Användarvillkor

Användarvillkor för Mandatums webbsidor och elektroniska tjänster (gäller från och med 23.12.2021)

1. Allmänt om användarvillkoren

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) tillämpas på användare som besöker webbsidor för bolagen inom Mandatum-koncernen och användare av bolagens elektroniska tjänster (”Tjänst”). I dessa villkor avses med ”Webbtjänst” eller ”Webbtjänster” elektroniska tjänster som förutsätter identifiering inbegripet mobilapplikationer och desktopapplikationer som tillhandahålls av bolagen inom Mandatum-koncernen.

Användarna av Mandatums ovan nämnda Tjänst är kunder hos bolag som hör till Mandatum-koncernen (”Mandatum”). Mandatum tillhandahåller sina Webbtjänster för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas kunder till den del som Mandatum administrerar försäkringstjänster för Kalevas räkning.

Mandatum Life Service Ab tillhandahåller pensionstjänster för vissa pensionsstiftelser och -kassor, varvid de personer som omfattas av pensionsstiftelsernas eller -kassornas verksamhetskrets kan vara Tjänsternas användare. Mandatum Life Service Ab tillhandahåller också belöningstjänster för premiefonder, varvid premiefondens medlemmar kan vara Tjänsternas användare. Företrädare för samfundskunder är vid hanteringen av ärenden för det bolags räkning som de representerar användare av i dessa villkor nämnda Tjänster.

Mandatum Trader är en placeringstjänst som erbjuds av Mandatum Life Service Ab för finländska placerare som bygger på handelsteknik från Saxo Bank A/S (”Saxo”). Mandatum Life Service Ab identifierar Mandatum Trader-tjänstens användare via Webbtjänsten och förmedlar identifieringsuppgifterna till Saxo.

Dessa Användarvillkor kan dessutom tillämpas på tjänster som tillhandahålls via nätet av andra än ovan nämnda bolag som hör till Mandatum-koncernen. Om dessa Användarvillkor tillämpas på tredje parts tjänster, anges den tredje parten uttryckligen.

Servicekanal

Användare

Webbsidorna www.mandatumlife.fi, www.mandatumtrader.fi samt www.mandatumam.com

Öppna för alla som använder Tjänsten

Webbsidornas chatt

Öppen för alla som använder Tjänsten

Webbtjänsten på adressen www.mandatumlife.fi

 • Mandatums kunder
 • Kalevas kunder
 • Användarna av Mandatum Life Service Ab:s Pensionstjänster och Belöningstjänster

Webbtjänsten på adressen www.mandatumtrader.fi

 • Mandatum Trader-tjänstens kunder

Mobilappen Mandatum Pengar (mobila tjänster)

 • Mandatums kunder
 • Kalevas kunder
 • Användarna av Mandatum Life Service Ab:s Pensionstjänster och Belöningstjänster

Mobilapparna Mandatum Trader Go och Mandatum Trader One

 • Mandatum Trader-tjänstens kunder

Desktopappen Mandatum Trader Pro

 • Mandatum Trader-tjänstens kunder

 

2. Förbindelse att följa Användarvillkoren

Tjänsternas användare ska noggrant läsa dessa Användarvillkor innan han eller hon uträttar ärenden. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Tjänsternas användare att iaktta dessa Användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna, om Tjänsternas användare inte godkänner Användarvillkoren. Tjänsternas användare godkänner vid var tid gällande Användarvillkor i samband med att användaren första gången uträttar ärenden i Webbtjänsten. Uträttandet av ärenden i Tjänsten kan ske via datakommunikationsförbindelser med hjälp av lämpliga terminaler, såsom bordsdatorer, bärbara datorer, pekplattor och smarttelefoner. De Tjänster som tillhandahålls för att användas via olika terminaler kan avvika från varandra till såväl innehåll som funktioner. På Mandatums webbsidor (www.mandatumlife.fi, www.mandatumtrader.fi och www.mandatumam.com) ges råd om de krav som gäller terminaler.

Användaren förbinder sig att följa Mandatums och övriga tjänsteleverantörers avtalsvillkor och anvisningar vid användning av tjänster som tillhandahålls av någon annan tjänsteleverantör och vid ingående av avtal med någon annan tjänsteleverantör, om den andra tjänsteleverantörens tjänst tillhandahålls i Mandatums Webbtjänster eller med hjälp av dem.

Användarvillkoren som gäller Webbtjänsten utgör inte en del av försäkringsavtalet eller något annat serviceavtal, vars part är den användare eller person till vars fördel avtalet har ingåtts. På den tjänst som används i Webbtjänsten tillämpas i första hand de försäkringsvillkor och övriga avtalsvillkor som gäller för tjänsten i fråga.

3. Allmänt om webbsidorna och Webbtjänsten

Nedan behandlas de olika kommunikationskanaler som omfattas av dessa Användarvillkor. Tjänsternas användare ska beakta att Mandatum inte rekommenderar att lämna personuppgifter via meddelanden som förmedlas över öppna nät, såsom chattmeddelanden eller oskyddad e-post. Tjänsternas användare ska undvika att uppge känsliga uppgifter också i öppna textfält även vid användning av skyddade förbindelser, såvida det inte uttryckligen är fråga om ett fält som är avsett för dessa uppgifter exempelvis i samband med ersättningsansökan.

3.1 Webbsidor

Webbsidorna erbjuder information om Mandatums koncernbolag och deras tjänster samt möjlighet att lämna respons och kontakta bolagen. På webbsidorna finns bl.a. mer information om behandlingen av personuppgifter.

3.2 Webbtjänst

Webbtjänsten är en servicehelhet som Mandatum producerar och genom vilken Webbtjänstens användare som identifierad kan sköta ärenden i egenskap av privatperson eller som företrädare för en sammanslutning.

3.3 Mobilapp

I tabellen Servicekanaler och användare i punkt 1 definieras de applikationer genom vilka Tjänsternas användare kan sköta ärenden i egenskap av privatperson eller som företrädare för en sammanslutning med pekplattor och mobiltelefoner. Tjänsternas användare kan ta i bruk mobilapplikationen om han eller hon har ett gällande webbtjänstavtal.

3.4 Chattkommunikation

Mandatum tillhandahåller chattkommunikation via olika elektroniska tjänster. I Webbtjänsten sker kommunikationen som identifierad. Personens identitet verifieras inte när han eller hon sköter ärenden via öppna webbsidor.

3.5 Utrustning, program och datakommunikationsförbindelser

Tjänsternas användare skaffar på egen bekostnad de terminaler, program, koder och datakommunikationsförbindelser som behövs för användningen av Webbtjänsten och webbsidorna samt ansvarar för deras drifts- och underhållskostnader jämte funktion och kompatibilitet med Webbtjänsten och webbsidorna. Mandatum och Tjänsternas användare ansvarar vardera för ett ändamålsenligt dataskydd i sina datasystem. Tjänsternas användare ska se till att de terminaler, program och datakommunikationsförbindelser som han eller hon använder är skyddade mot olovlig användning och förhindra att identifieringsuppgifterna för Webbtjänsterna eller uppgifter i Webbtjänsterna avslöjas.

Mandatum ansvarar inte för skada till följd av att information i allmänna datanät eller det datanät eller den terminal som Tjänsternas användare använder har försvunnit eller förändrats. Mandatum har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster, om de terminaler, program eller datakommunikationsförbindelser som Tjänsternas användare använder äventyrar funktionen eller orsakar störningar i Mandatums datasystem eller Webbtjänstens säkerhet.

4. Särskilda villkor för webbsidorna

4.1 Tillgång till webbsidorna

Webbsidorna kan användas i den omfattning som Mandatum vid var tid tillhandahåller dem. Mandatum garanterar inte webbsidornas riktighet eller felfrihet eller att webbsidorna är tillgängliga utan avbrott eller felfritt. Mandatum förbehåller sig rätten att begränsa användningen av webbsidorna samt att göra ändringar på webbsidorna.

4.2 Länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part

Mandatums webbsidor kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Då Tjänsternas användare går in på sådana sidor ska han eller hon läsa igenom och godkänna eventuella användarvillkor för sidorna innan han eller hon börjar använda dem. Genom att gå till länkade sidor godkänner Tjänsternas användare att sidorna inte administreras av Mandatum och att Mandatum inte har möjligheter att inverka på innehållet i det material som skapats eller publicerats på dem. Mandatum ansvarar inte för något som helst material på sidor av tredje part.

Att Mandatum på sina sidor infogar en länk till en tredje utomstående parts webbsidor innebär heller inte att Mandatum på något sätt skulle ta ställning till de produkter eller tjänster som nämns på dem.

5. Särskilda villkor för Webbtjänsten

5.1 Användning av identifieringsmedel

Mandatum identifierar användaren när han eller hon uträttar ärenden i Webbtjänsten på adresserna www.mandatumlife.fi och www.mandatumtrader.fi samt i de mobilapplikationer som Mandatum vid var tid tillhandahåller med de identifieringsmedel som Mandatum godkänt. Användningen av identifieringsmedel kan jämställas med identifiering av kunden med hjälp av en traditionell handling som styrker identiteten.

En förutsättning för användning av Webbtjänsten är att Tjänsternas användare har nödvändiga användarspecifika bankkoder eller andra identifieringsmedel som godkänts av Mandatum.

Om Mandatum erbjuder applikationer för användningen av Webbtjänsten på någon annan terminal än en dator, till exempel en smarttelefon eller någon annan mobil enhet, ska användaren använda det sätt att logga in på Webbtjänsten som Mandatum godkänt. I samband med den första inloggningen på mobilapplikationen ska användaren använda det användarnamn som Mandatum skapat och skapa ett lösenord för tjänsten som uppfyller Mandatums krav. På enheter som godkänts av Mandatum har användaren dessutom möjlighet att ta i bruk biometrisk identifiering. Före biometrisk identifiering ska användaren godkänna villkoren för biometrisk identifiering.

Användaren ansvarar för alla uppdrag och meddelanden som vidtagits eller skickats med användarens identifieringsmedel. Identifieringsuppgifter som lämnats på det sätt som Webbtjänsten förutsätter motsvarar användarens underskrift. Alla uppdrag, såsom ansökningar, avtal, meddelanden som skickas via Webbtjänsten och andra viljeyttringar som gjorts i Webbtjänsten är bindande för användaren och den part som användaren representerar.

Användaren förbinder sig att förvara identifieringsmedlen omsorgsfullt i enlighet med de instruktioner som banken, Mandatum eller någon annan tjänsteleverantör som beviljat identifieringsmedlen har gett.

Användaren ansvarar för obehörig användning av identifieringsmedlen för Webbtjänsten, om

1) användaren har överlåtit identifieringsmedlen eller en enhet som ger tillgång till Webbtjänsten;

2) identifieringsmedlen för Webbtjänsten har kommit bort, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen på grund av användarens vårdslöshet; eller

3) användaren har underlåtit att utan ogrundat dröjsmål efter upptäckten underrätta den tjänsteleverantör som beviljat identifieringsmedlen (t.ex. den bank eller annan aktör som beviljat identifieringsmedlen eller Mandatum) om att identifieringsmedlen för Webbtjänsten har kommit bort, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen.

Om Tjänsternas användare har orsak att misstänka att identifieringsmedlen, den hemliga koden i anslutning till dem eller själva enheten har kommit bort eller innehas av en utomstående, ska han eller hon handla i enlighet med instruktionerna från den tjänsteleverantör som beviljat identifieringsmedlen och Mandatums anvisningar. Tjänsteleverantören som beviljat identifieringsmedlen ansvarar för att spärra dem.

Tjänsternas användare ansvarar för obehörig användning av identifieringsmedlen till dess att identifieringsmedlen har tagits ur bruk av den bank, Mandatum eller annan tjänsteleverantör som beviljat dem. Tjänsternas användare kan spärra koder till mobiltjänsten som beviljats av Mandatum på sidan Egna uppgifter i Webbtjänsten. Att identifieringsmedel från banken eller en annan tjänsteleverantör spärras förhindrar inte automatiskt användningen av de koder för mobiltjänsten som beviljats av Mandatum. Tjänsternas användare kan be att de koder som Mandatum beviljat spärras genom att ringa kundtjänsten under kundtjänstens öppettider.

Vid användning av biometriska kännetecken identifieras användaren via användarens terminal. Biometriska kännetecken varken förmedlas till eller lagras i Mandatums system och Mandatum kan inte radera biometriska kännetecken från användarens terminal. Användaren ansvarar själv för raderingen av biometriska kännetecken.

