Utmärkt inledning på året för Mandatum Life

8.5.2012

Början av året var utmärkt för Mandatum Life tack vare de goda intäkterna av placeringsverksamheten och den ökade premieinkomsten. Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning steg i januari–mars 2012 med 20 procent och uppgick till 260 miljoner euro (216). Ökningen var ett resultat av en lyckad försäljning både via Sampo Bank och av egna kapitalförvaltningslösningar. Mandatum Lifes marknadsandel inom bolagets insatsområde fondanknutna försäkringar steg till 30,1 procent (25,0). I och med det ökade också den totala marknadsandelen till 27,0 procent (22,2). I de baltiska länderna minskade premieinkomsten däremot klart och stannade på 5 miljoner euro (12).

Mandatum Lifes redovisade resultat för januari–mars före skatt sjönk till 33 miljoner euro (44). Avkastningen på placeringstillgångarna till verkligt värde var 5,2 procent (1,4), varpå det omfattande resultatet räknat enligt placeringstillgångarnas verkliga värde steg till 172 miljoner euro (13). Bolagets placeringstillgångar, utan de tillgångar som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar, var cirka 5,5 miljarder euro (5,4).

Tack vare det goda resultatet till verkligt värde stärktes Mandatum Lifes solvensställning ytterligare i början av året. Mandatum Life-koncernens solvensgrad var i slutet av kvartalet 24,8 procent (20,9). Moderbolagets verksamhetskapital översteg verksamhetskapitalets minimibelopp med cirka 5,5 gånger.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar var 7,6 miljarder euro (7,3). De försäkringstekniska avsättningarna som hänför sig till fondförsäkringar steg till den högsta nivån i bolagets historia och uppgick till 3,4 miljarder euro (3,1). Ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar bottnar i den förbättrade premieinkomsten och den goda genomsnittliga placeringsavkastningen på cirka 6 procent på de placeringsobjekt som kunderna valt. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta sjönk i sin tur något och var 4,2 miljarder euro (4,2). Den reserv för sänkt beräkningsränta som ingår i de försäkringstekniska avsättningarna och som beror på de låga marknadsräntorna utökades till 117 miljoner euro.

Nyckeltal Q1/2012

Premieinkomst för egen räkning: 260 miljoner € (216)
Resultat före skatt: 33 miljoner € (44)
Avkastning på eget kapital: 72,3 % (5,0)
Driftskostnadsprocent: 120,8 % (121,8)
Solvensnivå: 24,8 % (12/2011: 20,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 5,2 % (1,4)
Medelantal anställda: 530 (503)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: http://www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter