Fortsatt stark ökning för Mandatum Life

9.2.2011

Mandatum Lifes premieinkomst och balans nådde nya rekord under 2010. Den fortsatt kraftiga tillväxten av premieinkomsten var ett resultat av de satsningar på kapitalförvaltningens organisation och bolagets egna företagsförsäljningskanaler som inleddes 2008. Till ökningen bidrog också att försäljningen via Sampo Bank åter lyckades nå upp till samma nivåer som under tidigare år.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning översteg första gången en miljard euro och uppgick till 1 111 miljoner euro (803). Premieinkomsten från koncernens viktigaste kärnområde fondförsäkringar ökade till 843 miljoner euro (551) och de fondanknutna produkternas andel av den totala premieinkomsten var 76 procent (68).

I Finland ökade Mandatum Lifes marknadsandel inom fondförsäkringar till 28,2 procent (27,8). Bolagets totala marknadsandel inom direktförsäkring var i Finland 22,0 procent (24,8) och i de baltiska länderna 19 procent (16).

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt uppgick till 142 miljoner euro (121). Intäkterna av placeringsverksamheten enligt verkligt värde var 11,1 procent (16,8). Det exceptionellt goda resultatet av placeringsverksamheten syntes i en kraftig förbättring av solvensställningen och moderbolagets solvensnivå steg till 25,7 procent (18,6). Verksamhetskapitalet var nästan det sexdubbla jämfört med minimikravet.

Trots de goda intäkterna av placeringsverksamheten var året på placeringsmarknaden mycket krävande. Återhämtningen efter finanskrisen, som fick sin början 2007, efterlämnade en oro för euroområdets framtid. I de starka euroländerna med AAA-rating sjönk de långa räntorna under hösten till exceptionellt låga nivåer. Mandatum Life stärkte därför sin balans att bättre motsvara de låga räntenivåerna genom att komplettera de försäkringstekniska avsättningarna. Också resultatet användes till att utöka det egna kapitalet och därigenom stärka bolagets solvens ytterligare.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar översteg första gången 7 miljarder euro och utgjorde 7 534 miljoner euro (6 790). Av avsättningarna hänför sig 3 124 miljoner euro till fondförsäkringar och resten till försäkringar med fast beräkningsränta. Till ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar bidrog förutom premieinkomsten också den genomsnittliga avkastningen på nära 13 procent som kunderna erhöll på sina placeringsobjekt. I de försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta ingår cirka 160 miljoner euro i beräkningsräntor och kundåterbäringar som beviljats för år 2010.

På grund av höstens exceptionellt låga räntenivå kompletterades de försäkringstekniska avsättningarna att bättre motsvara de låga räntenivåerna och trygga utbetalningen av den fasta beräkningsräntan i framtiden. Reserven för sänkt beräkningsränta utgjorde vid årsskiftet sammanlagt 147 miljoner euro (95). Till kunderna utbetalades ersättningar till ett belopp av inemot 800 miljoner euro. I pensioner utbetalades 305 miljoner euro till sammanlagt cirka 60 000 pensionstagare. Övriga ersättningar utbetalades sammanlagt cirka 32 000 stycken.

Dotterbolaget i Baltikum bytte namn under 2010. Bolagets nya namn är Mandatum Life Insurance Baltic SE. Premieinkomsten från livförsäkringsrörelsen i de baltiska länderna ökade med 42 procent till 60 miljoner euro (42).

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

"Vi har bakom oss ett mycket intressant och arbetsfyllt år. Det gläder mig särskilt att vi redan det andra året i följd lyckades uppnå en kraftig ökning av premieinkomsten och för första gången sprängde gränsen på en miljard euro. Vår strategi har visat sig fungera, eftersom våra tjänster har uppfyllt kundernas förväntningar. Kunderna har tagit till sig vårt koncept Pengarna och livet.

Mandatum Life har en viktig roll i vårt samhälle. Exempelvis var beloppet av de pensioner som vi betalar ut år 2010 rekordhögt och översteg första gången 300 miljoner euro. Cirka 60 000 finländare får nu utöver sin lagstadgade pension också frivillig pension från Mandatum Life.

Bedriften att stärka balansen och solvensställningen till samma nivå som före finanskrisen ger i sin tur bolaget utmärkta verktyg att klara sig genom framtida utmaningar i placeringsverksamheten. "Nyckeltal 2010
Premieinkomst för egen räkning: 1 111 miljoner € (803)
Resultat före skatt: 142 miljoner € (121)
Avkastning på eget kapital: 36,2 % (97,6)
Driftskostnadsprocent: 112,1 % (111,0)
- samtliga provisionsintäkter beaktade: 91,5 % (93,3)
Solvensnivå (moderbolaget): 25,7 % (18,6)
Intäkter av placeringsverksamheten: 11,1 % (16,8 %)
Medelantal anställda: 470 (450)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen:
http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit/


Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: tfn 010 516 7200, petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi
ekonomidirektör Jukka Kurki: tfn 050 424 6630, jukka.kurki[at]mandatumlife.fi

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: tfn 040 7281 548, niina.riihela[at]mandatumlife.fi


Visa alla pressmeddelanden och nyheter