Stabilt resultat, premieinkomsten sjönk

5.5.2011

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för januari–mars 2011 steg till 44 miljoner euro (36). Resultatet enligt marknadsvärde, som beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, sjönk efter skatt till 13 miljoner euro (133). Båda resultaten tyngdes av bolagets reserveringar med tanke på en ökning av kundåterbäringarna i framtiden, varför bolaget kompletterade de försäkringstekniska avsättningarna med 35 miljoner euro.

Moderbolagets resultat för den fondanknutna rörelsen förbättrades från året innan och var positivt med 1 miljon euro (-1).

Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning minskade från året innan och var 216 miljoner euro (348). En betydande del av nedgången beror på de ansvarsöverföringar av gruppensioner som ingår i jämförelseårets siffror, men också den fondanknutna premieinkomsten minskade. Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring minskade i Finland till 22,2 procent (25,3) och inom fondanknuten livförsäkring till 25,0 procent (32,8).

Avkastningen på placeringstillgångarna var 1,4 procent (3,9) och Mandatum Lifes solvensställning var därför fortsatt stark i januari–mars 2011. Solvensgraden var i slutet av kvartalet 23,9 procent (25,8).

Den utdelning på 100 miljoner euro som betalats till Sampo Abp den 28 april 2011 har redan dragits av från solvenskapitalet.

Driftskostnadsprocenten för Sampokoncernens livförsäkringsrörelse förbättrades till 121,8 procent (127,8). Detta nyckeltal tar inte hänsyn till alla provisioner som avser att täcka driftskostnaderna. Med beaktande av provisionerna sjönk driftskostnadsprocenten till 96,8 procent (102,9). Mandatum Life aktiverar inte anskaffningskostnaderna, vilket tynger anskaffningsårets resultat.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar inom fondanknutna avtal steg till 3 192 miljoner euro (3 124). De försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta sjönk i sin tur något till 4 383 miljoner euro (4 410). De försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta ökar genom den komplettering (35) av framtida tilläggsförmåner som gjordes i januari–mars samt de olika reserver för sänkt beräkningsränta som gjordes vid årsskiftet, vars sammanlagda belopp i de försäkringstekniska avsättningarna utgör 136 miljoner euro.

Stärkningen av de försäkringstekniska avsättningarna i kombination med tidigare genomförda reserver för sänkt beräkningsränta och den starka solvensen förbättrar betydligt möjligheterna att leverera ett gott resultat för resten av 2011 och 2012.

Nyckeltal Q1/2011

Premieinkomst för egen räkning: 216 miljoner € (348)
Resultat före skatt: 44 miljoner € (36)
Avkastning på eget kapital: 5,0 % (65,4)
Driftskostnadsprocent: 121,8 % (127,8)
Solvensnivå: 23,9 % (25,8)
Intäkter av placeringsverksamheten: 1,4 % (3,9)
Medelantal anställda: 503 (461)


Visa alla pressmeddelanden och nyheter