Mandatum Lifes resultat 1–9/2017

2.11.2017

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt steg till 180 miljoner euro (157) i januari–september 2017. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet sjönk efter skatt till 163 miljoner euro (193). Till följd av det goda resultatet och den positiva utvecklingen i solvensställningen betalade Mandatum Life till Sampo Abp 150 miljoner euro i tilläggsutdelning den 25 september 2017.

Avkastningen på eget kapital (RoE) var 15 procent (18). Omkostnadsrörelsens resultat uppgick till 21 miljoner euro (17) och resultatet av riskrörelsen likaså till 21 miljoner euro (15). Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning var 630 miljoner euro (669) i januari–september.

Marknadsvärdet på Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar var 6,3 miljarder euro (6,6), då de tillgångar som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar på 6,9 miljarder euro (6,5) lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 5,2 miljarder euro (5,4) enligt marknadsvärdet per den 30 september 2017. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde uppgick i januari–september till 5,7 procent (5,1). Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet var 1,1 miljarder euro (1,2). Intäkterna av dess placeringsverksamhet enligt verkligt värde utgjorde 1,8 procent (3,6) i januari–september.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar var 11,5 miljarder euro (11,3) i slutet av september. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar steg till 6,9 miljarder euro (6,4) och deras andel av de totala försäkringstekniska avsättningarna var sammanlagt 60 procent (56). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–september 2017 till 4,6 miljarder euro (4,8). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 170 miljoner euro till 2,7 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat de försäkringstekniska avsättningarna med sammanlagt 325 miljoner euro (273). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan var oförändrad under det tredje kvartalet 2017. Till följd av detta upplöstes 33 miljoner euro från de försäkringstekniska avsättningarna. Diskontoräntan för åren 2017, 2018 och 2019 är 0,25 procent och för år 2020 i sin tur 1,00 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent.

Mandatum Lifes solvensställning har utvecklats gynnsamt under 2017. Kapitaltäckningsgraden med beaktande av övergångsbestämmelserna var i slutet av september 193 procent (160) och utan övergångsbestämmelserna 131 procent (102).

Nyckeltal 1–9/2017


Premieinkomst för egen räkning: 630 miljoner € (669)

Resultat före skatt: 180 miljoner € (157)

Avkastning på eget kapital: 15 % (18)

Kapitaltäckningsgrad: 193 % (12/2016: 160)

Intäkter av placeringsverksamheten: 5,7 % (5,1) och för det separerade beståndet 1,8 % (3,6)
Medelantal anställda: 526 (543)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/result.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548