Mandatum Lifes solvens och premieinkomst förbättrades kraftigt

4.11.2009

Mandatum Lifes premieinkomst ökade kraftigt och uppgick under årets nio första månader före återförsäkrares andel till 519 miljoner euro (388). Räknat utifrån den totala premieinkomsten steg bolagets marknadsandel i Finland till 23,6 procent (19,2) och mätt på premieinkomsten från bolagets insatsområde fondanknutna avtal ökade marknadsandelen till 26,6 procent (20,9). Också i Baltikum ökade marknadsandelen inom fondanknutna avtal till 25,6 procent (17,6).
Mandatum Life-koncernens (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och Sampo Life Insurance Baltic SE) resultat före skatt var 85 miljoner euro (114) för de tre första kvartalen av 2009. Kundernas försäkringsbesparingar med fast beräkningsränta krediterades under första halvåret med 133 miljoner euro i beräkningsränta och kundåterbäringar. I ersättningar utbetalades sammanlagt cirka 413 miljoner euro, varav cirka 218 miljoner euro betalades ut i pensioner till pensionsförsäkringskunderna. Ersättningar betalades ut till sammanlagt cirka 90 000 kunder. De fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade under början av året med cirka 500 miljoner euro. I genomsnitt gav de placeringsobjekt som kunderna valt till fondanknutna produkter en placeringsintäkt på drygt 17 procent under de tre första kvartalen.

Placeringsmarknaden utvecklades mycket gynnsamt under det tredje kvartalet. Detta syntes särskilt i bolagets stärkta solvenssituation, och solvensgraden förbättrades från 11,6 procent i slutet av juni till 16,9 procent. Moderbolagets verksamhetskapital (808 miljoner euro) överstiger myndigheternas minimikrav med cirka 3,5 gånger.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:
"Som den viktigaste insatsen under kvartal tre kan man nämna den mycket betydande förstärkningen av solvensgraden och den fortsatt kraftiga tillväxten av premieinkomsten. När det gäller Baltikum är det också beaktansvärt att vi är den största livförsäkraren i hela Baltikum mätt på den fondanknutna premieinkomsten för de första nio månaderna."

Nyckeltal Q3/2009

Premieinkomst före återförsäkrares andel: 519 miljoner €
Resultat före skatt: 85 miljoner €
Avkastning på eget kapital: 116,5 %
Driftskostnadsprocent: 116,5 %
Solvensgrad: 16,9 %
Medelantal anställda: 459


Visa alla pressmeddelanden och nyheter