Mandatum Lifes resultat 1–9/2014

6.11.2014

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–september före skatt steg till 112 miljoner euro (103). Avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde var 3,9 procent (5,2). Totalresultatet beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde efter skatt sjönk till 103 miljoner euro (137). Omkostnadsrörelsens andel av Mandatum Life-koncernens resultat steg till 15 miljoner euro (8) medan resultatet av riskrörelsen minskade till 13 miljoner euro (17).

Premieinkomsten för egen räkning sjönk till 772 miljoner euro (788). Den totala marknadsandelen var i Finland 17,4 procent (19,6) och marknadsandelen inom fondanknutna försäkringar 17,2 procent (19,7). De fondanknutna försäkringarnas andel av premieinkomsten från hela försäkringsbeståndet uppgick till 85 procent. De baltiska ländernas andel av premieinkomsten steg till 30 miljoner euro (21).

Mandatum Lifes solvensställning enligt Solvens I var fortsatt stark. Mandatum Life-koncernens solvensnivå var i slutet av september 29,8 procent (27,6). Moderbolagets verksamhetskapital är nästan det sjudubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp. Det kapitalkrav som ställts för Mandatum Life i Sampokoncernens Economic Capital-modell och det kommande ramverket Solvens II är mycket starkt beroende av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta och de placeringstillgångar som utgör täckning för dem. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskar på grund av beståndets struktur relativt kraftigt under de följande åren, vilket kommer att frigöra solvenskapital.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar översteg första gången 9 miljarder euro och utgjorde 9 014 miljoner euro (8 544). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondanknutna avtal steg till 5 222 miljoner euro (4 617). Andelen för de kontinuerligt krympande försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta var 3 792 miljoner euro (3 927). I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår 155 miljoner euro (146) i reserver för sänkt beräkningsränta som gjorts på grund av den låga räntenivån.

Överlåtelsen av Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomis gruppensionsbestånd med beräkningsränta till Mandatum Life framskrider enligt planerna. Den planerade tidpunkten för beståndsöverlåtelsen är den 30 december 2014.

Nyckeltal 1–9/2014

Premieinkomst för egen räkning: 772 miljoner € (788)
Resultat före skatt: 112 miljoner € (103)
Avkastning på eget kapital: 10,8 % (15,7)
Solvensnivå: 29,8 % (12/2013: 27,6)
Intäkter av placeringsverksamheten: 3,9 % (5,2)
Medelantal anställda: 521 (547)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta:
petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi,
tfn 040 728 1548.