Rekordartad premieinkomst för Mandatum Life

7.5.2015

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–mars före skatt steg till 39 miljoner euro (37). Avkastningen till verkligt värde på de placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,2 procent (1,1) och avkastningen på de placeringstillgångar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet som överförts från Suomi-bolaget 3,2 procent. Totalresultatet efter skatt beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde steg till 171 miljoner euro (18). Detta berodde på den betydligt högre avkastningen på placeringstillgångarna jämfört med året innan. Resultatet tyngdes av de reserver för sänkt beräkningsränta som gjordes på grund av den låga räntenivån och som i slutet av mars utgjorde sammanlagt 142 miljoner euro (135). I siffran har inte den reserv för sänkt beräkningsränta på 238 miljoner euro som hänför sig till det separerade beståndet beaktats.

Omkostnadsrörelsens resultat steg för Mandatum Life-koncernens del till 5,2 miljoner euro (4,2).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade till rekordartade 377 miljoner euro (244) och marknadsandelen i Finland till 18,4 procent (15,8). Premieinkomsten inom fondförsäkring gjorde likaså rekord på kvartalsnivå och var 305 miljoner euro (203).

Mandatum Life-koncernens solvensställning enligt Solvens I stärktes ytterligare och solvensnivån uppgick till 26,3 procent (22,9). På grund av de låga marknadsräntorna kommer de nya Solvens II-kraven att utgöra en utmaning för bolaget. Mandatum Life har av Finansinspektionen i Finland ansökt om godkännande att tillämpa den övergångsbestämmelse gällande försäkringstekniska avsättningar som EU-direktivet möjliggör.

De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar nådde i slutet av mars 2015 alla tiders högsta nivå med 5,9 miljarder euro (5,3). I de försäkringstekniska avsättningarna ingår den utmärkta placeringsavkastningen på kundernas fondanknutna försäkringsbesparingar som utökade de försäkringstekniska avsättningarna med 466 miljoner euro (40).

Beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta var 5,1 miljarder euro (5,1), varav det ursprungliga försäkringsbeståndet med beräkningsränta stod för 3,8 miljarder euro (3,8) och det s.k. separerade beståndet som överförts från Suomi-bolaget för 1,2 miljarder euro (1,2). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (3,5 och 4,5 procent) fortsatte som väntat att minska. Minskningen var 54 miljoner euro i januari–mars 2015.

Nyckeltal Q1/2015

Premieinkomst för egen räkning: 377 miljoner € (244)
Resultat före skatt: 39 miljoner € (37)
Avkastning på eget kapital: 50,3 % (6,1)
Driftskostnadsprocent: 99,2 % (101,5)
Solvensnivå: 26,3 % (12/2014: 22,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 4,2 % (1,1) och för det separerade beståndet 3,2 % (-)
Medelantal anställda: 518 (515)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Jukka Kurki, ekonomidirektör, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
Laura Helaniemi, innehållsdirektör, laura.helaniemi@mandatumlife.fi, tfn 040 531 5255