Utmärkt premieinkomst för Mandatum Life

13.2.2013

För Mandatum Life var 2012 trots omvälvningarna till följd av skuldkrisen i euroområdet på många sätt ett gott år. Efter det svåra året 2011 var resultatet av placeringsverksamheten utmärkt. Också premieinkomsten utvecklades gynnsamt jämfört med föregående år.

Resultatet av livförsäkringsverksamheten före skatt bibehölls år 2012 på samma nivå som året innan och stannade på 136 miljoner euro (137). Totalresultatet av livförsäkringsverksamheten, vilket inkluderar förändringarna i marknadsvärdet, var 286 miljoner euro (-115) då den framgångsrika placeringsverksamheten avspeglades i resultatet. Omkostnadsrörelsens resultat sjönk under det gångna året till 6 miljoner euro (10). Kostnaderna steg i synnerhet genom ökningen av försäljningsarvodena till följd av den framgångsrika försäljningen samt genom resultatpremierna. Riskrörelsens resultat återgick efter fjolårets exceptionellt höga nivå till 19 miljoner euro (25).

År 2012 var avkastningen på Mandatum Lifes aktie- och ränteplaceringar god, vilket resulterade i att avkastningen på placeringstillgångarna som helhet nådde upp till en exceptionellt bra nivå på 9,4 procent (-1,4). Den goda avkastningen på ränteplaceringarna beror till stor del på den kraftiga nedgången av räntorna och minskningen av företagsobligationernas riskmarginaler. Det skapar betydande utmaningar för bolagets placeringsverksamhet under de närmaste åren. Återinvesteringsrisken för de ränteplaceringar som förfaller är nu avsevärd på grund av den exceptionellt låga räntenivån. Till följd av detta fortsatte bolaget att utöka reserverna för sänkt beräkningsränta i de försäkringstekniska avsättningarna, varigenom man bereder sig på kostnaderna för den beräkningsränta som försäkringarna krediteras med i framtiden.

Premieinkomsten steg till den näst högsta nivån någonsin och premieinkomsten för egen räkning var 977 miljoner euro (849), varav de fondanknutna avtalens andel av premieinkomsten var 810 miljoner euro (649). Premieinkomsten från Baltikum var 33 miljoner euro (41). Mandatum Lifes marknadsandel inom fondförsäkringar var 26,2 procent (26,8) och den totala marknadsandelen inom direktförsäkring i Finland utgjorde 24,5 procent (24,9). I Baltikum sjönk Mandatum Lifes marknadsandel till 11 procent (15).

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar ökade till 7 904 miljoner euro (7 303). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondanknutna avtal ökade med 799 miljoner euro till 3 833 miljoner euro vid årsskiftet, vilket är den högsta nivån någonsin. Till ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar bidrog den placeringsavkastning på cirka 8 procent som kunderna erhöll på sina besparingar. De försäkringstekniska avsättningarna inom avtal med beräkningsränta sjönk till 4 071 miljoner euro (4 248). I de försäkringstekniska avsättningarna ingår reserven för sänkt beräkningsränta på 118 miljoner euro och cirka 150 euro i beräkningsräntor och kundåterbäringar som försäkringsbesparingarna krediterats med för år 2012. Till kunderna utbetalades över 700 miljoner euro i ersättningar. Av ersättningarna utgjorde pensionernas andel cirka 320 miljoner euro, och pensioner betalades ut till sammanlagt cirka 61 000 pensionstagare. I övriga ersättningar utbetalades totalt nära 400 miljoner euro till sammanlagt cirka 37 000 försäkrade.

Mandatum Life-koncernens solvenskapital uppgick till 1 391 miljoner euro (1 049) och var mer än det sexdubbla jämfört med minimikravet enligt Solvens I-bestämmelserna. Solvensnivån steg till 27,7 procent (20,9). På grund av de låga räntorna ligger bolagets justerade solvenskapital under den målsatta nivån för det ekonomiska kapitalet i Sampokoncernen.

Pensionsförsäkringsmarknaden färgades av den livliga debatten om beskattningen av individuella pensionsförsäkringar och avtal om långsiktigt sparande. Den lägsta pensionsåldern i nya individuella pensionsförsäkringar och avtal om långsiktigt sparande som träder i kraft efter 1.1.2013 höjdes att motsvara den högsta pensionsåldern för lagstadgad pension, som för närvarande är 68 år. Mandatum Life anser att ändringarna försämrar efterfrågan avsevärt, varför bolaget beslutade att upphöra med försäljningen av individuella pensionsförsäkringar för företag. Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar till privatkunder har upphört redan tidigare. Skattereformerna gäller inte pensionsförsäkringar som trätt i kraft före år 2013.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

"Vi lyckades i en krävande miljö uppnå ett gott resultat och då premieinkomsten samtidigt återvände till tillväxtspåret, kan året på många sätt anses vara lyckat. Den förbättrade premieinkomsten bottnar i synnerhet i de kraftigt ökade försäljningsvolymerna via Danske Banks distributionskanal, vilka nådde upp till den högsta nivån någonsin i distributionssamarbetets historia. Också de övriga försäljningskanalerna lyckades öka premieinkomsten i anslutning till fondanknutna avtal och särskilt positivt var att inlösenvolymerna i de fondanknutna avtalen var klart lägre än under året innan.

Jag anser att de fastslagna riktlinjerna för beskattningen av nya pensionsförsäkringsavtal är mycket dåliga. Kundernas behov av att förbereda sig inför pensionstiden, också i form av sparande på eget initiativ, minskade inte genom förändringarna. Vi ansåg det inte längre vara ändamålsenligt att fortsätta försäljningen av individuella pensionsförsäkringar, eftersom höjningen av den lägsta pensionsåldern i nya avtal till 68 år enligt vår uppfattning avsevärt minskar efterfrågan på produkten. Vi kommer inom pensionsförsäkringar framöver i stället att fokusera på gruppensioner, och vi strävar efter att upprätthålla en fortsatt premiebetalning till de pensionsförsäkringar som trätt i kraft före år 2013, för att möjliggöra ett så heltäckande pensionsskydd för dessa kunder som möjligt. De 320 miljoner euro som vi under 2012 betalade ut i form av pensioner till 61 000 försäkrade är en avsevärd summa, men jag skulle gärna i framtiden se Mandatum Life som en ännu mer betydande aktör då det gäller att komplettera det lagstadgade pensionsskyddet – genom pensionsförsäkringar och andra former av sparande."

Nyckeltal 2012
Premieinkomst för egen räkning: 977 miljoner € (849)
Resultat före skatt: 136 miljoner € (137)
Avkastning på eget kapital: 28,5 % (-11,7)
Driftskostnadsprocent: 113,9 % (109,1)
Solvensnivå: 27,7 % (20,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 9,4 % (-1,4)
Medelantal anställda: 545 (521)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: http://www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548