Mandatum uppmanar användaren att ta del av dataskyddsanvisningarna som finns på Mandatums webbsidor och i den mobilapplikation som används.

Kunden kan sköta ärenden med Mandatum per post, via e-post, telefon eller i Webbtjänsten. Mandatum begär aldrig att få användarnas personliga identifieringsuppgifter, såsom lösenord, personbeteckning eller nätbankens inloggningsuppgifter via e-post. Mandatum skickar heller aldrig e-post som leder direkt till inloggningssidan för vår webbtjänst, utan Mandatum hänvisar alltid användaren att logga in på Webbtjänsten via bolagets webbsidor.

I problemsituationer ger kundtjänsten råd.

5.2 Tillgång till Webbtjänsten och driftavbrott

Tjänsternas användare har tillgång till Webbtjänsten på olika terminaler i den omfattning som Mandatum vid var tid tillhandahåller tjänsten.

Användarens uppdrag till Mandatum utförs i den ordning som de kommit in. Ett nytt uppdrag som gäller samma avtal, till exempel byte av fond i en fondanknuten försäkring, kan inte utföras förrän föregående uppdrag har slutförts. I övrigt iakttas vid genomförandet av uppdrag de försäkrings- eller tjänstespecifika avtalsvillkoren.

Mandatum och tredje parter, till vilkas tjänster Mandatum erbjuder tillgång, garanterar inte att Webbtjänsterna står till förfogande utan avbrott för tjänstens användare.

Mandatum har rätt att begränsa eller avbryta användningen av Webbtjänsten på grund av planerade service- och underhållsåtgärder utan meddelande om saken på förhand. Mandatum strävar efter att i god tid på förhand meddela om serviceavbrott eller andra driftavbrott som bolaget har kännedom om. Underhållsarbeten i systemen kan medföra serviceavbrott, om vilka informeras i Tjänsten. Användningen kan emellertid vara tillfälligt förhindrad på grund av en störning eller någon annan motsvarande orsak, varvid Mandatum strävar efter att så fort som möjligt meddela om avbrott i användningen.

Mandatum har rätt att göra ändringar i serviceutbudet, tjänsternas omfattning, kraven på de terminaler som används och innehållet. Mandatum meddelar om eventuella ändringar i Webbtjänsten.

Mandatum har rätt att avbryta tillhandahållandet av Webbtjänsten och låta bli att utföra uppdrag som lämnats till Mandatum, om:

 • Tjänsternas användare inte iakttar villkoren för Webbtjänsten,
 • kunden försätts i skuldsanering för privatpersoner, konkurs, företagssanering eller om kundens status är markerad som upphörd i handelsregistret,
 • Tjänsternas användare avlider eller hans eller hennes handlingsbehörighet begränsas,
 • det finns skäl att misstänka att användarens terminaler, program eller datakommunikationsförbindelser äventyrar Webbtjänstens säkerhet,
 • Tjänsternas användare har meddelat att identifieringsmedlen obehörigen har använts i Webbtjänsterna eller att de sannolikt innehas av en utomstående,
 • en annan användare/kund har återtagit en fullmakt som han eller hon beviljat någon annan, eller
 • det finns skäl att misstänka att Webbtjänsten används vid verksamhet som strider mot lagen eller i övrigt på ett sådant sätt som kan orsaka skada för Tjänsternas användare, Mandatum eller utomstående.

Mandatum underrättar Tjänstens användare om att användningen är förhindrad och att ett uppdrag inte utförts eller lämnats obehandlat så fort som möjligt efter att bolaget fått kännedom om att användningen är förhindrad, om detta är motiverat för att förhindra eller begränsa skada. Inget meddelande ges om meddelandet skulle äventyra Webbtjänstens tillförlitlighet eller säkerhet eller om det är förbjudet i lag.

Webbtjänsten är tillgänglig för användaren tills dess att tillgången till Webbtjänsten förhindras.

5.3 Meddelanden till användaren

Mandatum har rätt att vid behov skicka meddelanden till Tjänsternas användare till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som användaren uppgett. Mandatums meddelande anses ha kommit fram, när det har lämnats för leverans på elektronisk väg eller i övrigt har sänts på ändamålsenligt sätt.

Saxos underrättelser eller meddelanden förmedlas inte till Mandatums Webbtjänster, varför de kunder som använder Saxos handelsplattform ska följa upp Saxos meddelanden i enlighet med Saxos anvisningar.

Konfidentialiteten för meddelanden som har skickats via ett öppet datanät kan inte garanteras. Mandatum ansvarar inte för skada som orsakas av meddelanden som har skickats i ett öppet datanät.

5.4 Ansvar för ärendehantering

Användaren ansvarar för alla åtgärder som vidtagits med hans eller hennes identifieringsmedel i Webbtjänsten. Innehållet i de åtgärder som vidtagits och meddelandena i Webbtjänsten anses ha den form i vilken de sparats i Mandatums datasystem. Om de uppgifter som användaren har lämnat förstörs, ska användaren på begäran lämna nya uppgifter. Användaren ska med alla till buds stående medel försäkra sig om att det material som har skickats inte innehåller skadliga program eller på annat sätt är skadligt.

Avsändaren ansvarar för att offerter, svar, anmälningar eller övriga meddelanden som lämnats i Webbtjänsten har skickats och kommit fram till mottagaren. Tidpunkten för inlämnande av uppdrag och ansökningar samt för ingående av avtal och annan ärendehantering verifieras med hjälp av det datasystem som Mandatum upprätthåller och/eller inspelade telefonsamtal.

Mandatum ansvarar inte för skada, som orsakas av att de specifikations- eller kontaktuppgifter som Tjänsternas användare lämnat eller uppgifter om åtgärder som vidtagits i Webbtjänsten är felaktiga eller bristfälliga och inte heller för eventuell skada som orsakas Tjänsternas användare till följd av att information försvinner eller förändras i datanätet.

5.5 Anmärkningar och krav gällande Tjänsten

Användaren ska göra eventuella anmärkningar på Webbtjänsten till Mandatum utan dröjsmål, dock senast inom 30 dygn efter att han eller hon upptäckte eller borde ha upptäckt grunden till anmärkningen. Om anmärkningen inte görs inom denna tidsfrist, anses tjänsternas användare ha godkänt åtgärden. Anmärkningar ska läggas fram tillräckligt specificerade med ett meddelande som skickas via Webbtjänsterna eller genom att ringa Mandatums kundtjänst.

5.6 Servicetaxa

Mandatum har rätt att fastställa en användningsavgift eller en motsvarande avgift för Webbtjänsterna genom att meddela om detta minst 30 dagar innan avgiften införs.

Om åtgärdsavgifter eller andra avgifter som fastställts i avtalsvillkor, prislistor eller någon annanstans påförs de avtal eller tjänster som användaren använder i Webbtjänsten, har Mandatum rätt att efter eget val ta ut dessa avgifter antingen direkt från försäkringsbesparingarna eller genom att fakturera kunden, såvida inte något annat separat avtalats. Tredje tjänsteleverantörer har rätt att ta ut en avgift för användningen av sina tjänster i enlighet med de villkor som tillämpas på dem.

5.7 Tjänsten Mandatum Trader

Användaren kan sköta ärenden i tjänsten Mandatum Trader på adressen www.mandatumtrader.fi och i Mandatum Trader-mobilapplikationer eller en Mandatum Trader-desktopapplikation. Mandatum Trader-tjänstens användare identifieras när användaren loggat in på Mandatum Trader-tjänsten med de identifieringsmedel som godkänts av Mandatum (se punkt 5.1). Användningen av Mandatum Trader-tjänstens handelsplattform förutsätter ett avtalsförhållande mellan användaren och Saxo. När Mandatum har identifierat användaren, överförs användaren till handelsplattformen i tjänsten Mandatum Trader.

Om användaren har tekniska problem med Mandatum Trader-tjänsten, ska användaren i första hand kontakta Mandatum Trader-kundtjänsten.

Användaren godkänner att Saxo är tredje part i förhållande till Mandatum. Mandatum ansvarar inte för de tjänster som produceras av Saxo, Saxos handelsplattform eller åtgärder som tjänstens användare vidtar. Dessa Användarvillkor är ägnade för Mandatum Trader-tjänsten tills användaren har överförts till Saxos handelsplattform.

