Intäkterna av placeringsverksamheten bidrog till gott resultat

7.2.2018

Mandatum Lifes resultat för år 2017 ökade, men premieinkomsten stannade under nivån för föregående året.

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för år 2017 uppgick till 236 miljoner euro (210). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt 188 miljoner euro (232). Det goda resultatet är huvudsakligen en följd av de utmärkta intäkterna av placeringsverksamheten. Intäkterna av placeringsverksamheten, med undantag av det separerade försäkringsbeståndet, var 6,5 procent (7,2). För det separerade försäkringsbeståndet var placeringsintäkterna 1,8 procent (4,7). Riskrörelsens resultat var 35 miljoner euro (31) och resultatet av omkostnadsrörelsen 33 miljoner euro (26).

Premieinkomsten för egen räkning utgjorde 960 miljoner euro (1 116). Premieinkomsten inom fondförsäkringar var 850 miljoner euro (973).

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar ökade och uppgick till 11,6 miljarder euro (11,3). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar steg i slutet av år 2017 till 7,1 miljarder euro (6,4), vilket är den högsta nivån genom tiderna. Beståndet med beräkningsränta minskade planenligt och stannade på 4,6 miljarder euro (4,8) vid årets slut. I beståndet med beräkningsränta ingår räntekompletteringar, som för det ursprungliga beståndets del utgör 325 miljoner euro (273) och för det separerade beståndets del 261 miljoner euro (275).

Värderingen av det försäkringsbestånd som säljs till Danske Bank slutfördes i juni 2017. Beståndsöverföringen förväntas ske före utgången av år 2018. Mandatum Life och Danske Bank har avtalat om att fortsätta ombudssamarbetet under en övergångstid för att trygga att betjäningen av de nuvarande kunderna fortsätter som tidigare fram till beståndsöverföringen. Ur kundernas perspektiv är tjänsterna oförändrade under övergångstiden.

År 2017 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 402 miljoner euro i pension till 66 000 pensionstagare. Ungefär 50 000 stycken övriga ersättningar utbetalades.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

”Fjolåret var ett lyckat år för Mandatum Life. Intäkterna av placeringsverksamheten var utmärkta och steg redan för sjätte året i följd. Det positiva resultatet bottnar framför allt i den exceptionellt goda avkastningen på aktier. Resultaten från både omkostnadsrörelsen och riskrörelsen var de bästa i bolagets historia. Tack vare det starka resultatet stärktes också vår solvensställning ytterligare.

Som helhet var vår egen försäljning under året god, även om premieinkomsten stannade under nivån för förgående året. En betydande del av resurserna i våra försäljningskanaler behövdes för att genomföra ett flertal olika förändringar i regleringen.

I fråga om kapitalförvaltningen utökades den s.k. modellen för saminvestering att gälla en större grupp placeringsinstrument och en bredare kundkrets. Saminvesteringsstrategin innebär att vi investerar i objekt som är en del av den framgångsrika placeringsverksamheten i Mandatum Lifes och våra samarbetspartners egen balansräkning. I september 2017 meddelade vi om en affärstransaktion, där Mandatum Life köper Fourtons fonder med fokus på mellaneuropeiska bolag och som ger oss möjlighet att kombinera två internationellt framgångsrika team till ett samlat toppkompetenskluster.

År 2017 upplevde hela 94 procent av våra anställda att de arbetar på en mycket bra arbetsplats. Vi tror att en nöjd personal genererar goda kundupplevelser. Mandatum Life utvecklar kundupplevelsen målmedvetet och under året lyckades vi förbättra kundnöjdheten inom alla delområden. Vi fortsatte också investeringarna i digitala tjänster och lanserade mobiltjänsten ML Pengar för såväl Personalfondernas medlemmar som tilläggspensionstagarna. Detta utgångsläge skapar en god beredskap inför år 2018.”

Nyckeltal 2017
Premieinkomst för egen räkning: 960 miljoner € (1 116)
Resultat före skatt: 236 miljoner € (210)
Avkastning på eget kapital: 13,3 % (15,9)
Kapitaltäckningsgrad: 182 % (160)
Intäkter av placeringsverksamheten: 6,5 % (7,2) och för det separerade beståndet 1,8 % (4,7)
Medelantal anställda: 525 (543)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn +358 10 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn +358 (0) 50 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn +358 (0) 40 728 1548