Mandatum Life ökade sin premieinkomst och förbättrade sitt resultat

11.2.2015

År 2014 var ett lyckat år för Mandatum Life på många delområden. Bolaget ökade sin premieinkomst och premieinkomsten inom fondförsäkring steg återigen till alla tiders rekord. Under året utvidgade Mandatum Life sin affärsverksamhet genom att grunda fondrörelse och förvärva Suomi-bolagets gruppensionsförsäkringsbestånd. Samtidigt förbättrades resultatet av bolagets omkostnadsrörelse.

Resultatet av Mandatum Life-koncernens livförsäkringsverksamhet före skatt uppgick till 163 miljoner euro (2013: 153). Totalresultatet, vilket beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, var före skatt 149 miljoner euro (220). Resultatet av omkostnadsrörelsen fortsatte att förbättras i enlighet med förväntningarna och uppgick till 20 miljoner euro (15). Riskrörelsens resultat var 23 miljoner euro och i det närmaste på samma nivå som året innan (24).

Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 4,6 procent (7,1). Den kraftiga nedgången i räntorna med låg risk under 2014 var mycket negativ för Mandatum Life. Under början av året har räntorna försvagats ytterligare. Den låga räntenivån i kombination med bolagets försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgör den största riskfaktorn i bolagets resultatbildning de kommande åren.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade med 4 procent och uppgick till 1 105 miljoner euro (1 063). De viktigaste försäljningskanalerna, dvs. Danske Bank och Mandatum Lifes kapitalförvaltningsenhet, redovisade goda försäljningssiffror och premieinkomsten inom fondförsäkring slog alla tiders rekord med 961 miljoner euro (909). Premieinkomsten i Baltikum utgjorde 40 miljoner euro (32). Mandatum Lifes marknadsandel i Finland var 17,9 procent, både i fråga om marknaden som helhet (19,3) och inom fondförsäkringar (19,2). I Baltikum var bolagets marknadsandel 11 procent (10).

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar steg till 10,4 miljarder euro (8,5). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar ökade och uppgick vid utgången av år 2014 till 5,3 miljarder euro (4,6). De försäkringstekniska avsättningarna för det gruppensionsbestånd som överfördes från Suomi-bolaget den 30 december 2014 utgjorde 1 337 miljoner euro, varpå även de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ökade år 2014 för att i slutet av året uppgå till 5,1 miljarder euro (3,9). Om det överförda försäkringsbeståndet inte beaktas, minskade beståndet med beräkningsränta i enlighet med förväntningarna med 199 miljoner euro år 2014.

Under 2014 utbetalades sammanlagt cirka 880 miljoner euro i ersättningar, varav pensionerna utgjorde cirka 320 miljoner euro till cirka 61 000 pensionstagare.

Mandatum Life-koncernens solvenskapital var 1 403 miljoner euro (1 403) och mer än det femdubbla jämfört med minimikravet enligt Solvens I-bestämmelserna. Solvensnivån sjönk i och med den kraftiga ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna och stannade på 22,9 procent (27,6). Från och med den 1 januari 2016 träder de nya solvensreglerna för försäkringsbranschen i kraft (Solvens II). Mandatum Life kommer i sin solvensanalys att tillämpa de övergångsbestämmelser som regleringen möjliggör och med beaktande av dem översteg bolagets kapitalbas år 2014 klart också de framtida kapitalkraven.

Mandatum Life tog under året två viktiga strategiska steg, som förväntas förbättra bolagets framtidsutsikter. Det gruppensionsbestånd som överfördes från Suomi-bolaget väntas ha en positiv inverkan på resultatet. Dessutom innebär det i form av över 2 000 försäkringar och över 30 000 försäkrade betydande ny kundpotential och stärker bolagets ledande ställning som livförsäkrare för företag. Det andra strategiska steget var att starta fondrörelse genom att grunda ett fondförvaltningsbolag i Luxemburg. Bolagets kapitalförvaltningstjänster produceras åt kunderna i första hand med hjälp av försäkringar, men nu har institutionella investerare också möjlighet att placera direkt i Mandatum Lifes fonder.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

"År 2014 var ett år av positiva förändringar för Mandatum Life. Vi genomförde en betydande överföring av gruppensionsförsäkringsbeståndet från Suomi-bolaget, grundade fondrörelse och svarade överlag på våra kunders behov genom flera utvecklingsprojekt. Vi satsar också i fortsättningen på att förbättra kundnöjdheten och -upplevelsen.

Våra egna och Danske Banks distributionskanaler lyckades i sitt försäljningsarbete, varför också premieinkomsten från vår kärnaffärsverksamhet ökade. Resultatet av omkostnadsrörelsen för affärsverksamheten i Finland översteg första gången 20 miljoner euro. Bakom detta ligger det strikta sparprogram som vi fortfarande följer samt de senaste årens positiva utveckling i de förvaltade kundtillgångarna, som stadigt ökat våra provisionsintäkter. Grunden för en framgångsrik affärsverksamhet är i skick och jag kan med tillförsikt se fram emot det nya året."

Nyckeltal 2014

Premieinkomst för egen räkning: 1 105 miljoner € (1 063)
Resultat före skatt: 163 miljoner € (153)
Avkastning på eget kapital: 11,4 % (18,3)
Driftskostnadsprocent: 104,1 % (106,6)
Solvensnivå: 22,9 % (27,6)
Intäkter av placeringsverksamheten: 4,6 % (7,1)
Medelantal anställda: 509 (541)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter