Mandatum Lifes premieinkomst ökade till följd av framgångsrik försäljning av fondanknutna produkter

7.8.2013

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–juni uppgick till 69 miljoner euro (65). Resultatet av omkostnads- och riskrörelsen steg till 15 miljoner euro (10). Avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde var 1,7 procent (3,9). På grund av de minskade intäkterna av placeringsverksamheten jämfört med året innan sjönk totalresultatet beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde efter skatt till 25 miljoner euro (105).

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade med 11 procent till 549 miljoner euro (493). Den förbättrade premieinkomsten härrör i sin helhet från ökningen av den fondanknutna premieinkomsten, som ökade med 69 miljoner euro och uppgick till 462 miljoner euro (393). Premieinkomsten i de baltiska länderna steg till 15 miljoner euro (13). Trots den goda utvecklingen av premieinkomsten sjönk Mandatum Lifes marknadsandelar i och med att premieinkomsten för branschen i övrigt ökade kraftigare än för Mandatum Life. Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring var i Finland i slutet av juni 18,8 procent (26,9) och marknadsandelen inom fondanknutna försäkringar 18,8 procent (28,8).

Mandatum Lifes solvensställning var fortsatt stark. Mandatum Life-koncernens solvensnivå var vid utgången av juni 26,1 procent (27,7). Solvenskapitalet minskade genom utdelningen på 100 miljoner euro till Sampo Abp i april 2013. Moderbolagets verksamhetskapital är nästan det sexdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp. Det kapitalkrav som fastställts för Mandatum Life är mycket starkt beroende av de försäkringstek-niska avsättningarna för rörelsen med beräkningsränta och de placeringstillgångar som utgör täckning för dessa avsättningar. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta sjunker relativt kraftigt på grund av beståndets karaktär, varpå bolagets kapitalkrav också sjunker och därigenom möjliggör återbäring av kapital till ägaren i form av utdelning.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar var 8,1 miljarder euro (7,9). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar uppgick till 4,1 miljarder euro (3,8) och andelen för de konti-nuerligt krympande försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta var 4,0 miljarder euro (4,1). De försäkringstekniska avsättningarna inom den fondanknutna rörelsen uppnådde nytt rekord och steg till 51 procent (48) av hela beståndet. I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår 125 miljoner euro (118) i reserver för sänkt beräkningsränta som gjorts på grund av den låga räntenivån.

Nyckeltal H1/2013
Premieinkomst för egen räkning: 549 miljoner € (493)
Resultat före skatt: 69 miljoner € (65)
Avkastning på eget kapital: 4,6 % (23,0)
Driftskostnadsprocent: 113,7 % (117,5)
Solvensnivå: 26,1 % (12/2012: 27,7)
Intäkter av placeringsverksamheten: 1,7 % (3,9)
Medelantal anställda: 557 (536)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter