Utökade möjligheter till lånebaserad investeringsverksamhet

13.11.2019

Mandatum Life har bildat ett lånestrategiteam, vars syfte är att erbjuda också kunderna utökade möjligheter till lånebaserad investeringsverksamhet.

Ekon.mag. Alexander Gallotti (34) har utnämnts till direktör för lånestrategiteamet från och med den 4 november. Han rapporterar till direktören för enheten Placeringslösningar vid Mandatum Life Lauri Vaittinen. Gallotti är för närvarande portföljförvaltare för motsvarande område i Mandatum Lifes moderbolag Sampo. Ekon.mag. Kimmo Salokoski (37) har utnämnts till portföljförvaltare i teamet från och med den 2 december. Han har tidigare varit anställd hos Danske Bank i London. Teamets sammansättning kompletteras före årets slut.

Sampokoncernen är en betydande nordisk investerare i företags- och fastighetslån med high yield-rating. Mandatum Life ger nu i större utsträckning även sina kunder tillgång till sin samlade kompetens inom denna form av lånebaserad investeringsverksamhet och stärker samtidigt utbudet inom detta investeringsområde. Det nya lånestrategiteamet kommer att verka i samarbete med Sampokoncernen och tar genast från början över ansvaret för en i nordiska mått betydande investeringsportfölj. Investeringsportföljen består huvudsakligen av företagslån till europeiska och nordiska bolag som ägs av kapitalfonder.

”Detta är en fortsättning på de Private Debt-investeringsprogram med högre avkastningsmål som med framgång erbjudits Mandatum Lifes institutionella kunder i Finland, Sverige och Danmark redan i fem års tid”, säger Lauri Vaittinen.

Lånebaserade investeringar kommer att synas konkret både som direkta investeringsobjekt och som en del av Mandatum Lifes kundmandat, allokerings- och pensionsprodukter.

”High yield-investering förekommer mycket allmänt inom det finländska investeringsfältet, men alternativen att investera i mer övergripande strategier som också utnyttjar de nordiska möjligheterna har varit få. Vi väntar oss också att låntagarnas efterfrågan på direkta och syndikerade lån ska öka. Vi berättar om lånestrategiteamets arbete och de kommande produkterna mer ingående efter hand som verksamheten kör i gång. Det nya teamet bidrar emellertid till att konkretisera och stärka den saminvesteringsfilosofi som vi erbjuder kunderna. Såväl våra kunder som Mandatum Life kommer att dra nytta av det intensivare koncernsamarbetet”, konstaterar Vaittinen.

”Jag är glad över de nya utmaningarna och särskilt stolt över att vi med hjälp av denna nya strategi, i samarbete med Sampos övriga investeringsorganisation, kan erbjuda våra kunder möjlighet att investera i samma investeringsobjekt och på samma villkor som vi även investerar koncernens egna tillgångar. Detta är ett mycket exceptionellt koncept och en unik möjlighet”, säger Gallotti.

Alexander_Gallotti.jpg

Ytterligare information:

Lauri Vaittinen, direktör, Placeringslösningar, lauri.vaittinen(at)mandatumlife.fi, tfn +358 50 382 1674

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela(at)mandatumlife.fi, tfn +358 40 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter