Mandatumkoncernens resultat 2022: Nettoteckningarna på god nivå och stark solvens

10.2.2023

Trots en svår marknad var Mandatumkoncernens solvens och operativa resultat fortsatt starka, och nettoteckningarna var på en mycket god nivå.

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för år 2022 utgjorde 202 miljoner euro (247). Räkenskapsårets resultat minskade genom det koncernbidrag på 29 miljoner euro (15) som betalades till Sampo Abp under det fjärde kvartalet. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt -269 miljoner euro (303). Avkastningen på eget kapital var -17,3 procent (18,4). Mandatums operativa resultat (resultatet av Mandatum Lifes omkostnadsrörelse och Mandatum Asset Managements resultat) steg år 2022 till 49 miljoner euro (45). Resultatet av riskrörelsen minskade till 32 miljoner euro (43).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde år 2022 var -9,0 procent (10,2). Den största bakomliggande orsaken till den negativa avkastningen var det geopolitiska läget och åtstramningen av penningpolitiken till följd av den tilltagande inflationen, vilket resulterade i en betydande uppgång i marknadsräntorna och en vikande aktiemarknad. Avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde utgjorde under samma period -6,9 procent (2,9).

Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel minskade i januari–december med -7,2 procent till 10,3 miljarder euro (11,1). Trots den krävande marknadsmiljön noterade Mandatum rekordhöga teckningar och nettoteckningarna var positiva varje kvartal under året. För hela året uppgick nettoteckningarna till 538 miljoner euro.

De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–december som planerat och utgjorde 3,0 miljarder euro (3,2) vid årets slut. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 143 miljoner euro till 1,6 miljarder euro (1,7).

Mandatumkoncernens solvensgrad enligt Solvens II uppgick vid utgången av december 2022 till 266 procent (192 12/2021).

År 2022 betalade Mandatum Life ut 395 miljoner euro (382) i pension till cirka 56 000 pensionstagare.

 

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

För Mandatum var 2022 ett år av flera framgångar. Bolagets solvensgrad stärktes under år 2022 ytterligare, bl.a. till följd av den kraftiga uppgången i räntorna. Tack vare den starka solvensställningen har Mandatum utmärkt beredskap att agera också i en osäker marknadsmiljö.

Mandatums nettoteckningar av kundmedel var på en mycket stark nivå, cirka 538 miljoner euro, vilket berättar om vår ställning som ledande tillhandahållare av finansiella tjänster i Finland. Framför allt alternativa investeringar och företagsobligationer lockade kunderna i den förändrade marknads- och räntemiljön. Också de nya lanseringarna av investeringsprodukter fick ett positivt bemötande bland våra institutionella kunder. Vi lanserade på marknaden artikel 8-produkter och artikel 9-produkter enligt SFDR, för vilka medelsanskaffningen lyckades utmärkt.

Försäljningen av riskförsäkringar särskilt till företagskunder var också god år 2022. Som ett exempel på detta gjorde Mandatum sin genom historien största riskförsäkringsaffär för ett storföretags hela personal i Finland. Den starka tillväxten inom personalfonder fortsatte likaså och nya fonder grundades i Mandatum under det gångna året till ett rekordantal på 52 fonder, dvs. 83 % av samtliga nya personalfonder i Finland i fjol.

Kundernas förtroende för vår kompetens var alltjämt starkt, trots att kriget rubbat trygghetskänslan och förändringarna i den ekonomiska omvärlden medfört mycket oro. Framför allt våra möten och evenemang fick god respons.

En betydande faktor bakom den goda kundnöjdheten är vår välmående företagskultur. Personalnöjdheten, som är ett av Mandatums viktiga mål, var fortsatt stark. Ett bevis på detta är Future Workplaces-certifikatet, som vi erhöll med stöd av Signis personalundersökning. Certifikatet kan tilldelas, när företagskulturen på den egna arbetsplatsen har letts med exceptionellt god medarbetarinsikt.

År 2022 avancerade Mandatum i egenskap av kapitalförvaltningskoncern närmare sitt tillväxtmål, och vi inleder detta år från en utmärkt marknadsposition. Våra omfattande tjänster vilar på våra kunniga experter inom kapitalförvaltning och belöning och på våra nätverk. Dessutom stöder vår starka solvens och vårt stabila kassaflöde en framgångsrik affärsverksamhet.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 2022

Premieinkomst för egen räkning: 1 390 miljoner euro (1 367)

Resultat före skatt: 202 miljoner euro (247)

Avkastning på eget kapital: -17,3 % (18,4)

Solvensgrad: 266 % (192 12/2021)

Intäkter av placeringsverksamheten: -9,0 % (10,2) och för det separerade beståndet -6,9 % (2,9)

Medelantal anställda: 663 (638)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen www.sampo.com/tulos.

 

Mandatumkoncernen
Mandatum är en solid och renommerad kapitalförvaltningskoncern, vars uppgift är att skapa betydande mervärde för sin kunder och intressenter genom att kombinera specialkunnande inom pengar och liv. Mandatum tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande och investering, belöning och engagemang, beredskap inför pensionstiden och personförsäkring. Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Mandatum Asset Management Ab.
www.mandatum.fi

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatum.fi, +358 10 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatum.fi, +358 50 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatum.fi, +358 40 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter