kan som identifierad i Mandatums webbtjänst sköta försäkringsärenden för den person som är föremål för intressebevakning. För det ska du lämna in ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som du får från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Fullmäktigen ska dessutom lämna in en intressebevakningsfullmakt. Utdraget kan lämnas in per post till adressen: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo.

Om du själv är kund hos Mandatum, kan du också lämna in utdraget som bilaga till ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden.

När du fått rätt att använda webbtjänsten för den person vars intressen du bevakar, kan du ta fram personens försäkringsuppgifter genom att byta kundroll i webbtjänsten. Logga in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder och välj ditt namn uppe till höger på sidan. Klicka därefter på Byt kundroll i den rullgardinsmeny som öppnas.

Allmän intressebevakare

Av systemtekniska skäl kan en allmän intressebevakare tills vidare inte sköta ärenden för den person som är föremål för intressebevakning i Mandatums webbtjänst. En allmän intressebevakare kan emellertid sköta ärenden med Mandatum via den skyddade e-postförbindelsen, varvid Mandatum kan lämna uppgifter till intressebevakaren.

Den allmänna intressebevakaren ska också lämna in ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden till Mandatum. Utdraget kan lämnas in per post till adressen: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo.

När uppgiften om intressebevakning har fogats till avtalet, skickar Mandatum till intressebevakaren avtalsdokumentet och en utskrift med en sammanfattning av transaktionerna, varav framgår uppgifterna för avtalet från den dag intressebevakningen trädde i kraft fram till innevarande dag. I fortsättningen skickas uppgifterna årligen för årsrapporteringen.

Svarsadress

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost/2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo