Resultatet förbättrades, de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar översteg 50 %

8.5.2013

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–mars före skatt steg till 36 miljoner euro (33). Avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde var 2,3 procent (5,2). Totalresultatet beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde sjönk till 66 miljoner euro (172), men bibehölls ändå på en god nivå.

Resultatet för januari–mars tyngdes av den utökning av reserven för sänkt beräkningsränta på 20 miljoner euro som bolaget gjorde på grund av nedgången i marknadsräntorna. Med reserven sänktes diskontoräntan för år 2014 till 2,7 procent. Diskontoräntan för år 2013 hade redan tidigare sänkts till 2,5 procent. Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån kompletterat de försäkringstekniska avsättningarna med 128 miljoner euro.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade något och uppgick till 262 miljoner euro (260). Premieinkomsten i de baltiska länderna var 7 miljoner euro (5). Premieinkomsten inom branschen ökade betydligt jämfört med året innan, varpå Mandatum Lifes totala marknadsandel i Finland minskade till 18,2 procent (27,0) och också inom bolagets insatsområde fondanknutna produkter minskade marknadsandelen till 18,9 procent (30,1).

Mandatum Lifes solvensställning var fortsatt stark. Mandatum Life-koncernens solvensnivå var i slutet av kvartalet 27,3 procent (27,7). Moderbolagets verksamhetskapital var mer än det sexdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp. Den utdelning på 100 miljoner euro som bolaget betalade till Sampo Abp i april 2013 har dragits av från verksamhetskapitalet i slutet av mars. Det kapitalkrav som fastställts för Mandatum Life är mycket starkt beroende av de försäkringstekniska avsättningarna för rörelsen med beräkningsränta och de placeringstillgångar som utgör täckning för dessa avsättningar. Beståndet med beräkningsränta har under de senaste två åren minskat med 340 miljoner euro, vilket har sänkt kapitalkravet och därigenom möjliggör återbäring av kapital till ägaren i form av utdelning. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta väntas fortsätta att minska i samma mån under de närmaste åren.

Koncernens försäkringstekniska avsättningar översteg för första gånger gränsen på 8 miljarder euro och uppgick till 8,1 miljarder euro (7,9). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta sjönk till sin lägsta nivå under hela 2000-talet och stannade på 4,0 miljarder euro. Samtidigt steg andelen för de försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar till 4,1 miljarder euro (3,8), vilket är den högsta nivån genom bolagets historia. För första gången i bolagets historia utgör de försäkringstekniska avsättningarna inom den fondanknutna rörelsen över hälften av bolagets försäkringstekniska avsättningar.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

"Från det första kvartalet vill jag lyfta fram två centrala frågor. Jag väntar mig att den nu ökade premieinkomsten kommer att förbättras ytterligare under de följande kvartalen, eftersom tillväxtförväntningarna får stöd av de många nya placeringsprodukter som lanserats sedan början av året och som gör vårt placeringsutbud ännu bredare och mångsidigare än tidigare.

För det andra vill jag lyfta fram ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar till mer än fyra miljarder euro och över 50 procent av de totala försäkringstekniska avsättningarna. Då vi för över 10 år sedan lyfte fondanknutna produkter till bolagets viktigaste insatsområde tillsammans med riskförsäkringar, utgjorde de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar cirka 5 procent av de totala försäkringstekniska avsättningarna. För att komma till den situation där vi är i dag har det krävt mycket målmedvetet arbete av hela vår personal samt kundernas kontinuerliga intresse och förtroende för våra tjänster."

Nyckeltal Q1/2013
Premieinkomst för egen räkning: 262 miljoner € (260)
Resultat före skatt: 36 miljoner € (33)
Avkastning på eget kapital: 22,4 % (72,3)
Driftskostnadsprocent: 120,5 % (120,8)
Solvensnivå: 27,3 % (12/2012: 27,7)
Intäkter av placeringsverksamheten: 2,3 % (5,2)
Medelantal anställda: 566 (530)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter