Rekordår för Mandatum Life

11.2.2010

För Mandatum Life var 2009 ett utmärkt år både när det gäller lönsamhet och tillväxt. Mätt i såväl premieinkomst som i resultat enligt marknadsvärde, gjorde bolaget sitt bästa resultat genom tiderna.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning steg till alla tiders rekord. Premieinkomsten för egen räkning ökade med 52 procent till 803 miljoner euro (529). Premieinkomsten av koncernens kärnområde fondförsäkringar nära fördubblades till 551 miljoner euro (287). Av premieinkomsten kom 68 procent (54) från fondförsäkringar. Tillväxten baserade sig i första hand på det smidiga samarbetet mellan kapitalförvaltningsenheten och den egna företagsförsäljningskanalen. I slutet av 2009 ökade även försäljningen via Sampo Bank betydligt. Det är också beaktansvärt att Mandatum Lifes dotterbolag i Baltikum lyckades öka premieinkomsten till 43 miljoner euro (31) i det mycket krävande ekonomiska läget.

Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring i Finland ökade till 24,8 procent (19,3) och inom fondanknuten livförsäkring till 27,8 procent (21,5). I Baltikum var bolagets marknadsandel inom fondanknutna livförsäkringar 26,6 procent (17,9).

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt på 121 miljoner euro (140) motsvarade förväntningarna. Däremot uppgick resultatet enligt marknadsvärde, tack vare koncernens framgångsrika placeringsverksamhet, till rekordartade 658 miljoner euro (-511). Det goda resultatet enligt marknadsvärde syntes i en kraftig förbättring av solvensställningen, och solvensnivån steg till 18,5 procent (7,9). Verksamhetskapitalet var mer än det fyrdubbla jämfört med minimikravet.

Koncernens balansräkning (7 828 miljoner euro) och försäkringstekniska ansvarsskuld (6 790 miljoner euro) var också de största i bolagets historia. Av den försäkringstekniska ansvarsskulden består 2 360 miljoner euro av fondförsäkringar och resten av försäkringar med beräkningsränta. Till ökningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden inom fondförsäkringar bidrog förutom premieinkomsten också den avkastning på nära 20 procent som kunderna erhöll på sina placeringsobjekt. I den försäkringstekniska ansvarsskulden med beräkningsränta ingår 176 miljoner euro i beräkningsräntor och kundåterbäringar som beviljats för år 2009. Till kunderna utbetalades 553 miljoner euro i ersättningar, varav pensionernas andel uppgick till nästan 300 miljoner euro.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar: "Efter det på många sätt mycket svåra året 2008 visade sig år 2009 vara betydligt bättre än väntat. Tack vare den framgångsrika placeringsverksamheten ligger bolagets solvens nu på samma nivå som innan finanskrisen bröt ut. Prestationen är exceptionell, eftersom det varit möjligt att återställa solvensställningen till tidigare nivå utan kapitaltillskott från ägaren.

När det gäller försäljningen bidrog de satsningar som inleddes år 2008 till att höja premieinkomsten till de nya nivåerna. Bolaget fortsätter inom försäljningen med fokus på valda kärnområden. Vi väntar oss att premieinkomsten fortsätter att växa under 2010."

Nyckeltal 2009

Premieinkomst för egen räkning: 803 mn € (529)
Resultat före skatt: 121 mn € (140)
Avkastning på eget kapital: 97,6 % (-68,8)
Driftskostnadsprocent: 111,0 % (113,1)
Solvensnivå: 18,5 % (7,9)
Intäkter av placeringsverksamheten: 16,8 % (-7,8 %)
Medelantal anställda: 450 (437)