Lyckat år för Mandatum Life

12.2.2014

För Mandatum Life var 2013 med alla centrala mätare ett framgångsrikt år. Premieinkomsten inom fondförsäkringar steg till rekordnivåer och placeringsintäkterna var goda. Minskningen av kostnaderna var också en positiv omständighet och beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar översteg de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta.

Resultatet av livförsäkringsverksamheten före skatt ökade med 12 procent till 153 miljoner euro (136). Totalresultatet av livförsäkringsverksamheten, vilket beaktar förändringarna i marknadsvärdet, var 220 miljoner euro (286) då den framgångsrika placeringsverksamheten avspeglades i resultatet. Det effektiviseringsprogram som genomfördes under 2013 i kombination med de ökade provisionsintäkterna höjde resultatet av omkostnadsrörelsen till 14 miljoner euro (6). Riskrörelsens resultat var utmärkt och steg till 24 miljoner euro (19).

Avkastningen på placeringstillgångarna nådde liksom år 2012 upp till en exceptionellt bra nivå. Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 7,1 procent (9,4), vilket berodde på den utmärkta avkastningen på aktieplaceringarna. Trots de stigande räntorna i slutet av året är räntenivån fortfarande påfallande låg i förhållande till den genomsnittliga beräkningsräntan på de försäkringstekniska avsättningarna. På grund av detta och den låga durationen på ränteplaceringarna jämfört med de försäkringstekniska avsättningarna utgör återinvesteringsrisken för de ränteplaceringar som förfaller fortsatt den mest betydande riskfaktorn med tanke på bolagets resultatbildning under de kommande åren. Bolaget fortsatte därför att utöka reserven för sänkt beräkningsränta, med hjälp av vilken man bereder sig på de kostnader som den beräkningsränta som försäkringarna krediteras med i framtiden innebär.

Premieinkomsten steg med 10 procent från året innan till 1 063 miljoner euro (977). De fondanknutna avtalens andel av premieinkomsten ökade till den högsta nivån någonsin i bolagets historia och var 909 miljoner euro (810). Premieinkomsten i Baltikum utgjorde 32 miljoner euro (33). Trots den stora premieinkomsten sjönk Mandatum Lifes marknadsandel inom fondförsäkringar till 19,3 procent (26,2), då premieinkomsten från livförsäkringar ökade kraftigt inom hela branschen i Finland. Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring minskade i Finland till 19,2 procent (24,5).

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar ökade till 8 544 miljoner euro (7 904). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondanknutna avtal ökade med 784 miljoner euro till 4 617 miljoner euro vid årsskiftet, vilket är den högsta nivån någonsin. Till ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar bidrog den placeringsavkastning på cirka 7 procent som kunderna erhöll på sina besparingar.

De försäkringstekniska avsättningarna inom avtal med beräkningsränta sjönk till 3 928 miljoner euro (4 071). I de försäkringstekniska avsättningarna inom avtalen med beräkningsränta ingår reserven för sänkt beräkningsränta på 146 miljoner euro (118) som gjordes på grund av den låga räntenivån och cirka 140 miljoner euro i beräkningsräntor och kundåterbäringar som försäkringarna krediterats med. För första gången i bolagets historia översteg de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta. Till kunderna utbetalades över 700 miljoner euro i ersättningar. Av ersättningarna utgjorde pensionernas andel cirka 320 miljoner euro, och pensioner betalades ut till sammanlagt cirka 61 000 pensionstagare. I övriga ersättningar utbetalades totalt över 400 miljoner euro till sammanlagt cirka 38 000 försäkrade.

Mandatum Life-koncernens solvenskapital uppgick till 1 403 miljoner euro (1 391) och var mer än det sexdubbla jämfört med minimikravet enligt Solvens I-bestämmelserna. Solvensnivån var fortsatt god och stannade på 27,6 procent (27,7). Bolagets justerade solvenskapital översteg också klart den målsatta nivån för det ekonomiska kapitalet i Sampokoncernen.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

 "År 2013 var ett utmärkt år för Mandatum Life. Vi lyckades både öka försäljningen och skära ner kostnaderna.

Bakom den ökade premieinkomsten ligger åter den goda utvecklingen av försäljningsvolymerna via Danske Banks distributionskanal, men också en rejäl ökning av Mandatum Lifes egen försäljning. Den betydande förbättringen av efterfrågan på våra kapitalförvaltningstjänster vittnar om ett växande intresse för vårt placeringskunnande.

I det kostnadssparprogram som startade i början av föregående år nådde vi de mål som satts upp för det. Vi engagerade genast i startskedet hela vår personal i att bidra med idéer till sparobjekt. Målen följdes upp och rapporterades också aktivt.

År 2013 stärkte vi dessutom vår Pengarna och Livet-strategi på många betydande delområden. Vi etablerade samarbetspartnerskap med världens största kapitalförvaltare BlackRock och förnyade verksamhetsmodellerna inom företagsförsäljningen, samtidigt som vi förtydligade vårt segmenttänkande och i slutet av året slog samman försäljningsenheterna för små och medelstora företag samt storföretag till försäljningsenheten Företag. Dessutom utvecklade vi Finlands mångsidigaste konsulttjänster inom belöning. Vi gjorde ett målmedvetet reformarbete inom belöningsområdet och genomförde i slutet av året ett företagsköp, där Alexander Pay Management förvärvades till vårt dotterbolag Innova."

Nyckeltal 2013

Premieinkomst för egen räkning: 1 063 miljoner  € (977)
Resultat före skatt: 153 miljoner  € (136)
Avkastning på eget kapital: 18,3 % (28,5)
Driftskostnadsprocent: 106,6 % (113,9)
Solvensnivå: 27,6 % (27,7)
Intäkter av placeringsverksamheten: 7,1 % (9,4)
Medelantal anställda: 541 (545)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: http://www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548