Mandatum Lifes resultat nästan på samma nivå som i fjol trots en instabil kapitalmarknad

9.2.2012

Efter rekordåret 2010 visade sig 2011 på många sätt vara ett mycket mer krävande år. Den utbredda misstron på placeringsmarknaden till följd av skuldkrisen i euroområdet försvårade både placeringsverksamheten och möjligheterna att uppnå målen i fråga om premieinkomsten.

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt bibehölls på samma nivå som året innan. Resultatet före skatt var 137 miljoner euro (2010: 142). Omkostnadsrörelsens resultat utvecklades gynnsamt och steg till 11 miljoner euro (9). Riskrörelsens resultat för år 2011 var exceptionellt högt och uppgick till 25 miljoner euro (23). Resultatet enligt verkligt värde, som beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, uppvisade efter skatt en förlust på 115 miljoner euro (+ 332). Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var -1,4 procent (11,1). Till följd av det negativa resultatet enligt verkligt värde sjönk solvensnivån till 20,9 procent (25,8). Solvensnivån är emellertid fortfarande god och verksamhetskapitalet överstiger det fastställda minimibeloppet med 4,6 gånger.

Premieinkomsten nådde inte upp till nivån för år 2010, premieinkomsten för egen räkning var 849 miljoner euro (1 111). Det baltiska dotterbolagets andel av detta var 41 miljoner euro (60). De fondanknutna avtalens andel av premieinkomsten stannade på 76 procent och premieinkomsten var 648 miljoner euro (843), varav andelen för Baltikum utgjorde 37 miljoner euro (58). Fastän premieinkomsten inte motsvarade förväntningarna var den ändå den näst största i bolagets historia, vilket med beaktande av marknadsläget kan anses vara ett klart bevis på att den valda försäljningsstrategin varit den rätta.

Mandatum Lifes marknadsandel på hemmamarknaden inom bolagets insatsområde fondanknutna avtal sjönk till 26,8 procent (28,1). Bolagets totala marknadsandel inom direktförsäkring var i Finland 24,9 procent (22,0) och i de baltiska länderna 14 procent (20).

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar minskade till 7 303 miljoner euro (7 534). Av avsättningarna hänför sig 3 054 miljoner euro (3 124) till fondförsäkringar och den resterande andelen på 4 248 miljoner euro (4 409) till försäkringar med beräkningsränta. I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår cirka 160 miljoner euro i beräkningsräntor och kundåterbäringar som beviljats år 2011. Dessutom ingår i de försäkringstekniska avsättningarna den reserv för sänkt beräkningsränta på 108 miljoner euro som gjordes på grund av de låga räntenivåerna. Till kunderna utbetalades över 800 miljoner euro i ersättningar. Av ersättningarna utgjorde pensionernas andel cirka 310 miljoner euro, och pensioner betalades ut till sammanlagt cirka 60 000 pensionstagare. Ökningen av beloppet av de utbetalda pensionerna är den största enskilda orsaken till minskningen av de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

"Vi har bakom oss ett krävande och oförutsägbart år. Jag är glad över att vårt resultat bibehölls på en god nivå och att vi kunde förvalta våra kunders tillgångar väl.

Den strategi som vi valt förstärktes under året med ett nytt dotterbolag, Innova Personalfonds- och Pensionstjänster Ab. Mandatum Life har som mål att ytterligare stärka sina tjänster i anslutning till belöning som riktar sig till företag och den offentliga förvaltningen, i synnerhet lösningar som omfattar hela personalen.

Hörnstenarna i Mandatum Lifes verksamhet bygger på att utöka och trygga våra kunders ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker. År 2011 betalade vi ut sammanlagt över 800 miljoner euro i ersättningar. Pensionernas andel av detta var 310 miljoner euro, som vi betalade ut i form av frivilliga pensioner till cirka 60 000 finländare."

Nyckeltal 2011
Premieinkomst för egen räkning: 849 miljoner € (1.111)
Resultat före skatt: 137 miljoner € (142)
Avkastning på eget kapital: -11,7 % (36,2)
Driftskostnadsprocent: 111,6 % (112,1)
Solvensnivå: 20,9 % (25,8)
Intäkter av placeringsverksamheten: -1,4 % (11,1 %)
Medelantal anställda: 521 (470)

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: tfn 010 516 7200, petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi
ekonomidirektör Jukka Kurki: tfn 050 424 6630, jukka.kurki[at]mandatumlife.fi
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: tfn 040 7281 548, niina.riihela[at]mandatumlife.fi