Sampokoncernens resultat för januari-september 2009

4.11.2009

Resultatet till marknadsvärden översteg 3,5 miljarder euro


Periodens totala resultat, med hänsyn tagen till förändringar i tillgångarnas marknadsvärden, steg till 3 524 miljoner euro (-743). Sampokoncernen rapporterade en vinst före skatt för januari - september 2009 på 625 miljoner euro (664). Vinsten per aktie uppgick till 0,88 euro (0,91). Resultatet per aktie, inklusive förändringen i fonden för verkligt värde, rusade upp till 6,05 euro (-1,19).

- Sampokoncernens substansvärde per aktie ökade till 13,76 euro (8,28). Fonden för verkligt värde på koncernnivå steg med mer än 2,9 miljarder euro från 2008 års utgång och var 538 miljoner euro (-2 364).

- Vinsten före skatt inom skadeförsäkring ökade till 476 miljoner euro (395) och totalkostnadsprocenten låg fortsatt stabilt på 92,0 procent (91,8). Tredje kvartalets vinst till verkligt värde var högre än någonsin tidigare i If Skadeförsäkrings historia.

- Vinsten före skatt inom livförsäkring var 85 miljoner euro (114). Vinsten till marknadsvärden steg till 535 miljoner euro (-327). Premieinkomsten steg med 35 procent till 513 miljoner euro (381). Marknadsandelen inom fondförsäkring i Finland steg till 26,6 procent (20,9).

- Segmentet "Holding" rapporterade en vinst före skatt på 41 miljoner euro (155). I vinsten ingår aktieutdelning från Nordea på 80 miljoner euro (130) i april 2009.

- Sampo styrelse ansökte den 27 augusti 2009 hos den svenska Finansinspektionen om tillstånd att öka innehavet i Nordea Bank AB (publ) till över 20 procent. Tillståndet erhölls den 20 oktober 2009. Den 2 november 2009 innehade Sampo Abp 802 759 000 Nordeaaktier och ägde 19,88 procent av bolagets totala kapital. Genomsnittlig köpeskilling per aktie uppgick till 6,38 euro. Nordeas stängningskurs den 2 november 2009 var 7,29 euro.

Sampokoncernens hela delårsrapport januari-september 2009, en webbinspelning av koncernchefen Kari Stadighs kommentar till utvecklingen under tredje kvartalet 2009 samt kompletterande information tillgänglig på adressen www.sampo.com/investerarrelationer.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter