Lyckad inledning på året för Mandatum Life

5.5.2010

För Mandatum Life tog år 2010 vid där år 2009 slutade – med ett utmärkt resultat, rekordartad premieinkomst och en stabil solvensutveckling.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning ökade betydligt och uppgick till 348 miljoner euro (144). Tillväxten var störst inom fondanknutna produkter, där premieinkomsten steg till 239 miljoner euro från jämförelseårets 92 miljoner euro. Jämfört med år 2009 förbättrade alla försäljningskanaler sitt resultat och i synnerhet enheten Placeringsprodukter och kapitalförvaltning klarade sig utmärkt. Premieinkomsten från livförsäkringsrörelsen i de baltiska länderna ökade med 108 procent till 12,7 miljoner euro (6,1).

Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring ökade i Finland till 25,3 procent (21,2) och inom fondanknuten livförsäkring till 32,8 procent (27,3). I Baltikum var bolagets marknadsandel inom fondanknutna livförsäkringar 32 procent (17).

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt var 36 miljoner euro (27). Moderbolagets resultat för den fondanknutna rörelsen visade en förlust på drygt en miljon euro, medan rörelsen i Baltikum uppvisade en vinst på knappt en miljon euro. Resultatet enligt marknadsvärde, som beaktar förändringarna i placeringstillgångarnas marknadsvärde, var efter skatt 133 miljoner euro (-32). Det utmärkta resultatet enligt marknadsvärde förbättrade bolagets solvens och höjde solvensnivån från 18,5 procent vid årsskiftet till 21,4 procent. Verksamhetskapitalet är 4,8 gånger jämfört med minimikravet.

Den försäkringstekniska ansvarsskulden inom fondanknutna avtal ökade till 2 645 miljoner euro (2 359). Till ökningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden inom fondförsäkringar bidrog den kraftiga tillväxten av premieinkomsten tillsammans med den goda avkastningen på de underliggande placeringsobjekten. Den försäkringstekniska ansvarsskulden med beräkningsränta bibehölls nästan oförändrad på 4 472 miljoner euro (4 431). Försäkringsbesparingarna med beräkningsränta krediterades med sammanlagt 44,3 miljoner euro i beräkningsränta och kundåterbäringar. Från försäkringsbeståndet med beräkningsränta betalade bolaget ut pensioner för 75 miljoner euro (72). Totalt utbetalades sammanlagt 176 miljoner euro i ersättningar.

Mandatum Life-koncernen hade per den 31 mars 2010 placeringstillgångar till ett värde av 5,7 miljarder euro (5,4) som täckning för den försäkringstekniska ansvarsskulden med beräkningsränta. Ränteplaceringarna utgjorde 67 procent (68), aktieplaceringarna 25 procent (23), private equity 4 procent (4), fastigheter 3 procent (3) och övriga placeringar 2 procent (2).

Nyckeltal Q1/2010

Premieinkomst för egen räkning: 348 miljoner € (144)
Resultat före skatt: 36 miljoner € (27)
Avkastning på eget kapital: 65,4 % (-52,0)
Driftskostnadsprocent: 127,8 % (131,2)
Solvensnivå: 21,4 % (18,5)
Intäkter av placeringsverksamheten: 3,9 % (-0,2)
Medelantal anställda: 461


Visa alla pressmeddelanden och nyheter