Det utmärkta resultatet sprängde rekord på flera delområden

10.2.2016

Mandatum Lifes redovisade resultat för år 2015 förbättrades jämfört med året innan och blev i alla avseenden utmärkt. Bolagets premieinkomst samt omkostnads- och riskrörelse steg till alla tiders rekord i Mandatum Lifes historia.

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för år 2015 uppgick till 181 miljoner euro (163). Totalresultatet, vilket beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, var efter skatt 168 miljoner euro (149). Resultatet av omkostnads- och riskrörelsen var det bästa i bolagets historia. Omkostnadsrörelsens andel av Mandatum Life-koncernens resultat steg till 27 miljoner euro (20). Riskrörelsens resultat var exceptionellt bra och uppgick till 33 miljoner euro (23). Avkastningen på eget kapital (RoE) var 12,7 procent (11,4). Utan de räntekompletteringar på 109 miljoner euro som gjordes under år 2015 skulle avkastningen på eget kapital ha varit 18,5 procent.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning var likaså den bästa genom tiderna i bolagets historia och uppgick till 1 144 miljoner euro (1 105). Premieinkomsten inom fondförsäkringar stannade på samma nivå som året innan och var 968 miljoner euro (960). Premieinkomsten i Baltikum utgjorde 34 miljoner euro (40). Mandatum Lifes marknadsandel var fortsatt stark i Finland med 17,7 procent (17,9) I Baltikum var bolagets marknadsandel cirka 8 procent (11).

Nettoavkastningen på placeringstillgångarna utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar steg till 365 miljoner euro (273) till stor del tack vare den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden. Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var 239 miljoner euro (267). Fonden för verkligt värde ökade med 24 miljoner euro till 532 miljoner euro (508). År 2015 var avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde 6,9 procent (4,6) och för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndets del 3,8 procent.

Mandatum Life-koncernens totala försäkringstekniska avsättningar steg till 10,9 miljarder euro (10,4). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar uppgick vid utgången av år 2015 till 5,9 miljarder euro (5,3) och utgjorde 54 procent (51) av de försäkringstekniska avsättningarna totalt. Beståndet med beräkningsränta fortsatte att minska under år 2015 och stannade på 5,0 miljarder euro (5,0) vid årets slut. Försäkringsbestånden med högre beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 188 miljoner euro under år 2015 och var 3,1 miljarder euro. I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår räntekompletteringar som gjorts på grund av den låga räntenivån och som för det separerade gruppensionsbeståndets del utgör 257 miljoner euro och för det övriga försäkringsbeståndets del 244 miljoner euro. Diskontoräntan för det separerade gruppensionsbeståndet är 0,75 procent och genom räntekompletteringen för det övriga beståndet sänks räntekravet till 1,0 för år 2016, 1,25 procent för år 2017 och 2,25 procent för år 2018.

År 2015 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 387 miljoner euro i pension till 76 000 pensionstagare och cirka 77 miljoner euro i övriga ersättningar i samband med dödsfall, olycksfall, allvarlig sjukdom och arbetsoförmåga.

De nya solvensreglerna för försäkringsbolag på EU-nivå (Solvens II) trädde i kraft den 1 januari 2016. I Solvens II ingår övergångsbestämmelser i syfte att möjliggöra en så smidig övergång till den nya solvensregleringen som möjligt. Mandatum Lifes kapitalbas enligt Solvens II uppgick till 1 913 miljoner euro med beaktande av övergångsbestämmelserna. Motsvarande kapitalkrav (SCR) var 1 212 miljoner euro och den utifrån dessa beräknade kapitaltäckningsgraden 158 procent. Utan övergångsbestämmelsen på 16 år gällande de försäkringstekniska avsättningarna skulle kapitalbasen ha uppgått till 1 347 miljoner euro och utan övergångsbestämmelsen på 7 år gällande aktierisken hade kapitalkravet varit 1 307 miljoner euro.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

"År 2015 var med många mätare ett rekordartat år för Mandatum Life. Vi uppnådde den högsta premieinkomsten och det bästa resultatet för omkostnads- och riskrörelsen genom bolagets historia. Även personal- och kundnöjdheten förbättrades.

Den rekordartade premieinkomsten är resultatet av en lyckad försäljning inom samtliga distributionskanaler. Vi stärkte vår ledande marknadsposition inom segmentet för företagskunder och inom försäljningen till privatkunder via Danske Banks distributionskanal gjordes alla tiders försäljningsresultat.

Bland annat den enhetligare verksamhetsmodellen och utvecklandet av serviceprocesserna inverkade positivt på kundupplevelsen. Vi satsade även på att utveckla våra digitala tjänster, eftersom vi vill förbättra kundbetjäningen oberoende av tid och plats. Nöjdheten bland våra kunder är också i hög grad beroende av hur nöjda våra egna anställda är. I den årliga personalenkäten Great Place to Work uppgav hela 92 procent av de anställda vid Mandatum Lifes funktioner i Finland att de upplever sin arbetsplats som verkligt bra. Det innebär en ökning med 4 procentenheter jämfört med året innan. Resultaten överträffade förväntningarna och berättar om en arbetskultur som vi alla kan vara stolta över. Nöjda kunder och en nöjd personal skapar en gedigen grund för bolagets ekonomiska framgång.

År 2015 var för Mandatum Life också ett starkt år av främjande av bolagets ansvarsfullhet. Genom att utveckla våra tjänster hjälpte vi samtidigt våra kunder att förbättra sitt sociala ansvarstagande. Dessutom anslöt vi oss som första finländska bolag till den globala koalitionen Portfolio Decarbonization (PDC), vars mål är att få investerarna att bli klimatsmartare och minska sitt kolfotspår. Kapitalet rör sig nu raskt mot mer ansvarsfulla objekt i strävan efter avkastning. Det kommer att synas i vår verksamhet också under innevarande år."

Nyckeltal 2015

Premieinkomst för egen räkning: 1 144 miljoner € (1 105)
Resultat före skatt: 181 miljoner € (163)
Avkastning på eget kapital: 12,7 % (11,4)
Solvensnivå: 23,6 % (12/2014: 22,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 6,9 % (4,6)
Medelantal anställda: 521 (509)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter