Med god solvens mot hösten

10.8.2011

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för januari–juni 2011 steg till 84 miljoner euro (69). Resultatet enligt verkligt värde, som beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, uppvisade efter skatt en förlust på 8 miljoner euro (100). Resultatet för början av året tyngdes av de nedskrivningar på 21 miljoner euro som gjorts på placeringstillgångarna och av kompletteringarna av den försäkringstekniska ansvarsskulden under det första kvartalet. Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 1,3 procent (3,8).

Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning minskade från året innan och var 444 miljoner euro (603). En del av minskningen beror på de ansvarsöverföringar av gruppensioner som ingår i jämförelseårets siffror, men också den fondanknutna premieinkomsten ligger klart under rekordnivån föregående år. Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring minskade i Finland till 22,9 procent (26,0) och inom fondanknuten livförsäkring till 24,5 procent (30,2).

Mandatum Lifes solvensställning försämrades något från nivån i slutet av mars och stannade på 23,2 procent. Moderbolagets verksamhetskapital är mer än det femdubbla i jämförelse med verksamhetskapitalets minimibelopp.

Omkostnadsrörelsens resultat utvecklades gynnsamt och steg till 2,7 miljoner euro (0,9) för det sex första månaderna 2011.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar inom fondanknutna avtal hölls på samma nivå som i slutet av mars och var 3 198 miljoner euro (mars 2011: 3 192). De försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta fortsatte att minska och stannade på 4 346 miljoner euro (mars 2011: 4 383). I de försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta ingår sammanlagt 162 miljoner euro i reserver för sänkt beräkningsränta och reserver som gjorts för framtida tilläggsförmåner.

"Resultatet för början av året kan i det stora hela anses vara gott. Premieinkomsten har efter det rekordartade resultatet i fjol legat något efter målsättningarna. Vi tror emellertid att den strategi som våra egna placeringskorgar tillämpar och som strävar efter absolut avkastning kommer att visa sina goda sidor i det svåra läget på placeringsmarknaden under hösten och därigenom skapar förutsättningar för en ökning av premieinkomsten från nivån i början av året", kommenterar verkställande direktör Petri Niemisvirta och fortsätter "Med tanke på resultatet är det instabila ekonomiska läget en utmaning.

Bolagets solvens är emellertid på en utmärkt nivå, och dessutom är vår balansräkning till följd av kompletteringarna av den försäkringstekniska ansvarsskulden mycket stark. Detta förbättrar bolagets möjligheter att leverera goda resultat också under kommande år."

Nyckeltal Q2/2011

Premieinkomst för egen räkning: 444 miljoner € (603)
Resultat före skatt: 84 miljoner € (69)
Avkastning på eget kapital: -1,6 % (25,0)
Driftskostnadsprocent: 115,8 % (119,8)
Solvensnivå: 23,2 % (25,8)
Intäkter av placeringsverksamheten: 1,3 % (3,8)
Medelantal anställda: 507 (463)

En mer ingående presentation av Mandatum Lifes resultat finns på finska på adressen http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit/80498.

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki[at]mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela[at]mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548