Mandatum Lifes resultat 1–9/2015

5.11.2015

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–september före skatt var 132 miljoner euro (112). Den räntekomplettering som ingår i de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utökades i juli–september 2015 till år 2018, vilket försvagade resultatet för det tredje kvartalet med 13 miljoner euro. Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån kompletterat de försäkringstekniska avsättningarna med 224 miljoner euro (135). I siffran har inte den komplettering på 232 miljoner euro som hänför sig till det s.k. separerade gruppensionsbeståndet med beräkningsränta beaktats.

Avkastningen på eget kapital sjönk huvudsakligen till följd av utökningen av räntekompletteringarna till 5,3 procent (10,8). Totalresultatet, vilket beaktar förändringarna i marknadsvärdet, sjönk efter skatt till 50 miljoner euro (103).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade i januari–september med 9 procent och uppgick till 838 miljoner euro (772). Marknadsandelen i Finland var 17,3 procent (17,4). Omkostnadsrörelsens resultat steg i januari–september till alla tiders rekord och stannade på 20 miljoner euro (15). Resultatet av riskrörelsen var 15 miljoner euro (13).

De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar uppgick i slutet av september i år till 5,6 miljarder euro (5,3). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar sjönk med 0,3 miljarder euro från toppnoteringen vid utgången av mars 2015 på grund av det svåra läget på kapitalmarknaden.

Beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade till 5,0 miljarder euro (5,1), varav Mandatum Lifes ursprungliga försäkringsbestånd med beräkningsränta stod för 3,8 miljarder euro (3,8) och det s.k. separerade beståndet för 1,2 miljarder euro (1,2). Försäkringsbestånden med högre beräkningsränta (3,5 och 4,5 procent) fortsatte i januari–september att krympa planenligt med 154 miljoner euro, men de räntekompletteringar som gjordes höll beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta i det närmaste oförändrat.

Den egendom som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta uppgick den 30 september 2015 till 5,3 miljarder euro (5,3), varav 45 procent (32) var placerade i ränteinstrument, 10 procent (23) på penningmarknaden, 29 procent (30) i aktier och 16 procent (15) i alternativa placeringar. Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var i januari–september 3,7 procent (3,9).

Mandatum Life-koncernens solvensställning enligt Solvens I var fortsatt stark. Solvensnivån uppgick i slutet av september till 23,6 procent (12/2014: 22,9).

Nyckeltal 1–9/2015
Premieinkomst för egen räkning: 838 miljoner € (772)
Resultat före skatt: 132 miljoner € (112)
Avkastning på eget kapital: 5,3 % (10,8)
Solvensnivå: 23,6 % (12/2014: 22,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 3,7 % (3,9)
Medelantal anställda: 521 (521)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
ekonomidirektör Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter