Ändringar i beskattningen av avkastning på placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal från och med 1.1.2020

Beskattningspraxis avseende partiella uttag från placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal har från början av året ändrats att motsvara den skattemässiga behandlingen av flera andra placeringsprodukter, t.ex. fondplaceringar och direkta aktieplaceringar. Avtalets avkastning beskattas fortsättningsvis inte årligen, utan först när avtalet löper ut eller vid uttag av tillgångar. Byten av placeringsobjekt som görs inom avtalet är också skattefria.

När avtalet löper ut kan en eventuell förlust dras av från kapitalinkomsterna. För företag är förlusten avdragsgill utgift för näringsverksamhet.

Ändringen inverkar på tidpunkten för beskattningen av avkastningen

Vid uttag av tillgångar från en placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal som genererat avkastning ingår också alltid en andel av avkastningen, som beskattas som kapitalinkomst. Av de tillgångar som tas ut betraktas som skattepliktig inkomst den relativa andel som vid tidpunkten för uttaget motsvarar avkastningens andel av de totala besparingarna i avtalet. Avtalets kapital (dvs. de premier som betalats till avtalet) är inte skattepliktigt.

Exempel på beskattning av avkastning

Det kapital som investerats i placeringsförsäkringen utgör 20 000 euro. Placeringens värde är vid tidpunkten för uttaget 24 000 euro, dvs. kapitalet utgör 20 000 euro och avkastningen 4 000 euro. Från avtalet lyfts 2 000 euro. Avkastningens andel av uttagsbeloppet räknas enligt formeln 4 000/24 000 x 2 000 = 333,33 euro. Kapitalskatt 30 % uppbärs på 333,33 euro, dvs. 100 euro. På kundens konto inbetalas 1 900 euro.

Eventuella förluster är avdragsgilla

När avtalet löper ut kan eventuella förluster dras av i kapitalinkomstbeskattningen. För företag är förlusten avdragsgill utgift för näringsverksamhet. Förlusten är avdragsgill det år avtalet löper ut och de tio följande åren. Förlusten utgör skillnaden mellan det belopp som betalats till investeraren och de inbetalningar som investeraren gjort.

Vi anmäler eventuella förluster i privatkunders avtal direkt till skattemyndigheten och skattemyndigheten beaktar dem i de avdrag som görs i beskattningen.

Placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal fortsatt flexibla och administrativt effektiva placeringslösningar

Placeringsförsäkringen och kapitaliseringsavtalet erbjuder en flexibel och administrativt effektiv spar- och placeringslösning. Du har tillgång till ett omfattande utbud av placeringsobjekt och du kan byta placeringsobjekt inom avtalet utan skattepåföljder. Placeringsförsäkringen ger dessutom möjlighet att smidigt föra över tillgångar till nästa generation.

För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa).