Mandatum Lifes resultat 1–9/2016

3.11.2016

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt steg till 157 miljoner euro (132) i januari–september 2016. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet ökade kraftigt och uppgick efter skatt till 193 miljoner euro (50).

Avkastningen på eget kapital (RoE) steg till 18,0 procent (5,3). Omkostnadsrörelsens resultat sjönk till 15 miljoner euro (20) och resultatet av riskrörelsen stannade på 15 miljoner euro (15).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning minskade under januari–september till 669 miljoner euro (838). Premieinkomsten ökade emellertid i juli–september med 9 procent till 177 miljoner euro. Mandatum Lifes marknadsandel i Finland utgjorde 20,4 procent (17,3).

Värdet på Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar, med undantag av de tillgångar på 6,1 miljarder euro (5,9) som utgör täckning för fondanknutna försäkringar, var i slutet av september mätt enligt marknadsvärdet 6,6 miljarder euro (6,7). De tillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 5,4 miljarder euro (5,5) enligt marknadsvärde. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var i januari–september 5,1 procent (3,7). Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkrings­beståndet som överfördes från Suomi-bolaget år 2014 var 1,2 miljarder euro (1,2) och intäkterna av beståndets placeringsverksamhet enligt verkligt värde 3,6 procent (2,3).

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar var 10,9 miljarder euro (10,9). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar steg till över 6 miljarder euro och landade på 6,1 miljarder (5,9) i slutet av september, vilket motsvarar 56 procent (54) av de försäkringstekniska avsättningarna totalt. Beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade till 4,8 miljarder euro (5,0) i januari–september 2016. Försäkringsbestånden med högre beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 165 miljoner euro till 2,9 miljarder euro under motsvarande period.

Mandatum Life har kompletterat sina försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta med sammanlagt 223 miljoner euro (244) på grund av den låga räntenivån. I siffran har inte kompletteringen i anslutning till det separerade beståndet beaktats. Den ränta som använts vid diskonteringen av de försäkringstekniska avsättningarna för år 2016 är 0,5 procent, räntan för år 2017 är 0,75 procent och räntan för år 2018 är 1,50 procent. Diskonteringsräntan för det separerade beståndet är 0,75 procent.

Nyckeltal 1–9/2016

Premieinkomst för egen räkning: 669 miljoner € (838)
Resultat före skatt: 157 miljoner € (132)
Avkastning på eget kapital: 18 % (5,3)
Kapitaltäckningsgrad: 153 % (12/2015: 158 %)
Intäkter av placeringsverksamheten: 5,1 % (3,7) och för det separerade beståndet 3,6 % (2,3)
Medelantal anställda: 543 (521)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548