Mandatum Lifes resultat 1–9/2018

7.11.2018

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt stärktes till 385 miljoner euro (180) i januari–september 2018. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt 232 miljoner euro (163). Avkastningen på eget kapital uppgick till 22,5 procent (15,6). Fonden för verkligt värde var 522 miljoner euro (599) vid slutet av september 2018. Nettoavkastningen på placeringstillgångarna var 196 miljoner euro (310) utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar. Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var 130 miljoner euro (335).

Omkostnadsrörelsens resultat utgjorde 20 miljoner euro (21) och resultatet av riskrörelsen 15 miljoner euro (21). Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning var 681 miljoner euro (630) i januari–september 2018. Mandatum Life betalade till Sampo Abp 150 miljoner euro i tilläggsutdelning den 25 september 2018.

Marknadsvärdet på Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar utgjorde 6,0 miljarder euro (6,3) vid slutet av september 2018, då de tillgångar på 7,2 miljarder euro (7,1) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 4,9 miljarder euro (5,2) enligt marknadsvärdet per den 30 september 2018. Av detta var 47 procent (42) placerade i ränteinstrument, 10 procent (16) på penningmarknaden, 29 procent (28) i aktier och 14 procent (13) i övriga instrument. Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 1,4 procent (5,7) i januari–september 2018.

Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet utgjorde 1,1 miljarder euro (1,1), varav 78 procent (77) var placerade i ränteinstrument, 4 procent (6) på penningmarknaden, 12 procent (11) i aktier och 6 procent (6) i övriga instrument. Avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde var 0,0 procent (1,8) i januari–september 2018.

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar utgjorde 11,5 miljarder euro (11,6) per den 30 september 2018. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–september 2018 till 4,3 miljarder euro (4,6). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 174 miljoner euro till 2,5 miljarder euro (2,6) i januari–september 2018. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar steg till 7,2 miljarder euro (7,1) och deras andel av de totala försäkringstekniska avsättningarna var sammanlagt 63 procent (61).

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat de försäkringstekniska avsättningarna med sammanlagt 261 miljoner euro (325). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2018 samt åren 2019 och 2020 är 0,25 procent. Räntan för år 2021 är 2,50 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent. Under det tredje kvartalet 2018 gjordes inga räntekompletteringar.

Nyckeltal 1–9/2018
Premieinkomst för egen räkning: 681 miljoner euro (630)
Resultat före skatt: 385 miljoner euro (180)
Avkastning på eget kapital: 22,5 % (15,6)
Kapitaltäckningsgrad: med beaktande av övergångsbestämmelserna 187 % (12/2017: 182) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 141 % (12/2017: 127)
Avkastning på placeringstillgångarna: 1,4 % (5,7) och för det separerade beståndet 0,0 % (1,8)
Medelantal anställda: 529 (526)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
Jukka Kurki, ekonomidirektör, jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548