Hyfsat halvårsresultat trots det krävande marknadsläget

10.8.2016

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–juni steg till 103 miljoner euro (81). Resultatet förbättrades trots utmaningarna på kapitalmarknaden och trots att de försäkringstekniska avsättningarna utökades ytterligare med tanke på den fortsatt låga räntenivån. Mandatum Lifes solvens var fortfarande stark med beaktande av övergångsbestämmelserna.

Totalresultatet, vilket beaktar förändringarna i marknadsvärdet, var efter skatt 44 miljoner euro (144). Avkastningen på eget kapital (RoE) var 6,5 procent (21,8). Omkostnadsrörelsens resultat var 9 miljoner euro (13) och resultatet av riskrörelsen 10 miljoner euro (11).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning sjönk till 492 miljoner euro (676) under januari–juni. Mandatum Lifes marknadsandel ökade och uppgick i Finland till 21,2 procent (18,0).
Värdet på placeringstillgångarna, med undantag av de tillgångar på 5,8 miljarder euro (5,9) som utgör täckning för fondanknutna försäkringar, var i slutet av juni 2016 mätt enligt marknadsvärdet 6,5 miljarder euro (6,7). De tillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 5,3 miljarder euro (5,5) enligt marknadsvärdet per den 30 juni 2016. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var i januari–juni 1,5 procent (5,9). Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet som överförts från Suomi-bolaget år 2014 var 1,2 miljarder euro (1,2) och intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde i januari–juni 1,7 procent (3,0).

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar uppgick i slutet av juni 2016 till 10,7 miljarder euro (10,9). Beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade till 4,9 miljarder euro (5,0). I januari–juni krympte försäkringsbestånden med högre beräkningsränta (3,5 och 4,5 procent) med 108 miljoner euro och utgjorde sammanlagt 3 miljarder euro. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var så gott som oförändrade och stannade på 5,9 miljarder euro, vilket utgör 55 procent (54) av de försäkringstekniska avsättningarna totalt.

Mandatum Life har kompletterat sina försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta med sammanlagt 232 miljoner euro på grund av den låga räntenivån. I siffran har inte kompletteringen i anslutning till det s.k. separerade beståndet beaktats. Avkastningskravet för år 2016 har sänkts till 0,5 procent, för år 2017 till 1,0 procent och för år 2018 till 1,75 procent. Diskonteringsräntan för det separerade beståndet är 0,75 procent.

Nyckeltal H1/2016
Premieinkomst för egen räkning: 492 miljoner € (676)
Resultat före skatt: 103 miljoner € (81)
Avkastning på eget kapital: 6,5 % (21,8)
Kapitaltäckningsgrad: 154 % (12/2015: 158 %)
Intäkter av placeringsverksamheten: 1,5 % (5,9) och för det separerade beståndet 1,7 % (3,0)
Medelantal anställda: 541 (520)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter