Premieinkomsten inom fondförsäkringar nådde nytt rekord trots krävande början på året

8.2.2017

Mandatum Lifes resultat för år 2016 förbättrades jämfört med året innan särskilt tack vare det utmärkta resultatet av placeringsverksamheten.

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för år 2016 uppgick till 210 miljoner euro (181). Totalresultatet, vilket beaktar förändringarna i marknadsvärdet, var efter skatt 232 miljoner euro (168).

Premieinkomsten för egen räkning utgjorde 1 116 miljoner euro (1 144). Efter en svag inledning på året ökade premieinkomsten under årets sista kvartal till rekordartade 446 miljoner euro (306). Premieinkomsten inom fondförsäkringar steg till nytt rekord och landade på 973 miljoner euro (968). Mandatum Lifes marknadsandel i Finland ökade till 24,1 procent (17,7).

Omkostnads- och riskrörelsens resultat var fortsatt goda. Resultatet av Mandatum Life-koncernens omkostnadsrörelse var 26 miljoner euro (27) och resultatet av riskrörelsen 31 miljoner euro (33). Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,9 procent (12,7).

Nettoavkastningen på placeringstillgångarna utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar utgjorde 356 miljoner euro (391). Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var 276 miljoner euro (239). Fonden för verkligt värde ökade under år 2016 till 596 miljoner euro (532).

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar steg till 11,3 miljarder euro (10,9). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar ökade i slutet av år 2016 till 6,4 miljarder euro (5,9), dvs. till 57 procent (54) av de försäkringstekniska avsättningarna totalt. Beståndet med beräkningsränta minskade planenligt och stannade på 4,8 miljarder euro (5,0) vid årets slut. Försäkringsbestånden med högre beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 213 miljoner euro och var 2,9 miljarder euro. De tillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 5,4 miljarder euro (5,5) enligt marknadsvärdet per 31.12.2016. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var 7,2 procent (6,9). Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet utgjorde 1,2 miljarder euro (1,2). Intäkterna av placeringsverksamheten för det separerade beståndet enligt verkligt värde uppgick till 4,7 procent (3,8).

Mandatum Life utökade de försäkringstekniska avsättningarna med 28 miljoner euro på grund av den låga räntenivån och för sänkningen av diskonteringsräntan hade i slutet av året reserverats totalt 273 miljoner euro (244), varav 225 miljoner euro hänför sig till åren 2017–2019. I siffran ingår inte poster i anslutning till det separerade beståndet. Diskonteringsräntan har sänkts till 0,25 procent för år 2017, 0,50 procent för år 2018 och 2,25 för år 2019. I december 2016 sänktes diskonteringsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet från 0,75 procent till 0,50 procent, vilket utökade det belopp som reserverats för sänkningen av diskontoräntan till 275 miljoner euro (257).

År 2016 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 418 miljoner euro i pension till 68 000 pensionstagare och cirka 88 miljoner euro i övriga ersättningar i samband med dödsfall, olycksfall, allvarlig sjukdom och arbetsoförmåga.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

”År 2016 var ett gott år för Mandatum Life på många sätt. Premieinkomsten inom fondförsäkringar steg till bolagets högsta nivå genom historien trots en krävande början på året. Marknadsläget var svårt under det första kvartalet, men mot slutet av året tog tillväxten fart i alla försäljningskanaler. Försäljningen ökade kraftigt i synnerhet inom kapitalförvaltningen tack vare den starka efterfrågan på alternativa investeringsprodukter. Inom segmentet för företagskunder stärkte Mandatum Life sin ställning som marknadsledare och marknadsandelen steg till 50,7 procent (41,4).

Utvecklingen i kundnöjdheten vände efter de senaste årens stigande trend nedåt, men återställdes märkbart mot slutet av året. Säkerställandet av kundnöjdheten står i fokus för bolagets utvecklingsprojekt och det syns i större satsningar på bland annat utvecklandet av digitala tjänster.

Mandatum Life beslutade i oktober att inte längre fortsätta distributionsavtalet med Danske Bank Abp:s servicenätverk i Finland. Vi hade ett gott, långvarigt och framgångsrikt samarbete med banken. Värdebestämningen av försäkringsbeståndet och planeringen av beståndsöverföringen pågår nu, men betjäningen av kunderna fortsätter på normalt sätt. Finländarnas behov av att gardera sig ekonomiskt är fortfarande stort.

År 2016 tog Mandatum Life flera steg framåt när det gäller bedömningen av placeringsverksamhetens miljöpåverkan genom att mäta koldioxidavtrycket i de fondanknutna aktie- och ränteplaceringskorgar som bolaget förvaltar och i sin diskretionära kapitalförvaltningstjänst. Placeringarnas årliga koldioxidavtryck var 22 procent i förhållande till jämförelseindexen. Genom att styra placeringstillgångarna till klimatsmartare bolag bedriver vi både en förnuftig placeringsverksamhet och uppmuntrar för vår del en omvärld som gynnar en mer ansvarsfull affärsverksamhet. Mandatum Life Investeringsservice Ab ansluter sig samtidigt till FN:s Montréal Pledge-initiativ och offentliggör i fortsättningen årligen koldioxidavtrycket i sina placeringar.

En nöjd personal är ett av Mandatum Lifes strategiska mål på lång sikt. Personalnöjdheten var på utmärkt nivå liksom under tidigare år. I den årliga personalenkäten Great Place to Work upplevde hela 92 procent av de anställda på Mandatum Lifes funktioner i Finland sin arbetsplats som verkligt bra.

Fokus för år 2017 är att satsa på tillväxt och lönsamhet. Utgångsläget för en framgångsrik affärsverksamhet är gott och vi går med tillförsikt mot det nya året.”

Nyckeltal 2016
Premieinkomst för egen räkning: 1 116 miljoner € (1 144)
Resultat före skatt: 210 miljoner € (181)
Avkastning på eget kapital: 15,9 % (12,7)
Kapitaltäckningsgrad: 160 % (158)
Intäkter av placeringsverksamheten: 7,2 % (6,9) och för det separerade beståndet 4,7 % (3,8)
Medelantal anställda: 543 (522)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548