Hyfsad början på året trots det krävande marknadsläget

11.5.2016

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–mars före skatt steg till 53 miljoner euro (39). På grund av de svåra förhållandena på placeringsmarknaden minskade totalresultatet, vilket beaktar föränd­ringarna i marknadsvärdet, efter skatt till -14 miljoner euro (171). Avkastningen på eget kapital (RoE) var -4,4 procent (50,3). Kapitaltäckningsgraden enligt de nya solvensreglerna Solvens II var med beaktande av övergångsbestämmelserna fortsatt god och utgjorde 152 procent (158).

Omkostnadsrörelsens resultat minskade till 3 miljoner euro (5). Resultatet av riskrörelsen var 5 miljoner euro (7).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning sjönk under årets första kvartal och stannade på 244 miljoner euro (377). Mandatum Lifes marknadsandel ökade och uppgick i Finland till 20,2 procent (18,4).

Nettoavkastningen på placeringstillgångarna utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar utgjorde 78 miljoner euro (68). Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var -143 miljoner euro (466). Fonden för verkligt värde minskade under det första kvartalet till 475 miljoner euro (532). Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var i januari–mars -0,1 procent (4,2).

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsätt­ningar utgjorde 5,2 miljarder euro (5,5) enligt marknadsvärdet per den 31 mars 2016. Värdet på de placer­ingar som utgör täckning för det separerade beståndet uppgick till 1,2 miljarder euro (1,2). Intäkterna av placerings­verksamheten för det separerade beståndet enligt verkligt värde var 0,7 procent (3,2) i januari–mars 2016.

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar sjönk till 10,7 miljarder euro (10,9). Beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade under det första kvartalet och stannade på 4,9 miljarder euro (5,0). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 54 miljoner euro till 3,0 miljarder euro i januari–mars. De försäkringstekniska avsätt­ningarna inom fondförsäkringar sjönk till 5,7 miljarder euro (5,9) vid utgången av årets första kvartal och deras andel av de försäkringstekniska avsättningarna var sammanlagt 54 procent (54).

Som helhet har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån utökat de försäkringstekniska avsättningarna med 232 miljoner euro (244). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade gruppensions­försäk­ringsbeståndet. Diskontoräntan för år 2016 har sänkts till 1,0 procent, räntan för år 2017 till 1,25 procent och räntan för år 2018 till 2,00 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensions­försäkringsbeståndet är 0,75 procent.

Nyckeltal Q1/2016

Premieinkomst för egen räkning: 244 miljoner € (377)
Resultat före skatt: 53 miljoner € (39)
Avkastning på eget kapital: -4,4 % (50,3)
Solvensnivå: 152 % (12/2015: 158 %)
Intäkter av placeringsverksamheten: -0,1 % (4,2) och för det separerade beståndet 0,7 % (3,2)
Medelantal anställda: 539 (518)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på engelska på webbadressen: www.sampo.com/result.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548