Genomgående utmärkt resultat

12.8.2015

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–juni före skatt steg till 81 miljoner euro (73). Avkastningen till verkligt värde på de placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 5,9 procent (3,9) och avkastningen på de placeringstillgångar som utgör täckning för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet som överförts från Suomi-bolaget var 3,0 procent.

Totalresultatet efter skatt beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde uppgick till 144 miljoner euro (113). Resultatet tyngdes av de reserver för sänkt beräkningsränta som gjordes på grund av den låga räntenivån i april–juni för inemot hundra miljoner euro, varpå reserven för sänkt beräkningsränta i slutet av juni utgjorde 238 miljoner euro (135). I siffran har inte den reserv för sänkt beräkningsränta på 235 miljoner euro som hänför sig till det separerade beståndet beaktats.

Omkostnadsrörelsens resultat steg för Mandatum Life-koncernens del till 13,7 miljoner euro (8,1).

Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning ökade till den högsta genom historien och stannade på 676 miljoner euro (584). Den fondanknutna rörelsens andel av premieinkomsten var 576 miljoner euro (491). Marknadsandelen i Finland var 18,0 procent (18,6).

Mandatum Life-koncernens solvensställning enligt Solvens I var fortsatt stark och solvensnivån uppgick i slutet av juni till 25,0 procent (22,9). De nya solvensreglerna (Solvens II) träder i kraft den 1 januari 2016. Efter tillämpningen av övergångsbestämmelserna enligt Solvens II översteg den uppskattade kapitalbasen, 2 095 miljoner euro, kapitalkravet på 1 350 miljoner euro och kapitaltäckningsgraden var stark, 155 procent. Utan tillämpning av övergångsbestämmelsen gällande försäkringstekniska avsättningar skulle den uppskattade kapitalbasen ha utgjort 1 542 miljoner euro och kapitaltäckningsgraden 114 procent. Finansinspektionen gav den 11 augusti 2015 Mandatum Life sitt godkännande att tillämpa övergångsbestämmelserna.

De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar uppgick i slutet av juni 2015 till 5,8 miljarder euro (5,3). De försäkringstekniska avsättningarna ökade utöver premieinkomsten genom avkastningen på de placerings­objekt som kunderna valt, vilken i genomsnitt låg över 6 procent.

Beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta var 5,1 miljarder euro (5,1), varav det ursprungliga försäkringsbeståndet med beräkningsränta jämte reserven för sänkt beräkningsränta stod för 3,9 miljarder euro (3,8) och det s.k. separerade beståndet som överförts från Suomi-bolaget för 1,2 miljarder euro (1,2).

Nyckeltal H1/2015

Premieinkomst för egen räkning: 676 miljoner € (584)
Resultat före skatt: 81 miljoner € (73)
Avkastning på eget kapital: 21,8 % (17,9)
Driftskostnadsprocent: 99,8 % (105,9)
Solvensnivå: 25,0 % (12/2014: 22,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 5,9 % (3,9) och för det separerade beståndet 3,0 % (-)
Medelantal anställda: 520 (522)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Jukka Kurki, ekonomidirektör, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter