Mandatum Lifes resultat Q1/2017

11.5.2017

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–mars före skatt uppgick till 54 miljoner euro (53). Totalresultatet, vilket beaktar förändringarna i marknadsvärdet, steg efter skatt till 85 miljoner euro (-14).

Avkastningen på eget kapital (RoE) var 24,3 procent (-4,4). Omkostnadsrörelsens resultat för det första kvartalet var det bästa genom tiderna med 8 miljoner euro (3). Resultatet av riskrörelsen var 8 miljoner euro (5). Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning sjönk till 229 miljoner euro (244).

Nettoavkastningen på placeringstillgångarna utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar utgjorde 97 miljoner euro (78). Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var 213 miljoner euro (-143). Fonden för verkligt värde ökade under det första kvartalet till 636 miljoner euro (596).

Marknadsvärdet på Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar uppgick till 6,6 miljarder euro (6,6), då de tillgångar som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar på 6,6 miljarder euro (6,5) lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 5,4 miljarder euro (5,4) enligt marknadsvärdet per den 31 mars 2017. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var 2,6 procent (-0,1). Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet var 1,2 miljarder euro (1,2) och intäkterna av beståndets placeringsverksamhet enligt verkligt värde 0,9 procent (0,7).

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar steg till 11,4 miljarder euro (11,3). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar steg till rekordartade 6,6 miljarder euro (6,4) vid utgången av årets första kvartal och deras andel av de totala försäkringstekniska avsättningarna var sammanlagt 58 procent (57). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde 4,8 miljarder euro (4,8). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 54 miljoner euro till 2,8 miljarder euro i januari–mars 2017.

Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån utökat de försäkringstekniska avsättningarna med 284 miljoner euro (273). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för år 2017 och 2018 är 0,25 procent och räntan för år 2019 är 1,25 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent.

Nyckeltal Q1/2017

Premieinkomst för egen räkning: 229 miljoner € (244)
Resultat före skatt: 54 miljoner € (53)
Avkastning på eget kapital: 24,3 % (-4,4)
Kapitaltäckningsgrad: 181 % (12/2016: 160)
Intäkter av placeringsverksamheten: 2,6 % (-0,1) och för det separerade beståndet 0,9 % (0,7)
Medelantal anställda: 532 (539)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter