Bra resultat trots lägre premieinkomst

7.5.2014

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–mars före skatt steg till 37 miljoner euro (36). Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 1,1 procent (2,3). Totalresultatet för placeringstillgångarna enligt verkligt värde efter skatt sjönk till 18 miljoner euro (66), vilket berodde på den lägre avkastningen på placeringstillgångarna jämfört med året innan. Resultatet tyngdes av de reserver för sänkt beräkningsränta som gjordes på grund av den låga räntenivån och som i slutet av mars utgjorde sammanlagt 158 miljoner euro (146).

Av delområdena i resultatet utvecklades omkostnadsrörelsens resultat bäst och steg för Mandatum Life-koncernens del till 4,4 miljoner euro (0,5). Uppgången är en följd av det effektiviseringsprogram som genomfördes under 2013 i kombination med samtidigt ökade provisionsintäkter.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning minskade med sju procent och stannade på 244 miljoner euro (262). Premieinkomsten från Baltikum var 8 miljoner euro (7). Premieinkomsten inom branschen fortsatte att öka, vilket ledde till att Mandatum Lifes totala marknadsandel i Finland sjönk till 15,8 procent (18,2). Även inom insatsområdet fondanknutna produkter sjönk marknadsandelen till 15,7 procent (18,9).

Mandatum Lifes solvensställning var fortsatt stark. Mandatum Life-koncernens solvensnivå var i slutet av det första kvartalet 28,0 procent (27,6). Moderbolagets verksamhetskapital var mer än det sexdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp enligt nuvarande lagstiftning. Det solvensmål som ställts för bolaget i de egna interna solvensanalyserna (Economic Capital) är mycket beroende av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta och de placeringstillgångar som utgör täckning för dem. Också i detta hänseende är bolagets solvensställning god, även om den låga räntenivån belastar solvensställningen betydligt.

Koncernens försäkringstekniska avsättningar ökade till 8,6 miljarder euro (8,5). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar översteg för ett år sedan första gången de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta. Nu i slutet av mars överstiger avsättningarna inom fondförsäkringar redan med 850 miljoner euro avsättningarna med beräkningsränta: de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar utgör 4 749 miljoner euro (4 617) och de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta 3 885 miljoner euro (3 927).

Nyckeltal Q1/2014

Premieinkomst för egen räkning: 244 miljoner € (262)
Resultat före skatt: 37 miljoner € (36)
Avkastning på eget kapital: 6,1 % (22,4)
Driftskostnadsprocent: 105,7 % (120,5)
Solvensnivå: 28,0 % (12/2013: 27,6)
Intäkter av placeringsverksamheten: 1,1 % (2,3)
Medelantal anställda: 515 (566)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Jukka Kurki, ekonomidirektör, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7203
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter