Det försäkringsbestånd som är föremål för försäljning har värderats

19.6.2017

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag meddelade den 27 oktober 2016 att bolaget avser utnyttja rätten att avyttra sitt försäkringsbestånd som sålts genom Danske Bank Abp:s servicenät i Finland till Danske Bank eller den enhet som bolaget anvisar. Försäljningen av försäkringsbeståndet hänför sig till Mandatum Lifes beslut att inte fortsätta distributionsavtalet med Danske Bank efter den 31 december 2016. Enligt avtalet hade Mandatum Life rätt att sälja till Danske Bank Abp det försäkringsbestånd som sålts via bolagets servicenät i Finland. Värderingen av det försäkringsbestånd som ska överföras har nu utförts av externa värderare.

Som ett resultat av värderingsprocessen är försäkringsbeståndets värde 334 miljoner euro per den 31 december 2016. Mandatum Life och Danske Bank har avtalat om att det kalkylmässiga resultat som uppstår mellan början av år 2017 och beståndsöverföringen avdras från det slutliga försäljningspriset. Det kalkylmässiga resultatet har fastställts till 18,1 miljoner euro för år 2017 och 18,6 miljoner euro för år 2018. I enlighet med Mandatum Lifes och Danske Banks avtal kvarstår det egentliga resultatet som uppstår före beståndsöverföringen hos Mandatum Life. Det distributionsavtal mellan Mandatum Life och Danske Bank som ingåtts för övergångstiden fortsätter fram till att beståndsöverföringen har verkställts.

Efter att försäkringsbeståndet överförts förväntas Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt minska med 20–25 miljoner euro på årsnivå. Beståndsöverföringen förväntas ske under 2018.

Genom överlåtelsen av försäkringsbeståndet uppstår för Mandatum Life en försäljningsvinst motsvarande försäkringsbeståndets värde med avdrag för ovan nämnda poster. På försäljningsvinsten uppbärs skatt enligt skattelagstiftningen. I Sampokoncernens konsoliderade resultaträkning avdras från försäljningsvinsten en nedskrivning av goodwill med cirka 75 miljoner euro. Affären har en positiv inverkan på Mandatum Lifes solvens.

Beståndsöverföringen gäller endast försäkringar som Danske Bank sålt huvudsakligen till privatkunder. Beståndsöverföringen kräver myndigheternas godkännande. Beståndsöverföringen förutsätter inga åtgärder av de kunder som är föremål för den.

 

Ytterligare information
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn. 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn. 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn. 040 728 1548