Mandatum Lifes premieinkomst och marknadsställning utvecklades gynnsamt

9.11.2012

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för januari–september 2012 var 98 miljoner euro (107). Resultatet tyngdes av sänkningen av de räntor som använts vid diskonteringen av de försäkringstekniska avsättningarna för rörelsen med beräkningsränta. Totalresultatet efter skatt, vilket inkluderar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, steg till 218 miljoner euro (-204). Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 7,5 procent (-3,8).

Bolagets premieinkomst för egen räkning ökade med 11 procent och uppgick till 678 miljoner euro (612). De fondanknutna avtalens andel av premieinkomsten var 545 miljoner euro (490). Försäljningen via distributionskanalen Sampo Bank har lyckats synnerligen bra under innevarande år, och den förväntas i år nå upp till den högsta premieinkomsten genom historien. Premieinkomsten från Baltikum var 21 miljoner euro (34). Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring ökade i Finland till 25,4 procent (23,7). Inom fondanknutna försäkringar var marknadsandelen 27,3 procent (26,3).

Mandatum Life-koncernens solvensställning enligt regelverket Solvens I bibehölls stark till följd av den goda utvecklingen av det verkliga värdet. Solvensgraden var i slutet av kvartalet 26,0 procent (20,9). Moderbolagets verksamhetskapital är nästan det sexdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp. Den mycket låga räntenivån och de långfristiga och fasta beräkningsräntelöftena i försäkringsavtalen utgör en utmaning med tanke på den framtida solvensgranskningen enligt Solvens II-bestämmelserna. Mandatum Lifes korrigerade solvenskapital ligger knappt under det ekonomiska kapitalkravet som beräknats med bolagets interna modell.

Resultatet av Mandatum Life-koncernens omkostnadsrörelse för januari–september var 3,6 miljoner euro (6,7). Omkostnadsrörelsens resultat förväntas stiga ytterligare, men på grund av ökade försäljningsvolymer väntas resultatet inte nå upp till samma nivå som året innan. Försäljningskommissionerna tynger anskaffningsårets resultat, eftersom Mandatum Life inte aktiverar sina anskaffningskostnader. Omkostnadsrörelsens resultat försämrades också av det ökade antalet anställda och betalningarna i anslutning till belöningssystemen.

Bolagets försäkringstekniska avsättningar inom fondanknutna avtal fortsatte att öka och nådde för det tredje kvartalet i följd en ny rekordnivå med 3 585 miljoner euro (3 054). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta har minskat sedan årsskiftet med inemot 90 miljoner euro och utgör 4 159 miljoner euro. I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår 126 miljoner euro (108) i reserver för sänkt beräkningsränta som gjorts på grund av den låga räntenivån.

Nyckeltal 1–9/2012
Premieinkomst för egen räkning: 678 miljoner € (612)
Resultat före skatt: 98 miljoner € (107)
Avkastning på eget kapital: 29,9 % (-29,3 %)
Driftskostnadsprocent: 115,5 % (112,1)
Solvensnivå: 26,0 % (20,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 7,5 % (-3,8)
Medelantal anställda: 541 (517)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/result.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter