Sökande av ändring

Sökande av ändring

Du kan ansöka om ändring i ett beslut. Om du är missnöjd med det beslut som du fått i ditt försäkringsärende vill vi gärna att du i första hand kontaktar oss.

 

Hur når du oss?

Som vår kund når du oss enklast genom att skicka oss ett meddelande via webbtjänsten. Du kan logga in på webbtjänsten med de flesta finländska bankers nätbankskoder.

Vår kundservice står till tjänst måndag till fredag på numret 0200 31120 (lna/msa). Kundtjänsten för företagskunder står till tjänst måndag till fredag på numret 0200 31190.

Du kan också fylla i blanketten nedan och be oss ringa, så kontaktar vi dig.

Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och Konsumenttvistenämnden

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger kostnadsfritt oberoende råd och handledning till kunder. FINEs Försäkrings- och finansrådgivning samt Försäkringsnämnden ger också rekommendationer till avgörande i tvistemål. Tvisten ska föras till FINE inom tre (3) år från det att parten skriftligen fick meddelande om bolagets beslut och om denna tidsfrist. FINE behandlar inte tvister som har inletts vid eller redan behandlats av konsumenttvistenämnden eller i domstol.

FINEs kontaktuppgifter är:
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
tfn (09) 685 0120
www.fine.fi
Du kan enklast inleda ett ärende med den elektroniska kontaktblanketten.

Beslutsrekommendationer ges också av Konsumenttvistenämnden.
Konsumenttvistenämnden
PB 306
00531 HELSINGFORS
Tfn 029 566 5249 (växel)
www.kuluttajariita.fi
Konsumenttvistenämnden behandlar inte tvistemål som gäller fondanknutna avtal.

Sökande av ändring vid domstol

Vid behov kan du också föra ditt ärende till domstol. Talan ska väckas antingen vid tingsrätten i Helsingfors eller på vederbörandes vanliga vistelseort i Finland. Talan ska väckas inom tre år från det att vederbörande skriftligen fick besked om försäkringsbolagets beslut och denna tidsfrist.