Gott resultat, de låga räntorna en utmaning

13.8.2014

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–juni före skatt var 73 miljoner euro (69). Resultatet av omkostnads- och riskrörelsen steg till 17 miljoner euro (15). Avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde var 3,9 procent (1,7). Till följd av de högre intäkterna av placeringsverksamheten jämfört med året innan steg totalresultatet beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde efter skatt till 113 miljoner euro (25).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade med 6 procent och uppgick till 584 miljoner euro (549). Den förbättrade premieinkomsten härrör från den positiva utvecklingen i försäljningen av placeringslösningar som förvaltas av Mandatum Life. Premieinkomsten i de baltiska länderna steg till 20 miljoner euro (15). Mandatum Lifes marknadsandelar inom direktförsäkring stannade på samma nivå som under jämförelseåret. Den totala marknadsandelen i Finland var i slutet av juni 18,6 procent (18,8) och marknadsandelen inom fondanknutna försäkringar 18,2 procent (18,8).

Mandatum Lifes solvensnivå utvecklades gynnsamt tack vare det goda totalresultatet och uppgick till 29,8 procent (27,6). Moderbolagets verksamhetskapital är nästan det sjudubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar var 9,0 miljarder euro (8,5). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar steg för första gången över fem miljarder och uppgick till 5,1 miljarder euro (4,6). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta var 3,9 miljarder euro (3,9). Som motvikt till ett gott första halvår sjönk räntorna kraftigt under denna period. Den låga räntenivån är en utmaning på grund av de räntegarantier som ingår i beståndet med beräkningsränta. Mandatum Life utökade därför den reserv för sänkt beräkningsränta som ingår i de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta till 161 miljoner euro (146).

Mandatum Life och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi meddelade i mars 2014 att bolagen ingått avtal om en överlåtelse av Suomi-bolagets gruppensionsbestånd med beräkningsränta till Mandatum Life. Beståndsöverlåtelsen har godkänts av båda bolagens bolagsstämmor och Finansinspektionen har också beviljat de tillstånd som krävs för överlåtelsen. Den planerade tidpunkten för beståndsöverlåtelsen är den 30 december 2014. Det slutliga beloppet av de tillgångar som överlåts klarnar i samband med beståndsöverlåtelsen, men enligt uppskattningar uppgick de till cirka 1,3 miljarder euro den 31 december 2013.

Nyckeltal H1/2014

Premieinkomst för egen räkning: 584 miljoner € (549)
Resultat före skatt: 73 miljoner € (69)
Avkastning på eget kapital: 17,9 % (4,6)
Driftskostnadsprocent: 105,9 % (113,7)
Solvensnivå: 29,8 % (12/2013: 27,6)
Intäkter av placeringsverksamheten: 3,9 % (1,7)
Medelantal anställda: 522 (557)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.


Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Jukka Kurki, ekonomidirektör, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
Laura Helaniemi, kommunikationschef, laura.helaniemi@mandatumlife.fi, tfn 040 531 5255


Visa alla pressmeddelanden och nyheter