God början på året för Mandatum Life inom alla delområden

5.11.2013

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för januari-september uppgick till 103 miljoner euro (98). Avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde var 5,2 procent (7,5). Totalresultatet beräknat enligt placeringstillgångarna till verkligt värde efter skatt var 137 miljoner euro (218). Omkostnadsrörelsens andel av resultatet steg till 8 miljoner euro (4). Den positiva utvecklingen av omkostnadsrörelsens resultat är en följd av effektiviseringsåtgärderna i början av året samt av att provisionsintäkterna samtidigt har ökat i takt med ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar. Den gynnsamma utvecklingen väntas fortsätta under årets sista kvartal. Resultatet av riskrörelsen steg till 17 miljoner euro (14). För hela året väntas resultatet av riskrörelsen inte förändras nämnvärt jämfört med föregående års nivå.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning fortsatte att öka betydligt. Premieinkomsten steg med 16 procent till 788 miljoner euro (678). Premieinkomsten i de baltiska länderna var 21 miljoner euro (21). Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring var i Finland i slutet av september 19,6 procent (25,4) och marknadsandelen inom fondanknutna försäkringar 19,7 procent (27,5).

Mandatum Lifes solvensställning var fortsatt stark. Mandatum Life-koncernens solvensnivå var vid utgången av september 28,5 procent (27,7). Moderbolagets verksamhetskapital är mer än det sexdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp. Det kapitalkrav som fastställts för Mandatum Life är mycket starkt beroende av de försäkringstekniska avsättningarna för rörelsen med beräkningsränta och de placeringstillgångar som utgör täckning för dessa avsättningar. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta sjunker på grund av beståndets struktur relativt kraftigt under de följande åren, vilket kommer att frigöra solvenskapital.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar var 8,4 miljarder euro (7,9). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondanknutna avtal uppnådde nytt rekord och steg till 4,4 miljarder euro (3,8). Till ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom den fondanknutna rörelsen bidrog utöver premieinkomsten den genomsnittliga värdeökningen under årets första nio månader på drygt 4 procent på de placeringsobjekt som kunderna valt. Andelen för de kontinuerligt krympande försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta var 4,0 miljarder euro (4,1). Beståndet med beräkningsränta minskar i synnerhet genom de pensioner som betalas ut, vilka under början av året uppgick till nästan 250 miljoner euro. I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår 134 miljoner euro (118) i reserver för sänkt beräkningsränta som gjorts på grund av den låga räntenivån.

Nyckeltal 1–9/2013

Premieinkomst för egen räkning: 788 miljoner € (678)
Resultat före skatt: 103 miljoner € (98)
Avkastning på eget kapital: 15,7 % (29,9)
Driftskostnadsprocent: 111,4 % (115,5)
Solvensnivå: 28,5 % (12/2012: 27,7)
Intäkter av placeringsverksamheten: 5,2 % (7,5)
Medelantal anställda: 547 (541)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548