Mandatum Lifes premieinkomst och marknadsandelar ökade

8.8.2012

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för januari–juni 2012 sjönk till 65 miljoner euro (84). Resultatet tyngdes av sänkningen av de räntor som använts vid diskonteringen av de försäkringstekniska avsättningarna för rörelsen med beräkningsränta. Det omfattande resultatet efter skatt, vilket inkluderar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, steg till 105 miljoner euro (-8). Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 3,9 procent (1,3).

Bolagets premieinkomst för egen räkning ökade med 11 procent och uppgick till 493 miljoner euro (444). Moderbolagets premieinkomst inom fondförsäkring från Finland ökade med 57 miljoner euro. I de baltiska länderna sjönk däremot huvudsakligen premieinkomsten inom fondförsäkring och stannade på 13 miljoner euro (28). Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring ökade i Finland till 26,9 procent (22,9) och inom fondanknuten livförsäkring till 28,8 procent (24,5).

Mandatum Life-koncernens solvensställning enligt regelverket Solvens I bibehölls stark till följd av den goda utvecklingen av det verkliga värdet. Solvensgraden var i slutet av kvartalet 23,5 procent (20,9). Moderbolagets verksamhetskapital är mer än det femdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp.

Resultatet av Mandatum Life-koncernens omkostnadsrörelse sjönk till 1,5 miljoner euro (3,4) för de sex första månaderna av 2012. Omkostnadsrörelsens resultat väntas stiga för resten av året till minst samma nivå som året innan. Den kraftiga ökningen av försäljningen försämrar omkostnadsrörelsens resultat för räkenskapsåret till följd av de framtunga försäljningskommissionerna. Bolaget periodiserar inte framtunga kostnader i anslutning till försäljningen.

Bolagets försäkringstekniska avsättningar inom fondanknutna avtal fortsatte att öka och uppgår till 3 382 miljoner euro (3 054). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta har minskat sedan årsskiftet med inemot 60 miljoner euro och utgör 4 191 miljoner euro. Minskningen av försäkringsbeståndet med beräkningsränta är en följd av att en allt större grupp försäkrade går i pension. Bolaget betalade under början av året ut sammanlagt 160 miljoner euro i pensioner. I de försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta ingår 117 miljoner euro i reserver för sänkt beräkningsränta som gjorts på grund av den låga räntenivån.

"Vi kan vara nöjda med en hel del när det gäller början av året; vårt omfattande resultat, den ökade premieinkomsten och de stärkta marknadsandelarna. Vi tror också att vi kommer att lyckas höja omkostnadsrörelsens resultat, som nu var ett litet skönhetsfel, till minst samma nivå som i fjol. Vår starka solvens bereder oss goda verksamhetsbetingelser även i en mer osäker marknadssituation", kommenterar verkställande direktör Petri Niemisvirta.

Nyckeltal H1/2012

Premieinkomst för egen räkning: 493 miljoner € (444)
Resultat före skatt: 65 miljoner € (84)
Avkastning på eget kapital: 23,0 % (-1,6 %)
Driftskostnadsprocent: 117,5 % (115,8)
Solvensnivå: 23,5 % (20,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 3,9 % (1,3)
Medelantal anställda: 536 (507)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter