Gott resultat och kraftig ökning av premieinkomsten för Mandatum Life

11.8.2010

Mandatum Life-koncernens redovisade resultat före skatt uppgick till 69 miljoner euro (52) för de första sex månaderna av 2010. Resultatet enligt marknadsvärde var efter skatt 100 miljoner euro (166). Bolagets goda resultat syns i en förbättrad solvens under början av året. Solvensnivån var i slutet av juni 20,7 procent, då motsvarande siffra vid årsskiftet var 18,5 procent. Moderbolagets verksamhetskapital (1 051 miljoner euro) överstiger således myndigheternas minimikrav med cirka 4,6 gånger.

Mandatum Life-koncernens premieinkomst fortsatte att öka kraftigt och uppgick under första halvåret till 603 miljoner euro (332). Inom fondanknutna produkter ökade premieinkomsten med 80 procent från 241 miljoner euro till 434 miljoner euro. För dotterbolaget i Baltikum ökade premieinkomsten, som huvudsakligen härrör från fondanknutna produkter, till 33 miljoner euro (18)

Utmärkta placeringsintäkter och avsevärda ersättningar till kunderna

De placeringsobjekt som kunderna valt till fondanknutna produkter gav i genomsnitt en placeringsintäkt på cirka 4 procent under första halvåret. De fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade under början av året med cirka 310 miljoner euro till 2 666 miljoner euro.

Kundernas försäkringsbesparingar med fast beräkningsränta krediterades under första halvåret med cirka 90 miljoner euro i beräkningsränta och kundåterbäringar.

Under början av året betalade Mandatum Life-koncernen ut cirka 390 miljoner euro i ersättningar, varav drygt 150 miljoner euro i pensioner. Ersättningar betalades ut till sammanlagt cirka 70 000 kunder.

Den försäkringstekniska ansvarsskulden på 7 135 miljoner euro är större än någonsin tidigare i bolagets historia.

Marknadsandelen ökade

Mandatum Lifes totala marknadsandel inom direktförsäkring var i Finland 23,1 procent (23,4) och inom fondanknuten livförsäkring 30,2 procent (28,3). Då man från livförsäkringsbranschens statistik över premieinkomsten utesluter dubbelt bokförd premieinkomst, stiger Mandatum Lifes marknadsandel till 26,0 procent. Elimineringen har ingen inverkan på marknadsandelen inom fondanknuten försäkring.

Den totala marknadsandelen i Baltikum steg till 23 procent (14).

Nyckeltal H1/2010
Premieinkomst: 603 miljoner € (332)
Resultat före skatt: 69 miljoner € (52)
Avkastning på eget kapital: 25,0 % (95,7 %)
Driftskostnadsprocent: 119,8 % (121,4 %)
Solvensnivå: 20,7 % (12/2009: 18,5 %)
Medelantal anställda: 463 (465)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: http://www.sampo.com/fi/sijoittajasuhteet/luvut/tulosraportit/tulosraportointi-2010


Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki[at]mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela[at]mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548