6. Mandatums ansvar

De uppgifter om produkter eller tjänster som presenteras på webbsidorna eller i Webbtjänsten har endast getts som allmän information och de ska inte anses som en bindande offert av Mandatum, ett placeringsråd eller något annat förpliktande yppande.

Mandatum ansvarar inte för eventuella skador, förlorad rörelsevinst eller avbrott i affärsverksamheten som orsakats av webbsidorna eller de Webbtjänster som Mandatum tillhandahåller på sidorna, tjänster som tredje parter tillhandahåller eller av avbrott i dem, även om möjligheten för en sådan skada skulle ha meddelats Mandatum. Mandatum ansvar motsvarar högst ansvaret enligt de tvingande bestämmelserna i finsk lag. Tjänstens användare ansvarar själv för det ekonomiska utfallet av sin placeringsverksamhet.

Mandatum ansvarar inte för att de identifieringsmedel som behövs för att använda Webbtjänsten inte fungerar och inte heller för övriga skador i anslutning till identifieringsmedlen.

Webbsidorna och Webbtjänsten är avsedda för i Finland stadigvarande bosatta myndiga (a) privatkunder, (b) privatpersoner som omfattas av Mandatum Life Service Ab:s Pensionstjänster eller Belöningstjänster, (c) företagskunder registrerade i Finland och (d) Mandatum Trader-tjänstens kunder.

På grund av begränsningar i anslutning till marknadsprisuppgifter i Webbtjänsten som producerats av tredje part är eventuella marknadsprisuppgifter i Webbtjänsten inte tillgängliga för personer som är bosatta i Australien eller för sammanslutningar som är verksamma i Australien.

De försäkringar som förvaltas av Mandatum och till dem anknutna placeringskorgar, produkter och tjänster är inte avsedda för personer som är bosatta i Förenta staterna eller för sammanslutningar som är verksamma i Förenta staterna.

De marknadspriser på investeringarna som presenteras i månadsrapporterna och övrigt kundmaterial är endast avsedda för eget bruk för Mandatums kunder som information om värdeutvecklingen i avtalet och de får inte distribueras vidare till tredje part eller användas i samband med andra investeringar. Mandatums kund är medveten om att de tjänsteleverantörer som Mandatum anlitar i detta sammanhang är tredje parter, som under inga omständigheter är ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot Mandatums kund. Mandatum ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till sådana tjänster av tredje part eller för riktigheten i uppgifter som de lämnat.

Mandatum ansvarar inte för skada till följd av oöverstigligt hinder eller motsvarande omständighet. Med sådant hinder avses exempelvis myndighetsåtgärd, terrorattack, krig, cyberattack eller hot om dem, arbetsstridsåtgärd, störning eller driftavbrott i det allmänna el- eller telekommunikationsnätet, störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller någon annan omständighet som orimligt försvårar Mandatums verksamhet och som Mandatum inte kan inverka på.

7. Behandling av personuppgifter och lagring av uppgifter

Mandatum har rätt att i sina datasystem spara uppgifter om användarens kontakter med Tjänsterna och ärendehantering på nätet med olika terminaler samt att behandla uppgifterna bland annat för att sköta kundrelationen, verifiera ärendehantering på nätet, identifiera Webbtjänsternas användare, utveckla Webbtjänsterna och marknadsföra tjänster.

Mandatum samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om Tjänsternas användning, trafik, transaktioner och övrig ärendehantering.

Tjänsternas användare ansvarar för att han eller hon har rätt att överlåta de uppgifter som lämnas via Webbtjänsterna till Mandatum, om användaren sköter ärenden för en annan persons eller företagskunds räkning.

Om Tjänsternas användare önskar skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som hänför sig till kundrelationen till Mandatum, rekommenderar Mandatum att meddelandet skickas via Webbtjänsten eller per post.

Mer information om behandlingen av personuppgifter och användningen av cookies finns på Mandatums webbsidor på adressen www.mandatumlife.fi/dataskydd.

Mandatum kan överlåta uppgifter om användaren till andra tjänsteleverantörer, om användaren använder ifrågavarande tjänsteleverantörs tjänster och överlåtandet av uppgifter är nödvändigt för att identifiera användaren, genomföra eller verifiera en transaktion eller för att verifiera Mandatums skyldigheter.

