Fortsatt god solvens, nedskrivningar i resultatet

2.11.2011

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt för januari–september 2011 steg till 107 miljoner euro (100). Resultatet för det tredje kvartalet tyngdes av de nedskrivningar på 37 miljoner euro som gjorts på aktieinnehaven. Resultatet enligt verkligt värde, som beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, uppvisade efter skatt en förlust på 204 miljoner euro (+ 228). Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var -3,8 procent (8,0).

Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning minskade från året innan och var 612 miljoner euro (827). Osäkerheten i ekonomin har avspeglats i synnerhet i försäljningsvolymerna inom fondanknutna avtal i förhållande till jämförelsetidpunkten. De fondanknutna avtalens andel av premieinkomsten var trots detta fortfarande mycket hög och uppgick till cirka 80 procent. Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring var i Finland 23,7 procent (22,9) och inom fondanknuten livförsäkring 26,3 procent (28,0).

Solvenskapitalet enligt Solvens I försämrades, men är fortfarande på en god nivå. Mandatum Lifes solvensställning den 30 september 2011 var 18,9 procent (25,8). Moderbolagets verksamhetskapital överstiger verksamhetskapitalets minimibelopp med 4,2 gånger.

Omkostnadsrörelsens resultat utvecklades gynnsamt och steg till 6 miljoner euro (5) för de nio första månaderna av 2011.

Mandatum Life-koncernens försäkringstekniska avsättningar inom fondanknutna avtal minskade från nivån i slutet av juni till 2 935 miljoner euro (juni 2011: 3 198). Nedgången beror huvudsakligen på att de aktieplaceringar som knutits till avtalens värdeutveckling sjunkit i värde. Från de fondanknutna avtalen utbetalades 255 miljoner euro (223) i ersättningar. De försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta fortsatte att minska och stannade på 4 265 miljoner euro (juni 2011: 4 346). Från avtalen med fast beräkningsränta utbetalades ersättningar till ett belopp av 341 miljoner euro (321), varav pensionernas andel utgjorde över 70 procent. I de försäkringstekniska avsättningarna med fast beräkningsränta ingår sammanlagt 116 miljoner euro i reserver för sänkt beräkningsränta.


Nyckeltal Q3/2011
Premieinkomst för egen räkning: 612 miljoner € (827)
Resultat före skatt: 107 miljoner € (100)
Avkastning på eget kapital: -29,3 % (35,2)
Driftskostnadsprocent: 112,1 % (113,6)
Solvensnivå: 18,9 % (25,8)
Intäkter av placeringsverksamheten: -3,8 % (8,0)
Medelantal anställda: 534 (488)


Visa alla pressmeddelanden och nyheter