Mandatum Lifes resultat H1/2017

9.8.2017

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–juni 2017 före skatt utgjorde 116 miljoner euro (103). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet mer än fördubblades och uppgick efter skatt till 111 miljoner euro (44).

Avkastningen på eget kapital var 15,6 procent (6,5). Omkostnadsrörelsens resultat steg till 13 miljoner euro (9) och resultatet av riskrörelsen till 15 miljoner euro (11). Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning sjönk till 423 miljoner euro (492) under årets första halva.

Fonden för verkligt värde ökade under det första halvåret till 613 miljoner euro (596). Nettoavkastningen på placeringstillgångarna utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar utgjorde 256 miljoner euro (156). Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var 262 miljoner euro (-75).

Marknadsvärdet på Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar uppgick till 6,7 miljarder euro (6,5), då de tillgångar som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar på 6,8 miljarder euro (6,5) lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 5,4 miljarder euro (5,4) enligt marknadsvärdet per den 30 juni 2017. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde uppgick till 4,6 procent (1,5). Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet var 1,1 miljarder euro (1,2). Intäkterna av placeringsverksamheten för det separerade beståndet enligt verkligt värde utgjorde 0,9 procent (1,7) i januari–juni 2017.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar var i sin helhet 11,5 miljarder euro (11,3) per den 30 juni 2017. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde 4,8 miljarder euro (4,8) vid utgången av det första halvåret. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte i januari–juni med 111 miljoner euro till 2,8 miljarder euro. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar steg till 6,7 miljarder euro (6,4) under första halvan av 2017 och deras andel av de totala försäkringstekniska avsättningarna var sammanlagt 57 procent (56).

Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån utökat de försäkringstekniska avsättningarna med 358 miljoner euro (273). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för år 2017, 2018 och 2019 är 0,25 procent och räntan för år 2020 är 1,00 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent.

Det försäkringsbestånd som är föremål för försäljning har värderats

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag meddelade den 27 oktober 2016 att bolaget avser utnyttja rätten att avyttra sitt försäkringsbestånd som sålts genom Danske Bank Abp:s servicenät i Finland till Danske Bank eller den enhet som bolaget anvisar. Värderingen av det försäkringsbestånd som överförs blev klar den 19 juni 2017 och försäkringsbeståndets värde per den 31 december 2016 fastställdes till 334 miljoner euro.

Mandatum Life och Danske Bank har avtalat om att det kalkylmässiga resultat som uppstår mellan början av år 2017 och beståndsöverföringen avdras från det slutliga försäljningspriset. Det kalkylmässiga resultatet har fastställts till 18,1 miljoner euro för år 2017 och 18,6 miljoner euro för år 2018. Det egentliga resultat som uppstår före beståndsöverföringen kvarstår hos Mandatum Life. Det distributionsavtal mellan Mandatum Life och Danske Bank som ingåtts för övergångstiden fortsätter fram till att beståndsöverföringen har verkställts.

Efter att försäkringsbeståndet överförts förväntas Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt minska med 20–25 miljoner euro på årsnivå. Beståndsöverföringen förväntas ske under 2018. Affären har en positiv inverkan på Mandatum Lifes solvens.

Beståndsöverföringen gäller endast försäkringar som Danske Bank sålt huvudsakligen till privatkunder. Beståndsöverföringen kräver myndigheternas godkännande. Beståndsöverföringen förutsätter inga åtgärder av de kunder som är föremål för den.

Nyckeltal H1/2017

Premieinkomst för egen räkning: 423 miljoner € (492)
Resultat före skatt: 116 miljoner € (103)
Avkastning på eget kapital: 15,6 % (6,5)
Kapitaltäckningsgrad: 205 % (12/2016: 160)
Intäkter av placeringsverksamheten: 4,6 % (1,5) och för det separerade beståndet 0,9 % (1,7)
Medelantal anställda: 528 (541)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548