8. Immaterialrätter och rätten att använda webbsidorna och Webbtjänsten

Mandatum beviljar Tjänstens användare personlig rätt att använda Webbtjänsten, om användaren förbinder sig att följa webbtjänstvillkoren.

Webbsidorna och Webbtjänsterna innehåller immaterialrättsligt skyddat material. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Tjänsternas användare i dessa Användarvillkor tillhör Mandatum eller tredje part. Det är förbjudet att kopiera, överföra, länka, distribuera, ändra eller spara innehållet på sidorna eller i Tjänsterna eller en del av det i något som helst format eller att använda det i kommersiellt syfte utan skriftligt samtycke av Mandatum på förhand. Det är endast tillåtet att läsa webbsidorna på en terminal och ta utskrifter för eget bruk.

Publicering och distribution av Mandatums webbsidor är förbjudet utan separat skriftligt samtycke.

Användning av pressmeddelanden och övriga handlingar som är avsedda som offentliga för allmän informationsförmedling är tillåtet under förutsättning att informationskällan nämns när de används. Om tjänsternas användare kopierar eller sparar information från webbsidorna, förbinder han eller hon sig samtidigt till att inte radera eventuella anteckningar eller kännetecken i materialet som påvisar det immaterialrättsliga ursprunget, såsom anteckningar om upphovsrätt.

9. Ändring och överföring av Användarvillkoren

Mandatum har rätt att ändra dessa Användarvillkor och avtalet om Webbtjänsterna, eventuella särskilda villkor som gäller tjänsterna, innehållet i en tjänst och serviceutbudet.

Mandatum meddelar om ändringar av villkoren på sina webbsidor och i Webbtjänsten minst 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Tjänsternas användare anses ha tagit emot Mandatums meddelande senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet finns tillgängligt för tjänsternas användare i Webbtjänsten eller på webbsidorna.

De ändrade Användarvillkoren tillämpas också på avtal som ingåtts innan villkoren trädde i kraft. Tjänsternas användare anses ha godkänt en ändring, om han eller hon använder Webbtjänsten eller webbsidorna efter ändringen. Om tjänsternas användare inte godkänner de ändrade villkoren, kan han eller hon inte använda Webbtjänsten. Mandatum har rätt att överföra dessa Användar- och tjänstevillkor till ett bolag som hör till Mandatum-koncernen och besluta vilka av de tjänster som tillhandahålls av Mandatum-koncernens bolag eller tredje part som omfattas av Användarvillkoren.

Mandatum har rätt att överföra Mandatums i Användarvillkoren avsedda rättigheter och skyldigheter till tredje part. Kunden får inte utan Mandatums samtycke överföra till tredje part sina rättigheter och skyldigheter som avses i Användarvillkoren eller avtalet.

10. Kundrådgivning och rättsmedel utanför domstol

Vid frågor gällande tjänster som förmedlas via nätet och villkoren ska tjänsternas användare i första hand kontakta Mandatums kundtjänst.

En konsumentkund kan hänskjuta en meningsskiljaktighet som gäller dessa villkor för behandling av Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi).

Europeiska kommissionen erbjuder också ett tvistlösningsforum på nätet som är avsett särskilt för konsumenter som bor i ett annat EU-land på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (Länken är inte längre tillgänglig).

11. Tillämplig lag och forum

På dessa Användarvillkor tillämpas finsk lag.

Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs vid Helsingfors tingsrätt. En konsument har också rätt att inleda ett ärende vid tingsrätten på sin hemort.

Om det förekommer motstridigheter mellan de olika språkversionerna av dessa villkor, tillämpas de finskspråkiga Användarvillkoren och uppgifterna om tjänsten.

12. Uppgifter om de bolag som tillhandahåller tjänsterna

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag

FO-nummer 0641130-2
Hemort: Helsingfors, Finland
Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors
Postadress: PB 627, 00101 Helsingfors

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva

FO-nummer 0200628-9
Hemort: Helsingfors, Finland
Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors
Postadress: PB 347, 00101 Helsingfors

Mandatum Life Service Ab

FO-nummer 2614680-9
Hemort: Helsingfors, Finland
Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors
Postadress: PB 1210, 00101 Helsingfors

Mandatum Asset Management Ab

FO-nummer 2608438-8
Hemort: Helsingfors, Finland
Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors
Postadress: PB 1221, 00101 Helsingfors